สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายชื่อพระราชาคณะและพระครูในจังหวัดสงขลา

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ตำแหน่ง

1

พระธรรมวงศาจารย์

โคกสมานคุณ

จภ.ภาค 18

2

พระครูอาทรวรคุณ

โคกสมานคุณ

เลข.จภ.   ภาค 18

3

พระปริยัติกิตติคุณ

มหัตตมังคลาราม

ที่ปรึกษาจจ.สงขลา

4

พระศรีรัตนวิมล 

โคกสมานคุณ

จจ.สงขลา

 

                                   อำเภอกระแสสินธิ์ 90270

5

พระสิริพัฒโนดม

เอก

จอ.กระแสสินธุ์

6

พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ

โตนดด้วน

จต.เกาะใหญ่

7

พระครูวิจิตรสาธุรส

เกาะใหญ่

จร.ชท.

8

พระครูสุทธิศีลประยุต

เชิงแสใต้

จร.ชท.

9

พระครูวิรุฬห์ศาสนการ

แหลมหาด

จร.ชท.

10

พระครูวิมลวุฒิธรรม

อินทราวาส

จร.ชท

11

พระครูพัฒนสุตาทร

เอก

รจร

12

พระครูวินิจธรรมานุกูล

กาหรำ

ผจร.

13

พระครูศรีรัตนาธาร

เชิงแสใต้

จต.กิตติมศักดิ์

14

พระครูจิรกิจจานุยุต

เอก

ผจร.ชท.

 

อำเภอคลองหอยโข่ง  90230

15

พระครูโสภณคณาภิบาล

โคกเหรียง

จอ.คลองหอยโข่ง

16

พระครูสุตรัตนคุณ  

ปรางแก้ว

จต.ทุ่งลาน

17

พระครูสิทธิสุตากร

โคกเหรียง

จต.คลองหอยโข่ง

18

พระครูวีรเขมคุณ

ปลักคล้า

จร.ชอ.

19

พระครูสิทธิจิตตาภรณ์

โคกกอ

จร.ชท.

20

พระครูรัตนบุญวัฒน์

ชูนวลรัตนาราม

จร.ชท

21

พระครูสุภัทรธรรมรส

บางศาลา

จร.ชท.

22

พระครูพิริยมงคล 

เลียบ

ทป.จต.คลองหอยโข่ง

23

พระครูประสุตโพธิคุณ

โพธิ์

จร.ชท.

 

อำเภอควนเนียง  90220

23

พระครูปัญญาธรรมาวุธ

ควนเนียงใน

จอ.ควนเนียง

24

พระครูกิตติธำรง

บางเหรียง

จต.บางเหรียง

25

พระครูโพธิธรรมญาณ

โพธิธรรมาราม

จต.ควนเนียง

25

พระครูวิมลสิริสุนทร

คงคาวดี

จร.ชอ.

27

พระครูสิริวัชรานุกูล

ควนเนียง

จร.ชอ.

28

พระครูโสภณจริยาภินันท์

โคกเมือง

จร.ชท.

29

พระครูประดิษฐ์ภัทรคุณ

ท่าม่วง

จร.ชท.

30

พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์

บ่อบัวแก้ว

จร.ชท.

31

พระครูภาวนากันตธรรม

ป่ากันตพงษ์

จร.ชท.วิ

32

พระครูสิริธรรมาภินันท์

ปากจ่า

ทป.จต.ควนโส

33

พระครูสันติวิริยคุณ

บางทีง

จร.ชท.

34

พระครูนันทธรรมกิจ   

ควนเนียง

ผจร.ชท

 

อำเภอจะนะ 90130

35

พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์

กาญจนาวาส

จอ.ชพ.

36

พระครูธีรสุตคุณ

ขุนทอง

จต.นาหว้า

37

พระครูสุเขตศาสนคุณ

นาเจริญ

จต.จะโหนง

38

พระครูวิศิษฎ์สารธรรม

สะพานไม้แก่น

จต.สะพานไม้แก่น

39

พระครูเกษมโชติวัฒน์

มัชฌิมเขต

จร.ชอ.

40

พระครูกิตติยาภิวัฒน์

ประจ่า

จร.ชท.

41

พระครูปราโมทย์สมณคุณ

ทุ่งพระ

จต.กิตติมศักดิ์

42

พระครูอุปถัมภ์สารคุณ

สะพานไม้แก่น

รจร.ชท.

43

พระครูปัญญาศาสนกิจ

สะกอม

จร.ชท.

44

พระครูสันติวโรปกรณ์

โคกทราย

จร.ชท.

อำเภอเทพา  90150

45

พระครูภัทรคุณาภรณ์

สุริยาราม

จอ.เทพา

46

พระครูวีรธรรมวัตร

ปริก

เลข.จอ.เทพา

47

พระครูวรคุณโสภณ  

วังใหญ่

จต.วังใหญ่

48

พระครูเมตตาธรรมรัต

สุริยาราม

จต.ชท.

49

พระครูโสภิตกิตติวัฒน์

ควนหมาก

จร.ชท/จต.เทพา.

50

พระครูพิพัฒน์เมธากร

ลำไพล

จร.ชท.

51

พระครูสุเทพธรรมโชติ

นิคมเทพา

ที่ปรึกษาจอ.เทพา

52

พระครูถาวรจิตคุณ

คลองยอ

จร.ชท.

53

พระครูโสตถิธีรคุณ

คงคาสวัสดิ์

เจ้าอาวาส

 

อำเภอนาทวี 90160

54

พระครูสิริจันทโชติ

เขตตาราม

จอ.นาทวี  

55

พระครูสุวัฒนาภรณ์

นาทวี

จต.ท่าประดู่

56

พระครูโอภาสวุฒิคุณ

นาปรังประชาราม

จต.คลองทราย

57

พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร

ลำชิง

จต.นาทวี

58

พระครูสุธรรมานุรักษ์

สะท้อน

จต.สะท้อน

59

พระครูโชตยาธิคุณ

ในวัง

จล.ชอ.

60

พระครูประสุตโศภณ

ในวัง

ผจล.ชอ.

61

พระครูอรุณปัญญากิจ

ในวัง

ผจล.ชท.

62

พระครูโชติปัญญาโสภณ

ทับช้าง

จร.ชอ.

63

พระครูบัณฑิตธรรมาทร

ประดู่หมู

จร.ชอ.

64

พระครูบุญญาภรณ์

โต้นนทาราม

จร.ชท.

65

พระครูจันทสาราภิรม

ท่าประดู่

จร.ชท.

66

พระครูสุขวิหารคุณ

ปลักชะเมา

จร.ชท.

67

พระครูปริยัติสิทธิสุนทร

วังใหญ่

จร.ชท

68

พระครูอดุลกิจจาทร

เขตตาราม

ผจร.

69

พระครูสุเมธาพิมล

วังโต้

จร.ชท.

70

พระครูจันทเขตสารากร

นาหว้า

จร.ชท

 

อำเภอนาหม่อม

71

พระครูภูริวิจิตร

แม่เปียะ

จอ.นาหม่อม

72

พระครูโพธิธรรมาภิยุต

โพธาราม

จร.ชท.

73

พระครูเกษมวรวิวัฒน์

มงคลพิพัฒน์สมาธิ

จร.ชท.

74

พระครูโสตถิธาดา

เนินพิจิตร

เจ้าอาวาส

 

อำเภอบางกล่ำ 90110

75

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์

ท่าเมรุ

จอ.ชอ.

76

พระครูประกิตศาสนการ

บางหยี

จต.ชอ.

77

พระครูโพธิสุตรักษ์

ศาลาโพธิ์

จต.ชท

78

พระครูปคุณสังฆกิจ

บางหยี

รจร.ชท.

79

พระครูสิริเขมกร

นารังนก

จร.ชอ.

80

พระครูขันติธรรมานุยุต

เนินพิชัย

จร.ชอ.

81

พระครูสถิตสุตพจน์

คงคาเลียบ

จร.ชท.

82

พระครูพิมลชลธาร 

ชลธาราวาส

จร.ชท.

83

พระครูอรัญญานุรักษ์

ป่ายาง

จร.ชท.

 

อำเภอเมือง  90000

84

พระครูมุณีวงศานุวัตร

แหลมทราย

ทปษ.จอ.

85

พระครูสุตฺกิจวิบูล

ดอนแย้

จต.ชท

86

พระครูกิตติธรรมานุกูล

บางดาน

จต.ชอ.พะวง

87

พระครูประภัศรธรรมวิธาน

สระเกษ

จต.ชอ.

88

พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ 

ทุ่งหวังใน

รจอ.ชท.

89

พระครูวิรัตธรรมโชติ

แหลมทราย

จอ.ชท.

90

พระพิศาลสิกขกิจ

แจ้ง

สย./จร.

91

พระครูนพกิจโกศล

เลียบ

เจ้าอาวาส

92

พระครูอาทรปริยัติกิจ 

ชัยมงคล

ผจล.ชพ.

93

พระครูประคุณกิจจานุยุต

โพธิ์ปฐมาวาส

ผจล.ชอ.

94

พระครูเกษมโพธิกิจจาทร

โพธิ์ปฐมาวาส

ผจล.ชท.

95

พระครูวิบูลย์โพธิวัตร

โพธิ์ปฐมาวาส

ผจล.ชท.

96

พระครูโสภณจริยานุกูล

โพธิ์ปฐมาวาส

ผจล.ชท.

97

พระครูประทีปคุณากร

ชัยมงคล

จร.ชอ.

98

พระครูอุทัยวินัยกิจ

อุทัย

จร.ชอ.

99

พระครูสถิตสุวรรณบรรพต

เขาแก้ว

จต.ชท./จร.

100

พระครูนพกิจโสภณ

โรงวาส

จร.ชท.

101

พระครูวิบูลย์วัฒนากร

ศาลาหัวยาง

จร.ชท.

102

พระครูวาทีธรรมวิภัช

แหลมพ้อ

จร.ชท.

103

พระครูพิมลธรรมวิจิตร

อ่างทอง

จร.ชท.

104

พระครูอรุณกิจจานุกูล

แจ้ง

ผจร.

105

พระครูสิริญาณวิมล

เลียบ

รจร.

106

พระราชวรธรรมโกศล

ชัยมงคล

ทป.จจ.สงขลา

107

พระเทพญาณโมลี

ทรายขาว

ทป.จจ.สงขลา

108

พระครูอรรถธรรมวินิจ

ทุ่งหวังนอก

จร.ชท.

109

พระครูนพกิจโกศล

เลียบ

จร.ชท.

อำเภอระโนด 90140

110

พระครูศรีคณาภิรักษ์ 

ราษฎร์บำรุง

จอ.ระโนด

111

พระครูวรสุตาธิคุณ

สามบ่อ

รจอ.ระโนด

112

พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์

เฉียงพง

จต.ชท.

113

พระครูปริยัติสิกขการ

ใหญ่

จต.ระวะ

114

พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์

ท่าบอน

จต.ท่าบอน

115

พระครูประกาศธรรมกิจ

ประดู่

จต.วัดสน

116

พระครูรัตนวรากร

เถรแก้ว

จต.ชท.

117

พระครูสุขุมจันทวงศ์

หน้าเมือง

จต.ชท.

118

พระครูปริยัติธรรมนันท์ 

สนธิ์

จร.ชอ.

119

พระครูจิตสังวราธิคุณ

คูวา

จร.ชท.

120

พระครูมงคลศีลญาณ

มงคลนิมิตร

จร.ชท.

121

พระครูโกวิทพุทธสาร

หัวเด็ด

จร.ชท.

122

พระครูอัครมงคล

หัวระวะ

เจ้าอาวาส

123

พระครูสุนทรธรรมาภิยุต

หัวถิน

จร.ชต

124

พระครูวิวิธวรกิจจาทร

ราษฎร์บำรุง

ผจร.

125

พระครูสุมณฑ์กิตติสาร

ตะพังหม้อ

จต.ชอ.กิตติมศักดิ์

126

พระครูประภัศร์วรคุณ

บ้านใหม่

ทป.จต.บ้านใหม่

127

พระครูฉันทวรากร

สิกขาราม

จต.ชอ.กิตติมศักดิ์

128

พระครูสันตยาภิรักษ์

พังตรี

จร.ชท.

 

อำเภอรัตภูมิ  90180

129

พระครูโกวิทธรรมสาร

ห้วยหลาด

จอ.รัตภูมิ

130

พระครูกิตติธรรมานุรักษ์

เขารักเกียรติ

จต.ชท.

131

พระครูปริยัติธรรมวิธาน

ไสท้อน

จต.ควนรู

132

พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์

ใหม่ทุ่งคา

จต.ชอ.

133

พระครูสุวิมลธรรมวาที

ใหม่ทุ่งคา

จต.ชท.คูหาใต้

134

พระครูรัตนธรรมวงศ์

รัตนวรราม

จร.ชอ

135

พระครูวรสุตาภรณ์

ควนหวาด

จร.ชท

136

พระครูมงคลรัตนโชติ

คูหาใน

จร.ชท.

137

พระครูมงคลศีลจารย์

ถ้ำเขาพระ

จร.ชท.

138

พระครูสุวรรณอัมพารักษ์

ม่วงทอง

จร.ชท

139

พระครูสุวรรณเขตตารักษ์

นาสีทอง

จร.ชท.

140

พระครูสุวรรณกิจโกวิท

สุวรรณาราม

จร.ชท.

141

พระครูโกศลกิจจาทร

เขาตกน้ำ

รจร.

142

พระครูปรีชาศาสนคุณ

เขาน้ำตก

จต.กิตติมศักดิ์

143

พระครูมงคลสีลกร

เสรีสามัคคีธรรม

จร.ชท.

144

พระครูปิยสุตภรณ์

จังโหลน

จร.ชท.

อำเภอสะทิ้งพระ

145

พระครูภัทรกิจจานุยุต

จะทิ้งพระ

จอ.สทิ้งพระ

146

พระครูปุญญาพิศาล

พะโคะ

รจอ.ชท

147

พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์

คูขุด

จต.คูขุดเขต1

148

พระครูจุมพลวรพินิต

ชุมพล

จต.ชุมพล-ดีหลวง

149

พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ 

บ่อประดู่

จต.วัดจันทร์

150

พระครูนันทสารกิจ

ประเจียก

จต.ชท.

151

พระครูสุทธิธรรมวาที

ประดู่หอม

จต.ชท

152

พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์

สนามชัย

จต.ชท

153

พระครูโอภาสธรรมรัตน์

ศิลาลอย

จร.ชอ.

154

พระครูมัชฌิมธรรมบาล

กลาง

จร.ชท.

155

พระครูพลิทธิธรรมวงศ์

ชะแม

จร.ชท.

156

พระครูพิพัฒน์ธรรมจารี

ท่าคุระ

จร.ชท.

157

พระครูวิชิตธรรมรส

บ่อแดง

จร.ชท.

158

พระครูประจักษ์นวการ

พังเถียะ

จร.ชท.

159

พระครูสุพัฒนปัญญากร

แหลมวัง

จร.ชท.

160

พระครูสุนทรธรรมชัย

ใหม่

จร.ชท.

161

พระครูวิสุทธิ์กิจจานุกูล

จะทิ้งพระ

ผจร.ชท.

162

พระครูบุญญเดชาภิวัฒน์

คลองรี

ทป.จต.คูขุดเขต2

163

พระครูขันตยาภิรักษ์

ชะลอน

จร.ชท

อำเภอสะเดา 90120

164

พระครูพิทักษ์นิมพเขต

พังลา

จอ.สะเดา

165

พระครูสังวรคุณ

ม่วงก็อง

จต.พังลา

166

พระครูประโชติกิจโกศล

หัวถนน

จต.ชท.

167

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ

ยางทอง

จต.ชอ.

168

พระครูสีลวรวัฒน์

บ้านใหม่

จร.ชอ.

169

พระครูอรุณวิริยานุศาสก์

วังปริง

จร.ชท.

170

พระครูปุณณสิริวัฒน์

สันติวรคุณ

จร.ชอ.

171

พระครูสุทธิจิตสุนทร

ปาดังเบซาร์

จร.ชท.

172

พระครูโสภณกิตยารักษ์

เขามีเกียรติย์

จร.ชท.

173

พระครูวิศาลสุขวัฒน์

สืบสุข

จร.ชท.

174

พระครูวิมลชัยวัฒน์

หัวถนน

จร.ชท.

175

พระครูเกษมนิมพารักษ์

สองพี่น้อง

จร.ชท.

 

อำเภอสะบ้าย้อย  90210

176

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ

คูหา

จอ.ชท

177

พระครูอินทปัญญาทร

ตำแย

จต.ชอ.

178

พระครูสุตปัญญากร

นาม่วง

จร.ชอ.

179

พระครูสุภัทรธรรมพินิจ

ทุ่งไพล

จร.ชท.

180

พระครูประภาสเขตตารักษ์

ทุ่งเภา

เจ้าอาวาส

181

พระครูไพบูลย์สิกขการ

สะบ้าย้อย

ทป.จอ.สะบ้าย้อย

182

พระครูญาณโกศล

ถ้ำตลอด

จร.ชท.

อำเภอสิงหนคร  90280

183

พระวิสุทธาจารคุณ

โลการาม

จอ.สิงหนคร

184

พระครูโสภณภัทรธรรม

บ่อทรายเจริญธรรม

จต.ชท.

185

พระครูสุวัฒนธรรมคุณ

บ่อสระ

จต.ชท.

186

พระครูสิริเมตตาภรณ์

เปรมศรัทธา

จต.ชท

187

พระครูไพบูลกัลยาณวัตร

สลักป่าเก่า

จต.ชอ.

188

พระครูกิตติธราภรณ์

เลียบ

จต.ชอ.

189

พระครูประโชติกิตฺติสาร  

ขนุน

จต.ชท.

190

พระครูถาวรสังฆโสภณ

ประตูเขียน

จร.ชอ.

191

พระครูอรัญญาภิวัฒน์

สลักป่าใหม่

จร.ชอ.

192

พระครูจันทสารวินิจ

ชะแล้

จร.ชท.

193

พระครูมงคลวรสิทธิ์

ดีหลวงใน

จร.ชท.

194

พระครูสุวรรณากร  

บ่อทอง

จร.ชท.

195

พระครูโกศลธรรมมงคล

บางเขียด

จร.ชท.

196

พระครูกิตติวินัยคุณ

มะขามคลาน

จร.ชท.

197

พระครูโอภาสธรรมเสวี

สว่างอารมณ์

จร.ชท.

198

พระครูอรุณสิงหธรรม

อรุณดาราราม

จร.ชท.

199

พระครูปริยัติกิจจาภิรม

หัวเขา

จต.ชท

200

พระครูถาวรธรรมานุยุต

ทำนบ

จร.ชท.

อ.หาดใหญ่ 90110

201

พระครูวรคณานุกูล

หงษ์ประดิษฐาราม

จอ.ชพ.

202

พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร

คลองเรียน

รจอ.ชอ.

203

พระครูปภัศร์ปัญญารัตน์

ท่านางหอม

จต.ชอ.

204

พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์

เทพชุมนุม

จต.จอ.

205

พระครูสมานคุณารักษ์

โคกสมานคุณ

จต.ชท.

206

 พระครูพิพัฒน์โชติ

ควน

จต.ชอ.

207

พระครูชยุตสุตคุณ

ท่าข้าม

จต.ชท.

208

พระครูสุเมธสุตคุณ

มหัตตมังคลาราม

จต.ชอ.

209

พระครูอุทัยธรรมธาดา

ม่วงค่อม

จต.ชอ.

210

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์

หาดใหญ่สิตาราม

สป.สามัญ

211

พระครูปัญญาภิมณฑ์

คลองเรียน

จร.ชอ.

212

พระครูปราโมทย์พัฒนกิจ

ควนเนียง

จร.ชอ.

213

พระครูศรีธรรมคุณากร 

ศรีษะคีรี

จร.ชอ.

214

พระครูโสภณคุณาทร

คลองเปล

จร.ชท.

215

พระครูเกษมพัฒนคุณ

เจริญราษฎ

จร.ชท.

216

พระครูมงคลสุตาภรณ์

ชัยชนะสงคราม

จร.ชท.

217

พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร

ทุ่งลุง

เจ้าอาวาส

218

พระครูวาปีธรรมอุดม

คลองแห

จร.ชท.

219

พระครูสุคนธ์สีลวัตร

อู่ตะเภา

จร.ชท.

220

พระครูมนูญธรรมานุวัฒน์

หูแร่

ทป.   จต.ทุ่งตำเสา

221

พระครูมงคลถิรวัตร

ศรีสว่างวงศ์

จร.ชท.

222

พระครูวิมลปริยัติสุนทร

หงษ์ประดิษฐาราม

จต.ชอ./จร.

ธรรมยุต

1

พระสุทธิสารสุธี

ดอนรัก

จจ.สงขลา-สตูล

2

พระเมธาธรรมรส

มัชฌิมาวาส

รจจ.สงขลา-สตูล

3

พระครูโกศลอรรถกิจ

โคกเปี้ยว

เลข.จจ.สงขลา-สตูล

 

อำเภอ จะนะ

4

พระครูโสภณศีลวัตร   (ธ)

ควนมิตร

จอ.ชอ.

5

พระครูประโชติธรรมวัตร

น้ำขาวใน

ชต.ชท.

6

พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ

บูรณาราม

จร.ชท.

7

พระครูสุธรรมประภัสร์   (ธ)

โรจนาราม

จร.ชอ.

8

พระครูโชติธรรมสาร

ควนไม้ไผ่

จร.ชท.

9

พระครูสิริญาณวิมล

น้ำขาวนอก

จร.ชท.

 

อำเภอเทพา

10

พระครูพลปุณยาภิบาล(ธ)

พิกุลบุญญาราม

จต.ชอ.

11

พระครูอุทิศธรรมรัตน์   (ธ)

รัตนาราม

ผจร.ชท

 

อำเภอนาทวี

12

พระครูสุธรรมวรประสาสน์

ลำพดจินดาราม

จร.ชท.

 

อำเภอเมืองสงขลา

13

พระครูนิพิษฐ์สมาจาร  (ธ)

มัชฌิมาวาส

จอ.ชอ.

14

พระครูศาสนภารพินิจ  (ธ)

มัชฌิมาวาส

ผจล.ชพ.

15

พระครูอุทิตเขตคณารักษ์  (ธ)

มัชฌิมาวาส

ผจล.ชท.

16

พระครูโฆสิตธรรมวาที (ธ)

เกาะถ้ำ

จร.จอ.

17

พระครูกิตติศาสนคุณ

ควนเจดีย์

จร.ชท

18

พระราชศีลสังวร  (ธ)

มัชฌิมาวาส

ทป.จจ.สงขลา-สตูล

 

อำเภอระโนด

19

พระครูศาสนการโกวิท   (ธ)

จาก

จอ.ชอ.

20

พระครูเกษมสาธุกิจ   (ธ)

บางหลอด

จต.ชท.

21

พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์   (ธ)

บ้านขาว

จร.ชอ.

22

พระครูประทีปวิทยาคุณ   (ธ)

เกษตรชลธี

จร.ชท.

23

พระครูโอภาสวีรากร (ธ)

แกล้วทรงธรรม

จร.ชท.

อำเภอสทิ้งพระ

24

พระครูพิพัฒนสิริชัย  (ธ)

ผาสุกาวาส

จอ.ชอ.

25

พระครูสังวรสมณวัตร

ประดิษฐ์สโมสร

จร.ชอ.

 

อำเภอสะเดา

26

พระครูปภัสสรสีลโสภณ  (ธ)

อมฤตวราราม

จร.ชท.

27

พระครูสูธรรมเขตคณานุรักษ์ (ธ)

ปัจจันตาราม

จร.ชท.

28

พระครูปัจจันตเขตคุณากร  (ธ)

ปัจฉันตาราม

จอ.ชอ.กิตติ.

อำเภอสิงหนคร

29

พระครูสุภาวิตาจารคุณ

ดีหลวงนอก

จต.ชท.

30

พระครูวิจิตรศีลาจาร(ธ)

ห้วยพุด

ทผจล.ชอ.

31

พระครูปริยัติกิจโกศล

ป่าขวาง

จร.(ทผจล.ชพ)

32

พระครูสุพัฒนสมาจาร

ภูตบรรพต

ทผจล.ชพ./จร.ชอ.

33

พระครูสุภัทรธรรมากร

พระบาท

จอ.ชอ.

34

พระครูสุจิตปาลคุณ   (ธ)

พระบาท

จร.ชท.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view