สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
รายนามเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ( มหานิกาย )
*** ภาคกลาง ***
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะจังหวัด พระพรหมดิลก
ที่อยู่ วัดสามพระยา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10160
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเทพวิริยาภรณ์
ที่อยู่ วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติเวที
ที่อยู่ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
จังหวัด นนทบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระโสภณสุตาลังการ 
ที่อยู่ วัดบัวขวัญ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพรัตนสุธี
ที่อยู่ วัดเขียนเขต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชกิตติเมธี
ที่อยู่ วัดเขียนเขต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
จังหวัด สมุทรปราการ
เจ้าคณะจังหวัด พระราชธรรมาภรณ์
ที่อยู่ วัดกลาง อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพรัตนากร
ที่อยู่ วัดพนัญเชิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระญาณไตรโลก
ที่อยู่ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙
ที่อยู่ วัดพนัญเชิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จังหวัด อ่างทอง
เจ้าคณะจังหวัด พระราชสุวรรณเวที
ที่อยู่ วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสิทธิพัฒนาภรณ์
ที่อยู่ วัดไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14000
จังหวัด สระบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระธรรมปิฎก
ที่อยู่ วัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุธีวราภรณ์
ที่อยู่ วัดพระพุทธบาทฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูมงคลรัตนวัฒน์
ที่อยู่ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18120
จังหวัด ลพบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชพุทธวราภรณ์
ที่อยู่ วัดกวิศราราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวิมลปัญญาภรณ์
ที่อยู่ วัดเสาธงทอง   อ.เมืองกวิศราราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระภาวนาสมณคุณ(ป.ธ.๙)
ที่อยู่ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติสุธี
ที่อยู่ วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวิมลสุตาภรณ์
ที่อยู่ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงหบุรี 16140
จังหวัด ชัยนาท
เจ้าคณะจังหวัด พระครูศีลพัฒนชัย
ที่อยู่ วัดสระไม้แดง  อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17120
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
ที่อยู่ วัดสรรพยาวัฒนาราม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
จังหวัด อุทัยธานี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชอุทัยกวี
ที่อยู่ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระอุทัยธรรมานุวัตร
ที่อยู่ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
จังหวัด ชลบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพชลธารมุนี
ที่อยู่ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชสิทธิวิมล
ที่อยู่ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
จังหวัด ระยอง
เจ้าคณะจังหวัด พระราชสิทธินายก
ที่อยู่ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูโอภาสบุญวัฒน์
ที่อยู่ วัดเขาสำเภาทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
จังหวัด จันทบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชจันทโมลี
ที่อยู่ วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
รองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีศาสนโมลี
ที่อยู่ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
จังหวัด ตราด
เจ้าคณะจังหวัด พระบูรเขตธรรมคณี
ที่อยู่ วัดบางปรือ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด นครปฐม
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพมหาเจติยาจารย์
ที่อยู่ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชวิริยาลังการ
ที่อยู่ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000
จังหวัด สุพรรณบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติเมธี
ที่อยู่ วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 72000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูปริยัติวราภรณ์
ที่อยู่ วัดธัญวารี  ตำบลไร่รถ  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี 72170
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด กาญจนบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชรัตนวิมล
ที่อยู่ วัดวัดกาญจนบุรี(เก่า) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชวิสุทธเมธี
ที่อยู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชวิสุทธาภรณ์
ที่อยู่ วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
จังหวัด สมุทรสาคร
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสาครมุนี
ที่อยู่ วัดเจษฏาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
จังหวัด ราชบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระธรรมปัญญาภรณ์
ที่อยู่ วัดมหาธาตุ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต (ป.ธ.๙)
ที่อยู่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จราชบุรี 70210
จังหวัด เพชรบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระวชิรธรรมคณี
ที่อยู่ วัดหนองจอก ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูอนุกูลวชิรกิจ
ที่อยู่ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัด สมุทรสงคราม
เจ้าคณะจังหวัด พระสมุทรธรรมคณี
ที่อยู่ วัดกลางเหนือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสิทธิวิมล
ที่อยู่ วัดคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระรัตนเวที
ที่อยู่ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
รายนามเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ( มหานิกาย )
*** หนเหนือ ***
จังหวัด กำแพงเพชร
เจ้าคณะจังหวัด พระธรรมภาณวิลาส
ที่อยู่ วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชวชิรเมธี
ที่อยู่ วัดบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาวิโรจน์   วิโรจโน
ที่อยู่ วัดสว่างอารมณ์  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
จังหวัด พิจิตร
เจ้าคณะจังหวัด พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
ที่อยู่ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี (ป.ธ. ๙ ป.บส.)
ที่อยู่ วัดตะพานหิน ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์ เขมภูสิโต น.ธ. เอก)
ที่อยู่ วัดบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
จังหวัด เพชรบูรณ์
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพรัตนกวี
ที่อยู่ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระปริยัติพัชราภรณ์
ที่อยู่ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเพชรบูรณคณาวสัย
ที่อยู่ วัดภูเขาดิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จังหวัด พิษณุโลก
เจ้าคณะจังหวัด พระราชธรรมคณี
ที่อยู่ วัดศรีรัตนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุธรรมมุนี
ที่อยู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีรัตนมุนี
ที่อยู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จังหวัด สุโขทัย
เจ้าคณะจังหวัด พระราชวิมลเมธี
ที่อยู่ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุขวโรทัย
ที่อยู่ วัดสังฆาราม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
จังหวัด อุตรดิตถ์
เจ้าคณะจังหวัด พระวิสุทธิ์ปัญญาสาร
ที่อยู่ วัดท่าไม้  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด ตาก
เจ้าคณะจังหวัด พระราชวิทยาคม
ที่อยู่ วัดท่าไม้แดง อ.เมือง จ.ตาก 63000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระประสิทธิศีลคุณ
ที่อยู่ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก 63000
จังหวัด ลำปาง
เจ้าคณะจังหวัด พระราชจินดานายก
ที่อยู่ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวิสุทธิธรรมพิลาส
ที่อยู่ วัดต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระจินดารัตนาภรณ์
ที่อยู่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
จังหวัด เชียงราย
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสิทธินายก
ที่อยู่ วัดพระสิงห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระปัญญากรกวี
ที่อยู่ วัดศรีมูลทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระรัตนมุนี
ที่อยู่ วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด พะเยา
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพญาณเวที
ที่อยู่ วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติ
ที่อยู่ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณพัฒโนดม
ที่อยู่ วัดโพธาราม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
จังหวัด แพร่
เจ้าคณะจังหวัด พระราชเขมากร
ที่อยู่ วัดพระบาทมิ่งเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูวิมลกิตติสุนทร
ที่อยู่ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
จังหวัด น่าน
เจ้าคณะจังหวัด พระราชคุณาภรณ์
ที่อยู่ วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีธีรพงษ์
ที่อยู่ วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูสิริธรรมภาณี
ที่อยู่ วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด เชียงใหม่
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพโกศล
ที่อยู่ วัดศรีโสดา ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเทพปริยัติ
ที่อยู่ วัดพระธาตุเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเทพมังคลาจารย์
ที่อยู่ วัดท่าตอน อ.ท่าตอน จ.เชียงใหม่ 50280
จังหวัด ลำพูน
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปัญญาโมลี
ที่อยู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณกิตติธาดา
ที่อยู่ วัดบ้านก้อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูวิสิฐปัญญากร
ที่อยู่ วัดบ้านตอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
เจ้าคณะจังหวัด พระญาณวีรากร
ที่อยู่ วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 85000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูอนุสิฐธรรมสาร
ที่อยู่ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 85000
รายนามเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ( มหานิกาย )
*** หนตะวันออก ***
จังหวัด อุดรธานี
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพรัตนสุธี
ที่อยู่ วัดมัชณิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณพุทธิธาดา
ที่อยู่ วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณธรรมาจารย์
ที่อยู่ วัดศรีสว่างบรมสุข อ.ศรีธาตุ จ. อุดรานี 41230
จังหวัด หนองคาย
เจ้าคณะจังหวัด พระราชพุทธิมุนี
ที่อยู่ วัดศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณวิหารการ
ที่อยู่ วัดโพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี (ป.ธ. 9 ค.ม.)
ที่อยู่ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
จังหวัด บึงกาฬ
เจ้าคณะจังหวัด พระครูสันติปัญญาภรณ์
ที่อยู่ วัดเซกาเจติยาราม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูอุทัยวรคุณ
วัดบุพพราชสโมสร ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูโสภิตจันทสาร
รองเจ้าคณะจังหวัด วัดไตรภูมิ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
จังหวัด เลย
เจ้าคณะจังหวัด พระราชวีราภรณ์
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เลย 42000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสิริรัตนเมธี
ที่อยู่ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
จังหวัด สกลนคร
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสิทธิโสภณ
ที่อยู่ วัดพระธาตุเชิงชุม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุนทรพุทธิธาดา
ที่อยู่ วัดหนองสะไน อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูวิมลธรรมนิเทศก์
ที่อยู่ วัดทุ่ง  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๗๐
จังหวัด หนองบัวลำภู
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปรีชามุนี
ที่อยู่ วัดนันทวิชัย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเมธีวชิรธาดา
ที่อยู่ วัดศรีสะแก้ว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระอุดมคุณาภรณ์
ที่อยู่ วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
จังหวัด ขอนแก่น
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติโสภณ
ที่อยู่ วัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชประสิทธิคุณ
ที่อยู่ วัดเทพปูรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสิทธาจารย์
ที่อยู่ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูโพธิบุญวัฒน์
ที่อยู่ วัดปัจฉิมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  44160
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูสิริปริยัติโสภิต
ที่อยู่ วัดสว่างวารี  ต.ท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44160
จังหวัด กาฬสินธุ์
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพปัญญาเมธี
ที่อยู่ วัดกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุนทรธรรมประพุทธ์
ที่อยู่ วัดเหนือ   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูปริยัติการโกวิท
ที่อยู่ วัดใต้โพธิ์ค้ำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
จังหวัด ร้อยเอ็ด
เจ้าคณะจังหวัด พระพุทธิสารมุนี
ที่อยู่ วัดบ้านเปลือยใหม่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุขุมวาทเวที
ที่อยู่ วัดบูรพาภิราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูปริยัติธรรมโสภณ
ที่อยู่ วัดบ้านยางเครือ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
จังหวัด อุบลราชธานี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชธีราจารย์
ที่อยู่ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระรัตโนภาสวิมล
ที่อยู่ วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาวิมาน กนฺตสีโล
ที่อยู่ วัดปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
จังหวัด ยโสธร
เจ้าคณะจังหวัด พระราชรัตนกวี
ที่อยู่ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชสุตาลงกรณ์
ที่อยู่ วัดบูรพารามใต้ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
รองเจ้าคณะจังหวัด พระอุดมปัญญาภรณ์
ที่อยู่ วัดอัมพวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
จังหวัด ศรีสะเกษ
เจ้าคณะจังหวัด พระราชกิตติรังษี
ที่อยู่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชธรรมสารสุธี
ที่อยู่ วัดมหาพุทธาราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระรัตนกรวิสุทธิ์
ที่อยู่ วัดกลาง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
จังหวัด นครพนม
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพวรมุนี
ที่อยู่ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชรัตนากร
ที่อยู่ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
รองเจ้าคณะจังหวัด พระบวรปริยัติกิจ
ที่อยู่ วัดสว่างสุวรรณาราม อ.เมือง จ.นครพนม 48000
จังหวัด มุกดาหาร
เจ้าคณะจังหวัด พระรัตโนภาสวิมล
ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหามงคล มงฺคลคุโณ
ที่อยู่ วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 49000
จังหวัด อำนาจเจริญ
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปรีชาญาณมุนี
ที่อยู่ วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุทธิกิตติสาร
ที่อยู่ วัดเจริญจิตร อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
จังหวัด นครราชสีมา
เจ้าคณะจังหวัด พระราชวิมลโมลี
ที่อยู่ วัดพายัพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระเมธีรัตโนดม 
ที่อยู่ วัดบึง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด บุรีรัมย์
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติกวี
ที่อยู่ วัดกลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีปริยัติธาดา
ที่อยู่ วัดโพธิ์ย่อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสุนทรธรรมเมธี
ที่อยู่ วัดท่าสว่าง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
จังหวัด ชัยภูมิ
เจ้าคณะจังหวัด พระราชภาวนาวราจารย์
ที่อยู่ วัดชัยภูมิพิทักษ์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวีรชัยสุนทร
ที่อยู่ วัดไพรีพินาส อ.เมืองชัยภูมิ  36000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาสุมินทร์ ยติกโร
ที่อยู่ วัดห้วยหินฝน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36000
จังหวัด สุรินทร์
เจ้าคณะจังหวัด พระโสภณปริยัตยาภรณ์
ที่อยู่ วัดพรหมสุรินทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 30000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีวิสุทธิคุณ
ที่อยู่ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 30000
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่อยู่
จังหวัด นครนายก
เจ้าคณะจังหวัด พระสุธีพรหมคุณ
ที่อยู่ วัดพราหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสิทธิวรนายก
ที่อยู่ วัดเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
จังหวัด สระแก้ว
เจ้าคณะจังหวัด พระราชธรรมภาณี
ที่อยู่ วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระรัตนสมาธิคุณ
ที่อยู่ วัดหนองกะพ้อ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
เจ้าคณะจังหวัด พระธรรมปริยัติมุนี
ที่อยู่ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระพิมลภาวนาพิธาน
ที่อยู่ วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
จังหวัด ปราจีนบุรี
เจ้าคณะจังหวัด พระราชภัทรธาดา
ที่อยู่ วัดบางกระเบา อ.บ้ารสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวิสุทธิธรรมาจารย์
ที่อยู่ วัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
รายนามเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ( มหานิกาย )
*** หนใต้ ***
จังหวัด นครศรีธรรมราช
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพสิริโสภณ(ป.ธ.๘)
ที่อยู่ วัดตะวันตก ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสิริธรรมราชมุนี
ที่อยู่ วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
รองเจ้าคณะจังหวัด พระสิริวงศาจารย์
ที่อยู่ วัดเสาธงทอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
จังหวัด ชุมพร
เจ้าคณะจังหวัด พระธรรมโกษาจารย์
ที่อยู่ วัดขันเงิน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระวิจิตรธรรมนิเทศ
ที่อยู่ วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ ป.ธ.๔)
ที่อยู่ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
รองเจ้าคณะจังหวัด พระอุดมธรรมปรีชา ( จำลองป.ธ.๔)
ที่อยู่ วัดพระโยค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
จังหวัด ภูเก็ต
เจ้าคณะจังหวัด พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ป.ธ.๕)
ที่อยู่ วัดท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
จังหวัด ตรัง
เจ้าคณะจังหวัด พระราชวรการ(สงบ ป.ธ.๗)
ที่อยู่ วัดกระพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระประสิทธิโสภณ (จำนง ป.ธ.๖)
ที่อยู่ วัดประสิทธิชัย อ.เมือง จ.ตรัง 92000
จังหวัด กระบี่
เจ้าคณะจังหวัด พระวิมลธรรมคณี (เลี่ยว)
ที่อยู่ วัดกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด พังงา
เจ้าคณะจังหวัด ว่าง
ที่อยู่
จังหวัด ระนอง
เจ้าคณะจังหวัด พระรณังค์คมุนีวงศ์
ที่อยู่ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง 85000
จังหวัด สงขลา
เจ้าคณะจังหวัด พระศรีรัตนวิมล ป.ธ.๙
ที่อยู่ วัดโคกสมานคุณ  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ(ป.ธ.๗)
ที่อยู่ วัดหัวป้อมใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูพิทักษ์นิมพเขต (ป.ธ.๔)
ที่อยู่ วัดพังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90230
จังหวัด พัทลุง
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปริยัติมุนี (อักษร ป.ธ.๙)
ที่อยู่ วัดคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาลำดวน  ฐิตปญฺโญ ป.ธ. ๙
ที่อยู่ วัดอินทราวาส  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง  จ.พัทลุง 93000
จังหวัด สตูล
เจ้าคณะจังหวัด พระครูศรีวุฒิวิมล
ที่อยู่ วัดมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สตูล 91000
รองเจ้าคณะจังหวัด -ว่าง-
ที่อยู่
จังหวัด นราธิวาส
เจ้าคณะจังหวัด พระเทพศีลวิสุทธิ์
ที่อยู่ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณคุณาธาร วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96160
จังหวัด ปัตตานี
เจ้าคณะจังหวัด พระสิริจริยาลังการ 
ที่อยู่ วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
รองเจ้าคณะจังหวัด -ว่าง-
ที่อยู่
จังหวัด ยะลา
เจ้าคณะจังหวัด พระราชปัญญามุนี(ภิญโญ ป.ธ.๙)
ที่อยู่ วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา 95000
รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณธรรมมุนี(เกษม ป.ธ.๓)
ที่อยู่ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา 95000
view