สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเนียบประโยค ๙

ทำเนียบประโยค ๙ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๖๙-ปัจจุบัน 2469 - 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 ......

อ่านต่อ

สมเด็จพระราชาคณะ

สมเด็จพระราชาคณะ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ......

อ่านต่อ

รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระอุดมญา......

อ่านต่อ
พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระธรรมกิตติโสภณ สระเกศ/......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นเทพ

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระเทพปัญญาสุธี แจ้ง/นครศ......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นราช

พระราชาคณะชั้นราช ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระราชปัญญาวิสารัท กระดึงทอง......

อ่านต่อ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

พระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 พระอมรสุธี ......

อ่านต่อ

นิตยภัต/ลำดับสมณศักดิ์

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี สมเด็จพระราชาคณะ 1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 2. สมเด็จพระสังฆราช 3. สมเด็จพระราชา......

อ่านต่อ

กรรมการมหาเถร

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ......

อ่านต่อ

เจ้าคณะภาค

เจ้าคณะภาค ภาค เขตปกครอง รายนามเจ้าคณะภาค 1. กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ พระราชวิสุทธิเม......

อ่านต่อ

พระราชาคณะต่างประเทศ

รายนามพระราชาคณะที่อยู่ต่างประเทศ ที่ รายนามสมณศักดิ์ สถานที่พำนัก ปีที่ได้รับ 1 พระเ......

อ่านต่อ

พระราชาคณะจังหวัดสงขลา

ฝ่ายมหานิกาย ที่ ชื่อ วัด วุฒิการศึกษา ปีที่แต่งตั้ง ๑ พระธรรมวงศาจารย์ โคกสม......

อ่านต่อ

พระราชาคณะ ๙ ประโยค

พระราชาคณะ ๙ ประโยค ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ปีที่แต่งตั้ง 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ......

อ่านต่อ
view