สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะในหนใต้

ทำเนียบพระราชาคณะในหนใต้ที่ชื่อสมณศักดิ์ตำแหน่งวัด/จังหวัด1พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง2พระธรรมสิทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจั......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๘

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ จภ. ๑๘ พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดาราม จ.กทม.๐๘๙๙๕๖๙๘๗๘ เลข. พร......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๗

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗ จภ. ๑๗ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตร กทม. โทร.๐๘๑๔๙๖๖๘๕๑ ......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๖

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖ จภ. ๑๖ พระธรรมวิมลโมลี(ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี ......

อ่านต่อ

ทำเนียบประโยค ๙

ทำเนียบประโยค ๙ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๖๙-ปัจจุบัน 2469 - 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 ......

อ่านต่อ

สมเด็จพระราชาคณะ

สมเด็จพระราชาคณะ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ......

อ่านต่อ

รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระอุดมญา......

อ่านต่อ
พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระธรรมกิตติโสภณ สระเกศ/......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นเทพ

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระเทพปัญญาสุธี แจ้ง/นครศ......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นราช

พระราชาคณะชั้นราช ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระราชปัญญาวิสารัท กระดึงทอง......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

พระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระอมรสุธี ......

อ่านต่อ

นิตยภัต/ลำดับสมณศักดิ์

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี สมเด็จพระราชาคณะ 1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 2. สมเด็จพระสังฆราช 3. สมเด็จพระราชา......

อ่านต่อ

กรรมการมหาเถร

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ......

อ่านต่อ

เจ้าคณะภาค

เจ้าคณะภาค ภาค เขตปกครอง รายนามเจ้าคณะภาค 1. กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ พระราชวิสุทธิเม......

อ่านต่อ

พระราชาคณะต่างประเทศ

รายนามพระราชาคณะที่อยู่ต่างประเทศ ที่ รายนามสมณศักดิ์ สถานที่พำนัก ปีที่ได้รับ 1 พระเ......

อ่านต่อ

พระราชาคณะจังหวัดสงขลา

ฝ่ายมหานิกาย ที่ ชื่อ วัด วุฒิการศึกษา ปีที่แต่งตั้ง ๑ พระธรรมวงศาจารย์ โคกสม......

อ่านต่อ

พระราชาคณะ ๙ ประโยค

พระราชาคณะ ๙ ประโยค ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ......

อ่านต่อ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ๑. จังหวัดสงขลา (๐๗๔) (๑๖ อำเภอ ๖๕ ตำบล) จจ. ๙๐๑๑๐ พระศรีรัตนวิมล (ชิตป.ธ.๙) วัดโคกสมานคุณ (อ.หาดใหญ......

อ่านต่อ

เจ้าคณะจังหวัด

พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัด พระมหาปัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ รองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่ ๑ พระครูพิทักษ์นิมพเขต รองเจ้าคณะ......

อ่านต่อ

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง ที่ เจ้าอาวาส ชื่อวัด ......

อ่านต่อ

รายชื่อพระราชาคณะและพระครูในจังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ตำแหน่ง 1 พระธรรมวงศาจารย์ โคกสมานคุณ จภ.ภาค 18 2 ......

อ่านต่อ

พระราชาคณะในภาค ๑๘

พระราชาคณะในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ จังหวัดสงขลา ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ตำแหน่ง ปีที่ได้รับ ๑ พ......

อ่านต่อ

อาขยาน

บทอาขยาน สมัยเราเด็ก ๆ ......

อ่านต่อ

พ่อแม่รังแกฉัน

๏ ๏ ๏ ๏ พ่อแม่รังแกฉัน ๏ ๏ ๏ ๏ จากหนังสือ คำประพันธ์บางเรื่อง ......

อ่านต่อ

วรรณคดีไทย

วรรณกรรม - วรรณคดีไท ...

อ่านต่อ

นิทานชาดก

นิทานชาดก ......

อ่านต่อ

เพลงธรรมะ

......

อ่านต่อ

เสียงสวดมนต์

ชุด 1. เสียงสว......

อ่านต่อ

เสียงคลิปพุทธประวัติ

คลิบวีดิโอพุทธประวัติ วิดิทัศน์พระพุทธปร......

อ่านต่อ

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ต ร ง กั บ วั น แ ร ม ๑ ค่ำ เ ดื อ น ๘ "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที......

อ่านต่อ

วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อา......

อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๖ ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา ......

อ่านต่อ

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา...

อ่านต่อ

คลิปธรรมะ

function showpopup(url) { ......

อ่านต่อ

ฟังธรรม.com

......

อ่านต่อ

พระพุทธศาสนา

พุทธทาส วัดญาณเวศกวัน คลังแสงแห่งธรรม ศึกษาธรรม สังคมธรรมะ วัดเกาะ ธรรมะไทย พระไตรปิฏกฉบับชาวบ้าน ภาพพุทธประวัติวงล้อแห่งธรรม เอตทัคคะ พระไตรปิฏกพระไต......

อ่านต่อ

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน พุทธทาสภิกขุ แปลและเรียบเรียง จากฉบับภาษาอังกฤษ ของภิกษุสีลาจาระ (J.F. Mc kechnie) สำนักพิมพ์ธรรมสภา สารบั......

อ่านต่อ

ศาสนาน่ารู้

หน้าแรก สนทนาปัญหาธรรมะ สินค้าและบริการ ข่าวพระพุทธศาสนา วัดและสถานท......

อ่านต่อ

คู่มือศาสนพิธีน่าสนใจ

คู่มือศาสนา แบบฟอร์มหนังสือราชการกรมการศาสนา ดาวน์โหลดไฟล์ ......

อ่านต่อ

พุทธประวัติภาพ

สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภา......

อ่านต่อ

ผลสอบบาลี ปี ๕๗

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2557 รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 ผลการค้นหา "สงขลา" มีรายละเอียดดังนี้ ......

อ่านต่อ

กองบาลีสนามหลวง

http://www.infopali.net/...

อ่านต่อ

เรียนบาลีด้วยตนเอง

บาลีสำหรับผู้เริ่มต้น จาก Wikibooks ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา วิกิตำราฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการแปลและเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือภาษาบาลีสำหรับผู้เริ่มต......

อ่านต่อ

มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคมมติมหาเถร...

อ่านต่อ

วัดในประเทศไทย

รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย ภาค ๑ มี ๔ จังหวัดคือ ภาค ๒ มี ๓ ......

อ่านต่อ

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ @ ไทยรัฐ @ เดลินิวส์ @ ไทยโพสต์ @ มติชน ......

อ่านต่อ
view