สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
นิตยภัตพระสังฆาธิการ
จังหวัดสงขลา
ชื่อ-ฉายา วัด ตำแหน่ง เดือนละ
พระธรรมวงศาจารย์ โคกสมานคุณ เจ้าคณะภาค ๑๘ ๑๗,๑๐๐
พระศรีรัตนวิมล (ชิตป.ธ.๙) โคกสมานคุณ เจ้าคณะจังหวัด ๑๐,๓๐๐
พระครูอาทรวรคุณ โคกสมานคุณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๘ ๓,๔๐๐
พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗ หัวป้อมใน รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ๔,๕๐๐
พระครูพิทักษ์นิมพเขต พังลา รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ๔,๕๐๐
พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร โคกสมานคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ๓,๑๐๐
พระมหาณรงค์ชัย  สุวณฺณวํโส หัวป้อมใน เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ๒,๗๐๐
พระปลัดภูวนัย สุเมธโส  ศรีสว่างวงศ์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ๒,๗๐๐
พระมหาวรรณรุจ รุจวณฺโณ เทพชุมนุม เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๘ ๓,๑๐๐
อำเภอเมือง
พระครูวิรัตธรรมโชติ แหลมทราย เจ้าคณะอำเภอ ๓,๑๐๐
พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ แหลมทราย เลข.จอ.เมือง ๒,๒๐๐
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ (ถาวร) ทุ่งหวังใน รองเจ้าคณะอำเภอ ๒,๗๐๐
พระปลัด ประเสริฐ สมาจาโร อ่างทอง เลข.รจอ.เมือง ๑,๘๐๐
พระครูสังฆรักษ์นิคม  ฐานธมฺโม แหลมทราย จต.บ่อยางเขต ๑ ๒,๗๐๐
พระครูสุตกิจวิบูล ดอนแย้ จต. บ่อยางเขต๒ ๓,๑๐๐
พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย) โพธิ์ปฐมาวาส จต. บ่อยางเขต๓ ๓,๑๐๐
พระครูกิตติธรรมานุกูล (ชุมพล) บางดาน จต. พะวง ๓,๑๐๐
พระครูสถิตสุวรรณบรรพต เขาแก้ว จต. ทุ่งหวัง ๒,๗๐๐
พระครูประภัศธรรมวิธาน สระเกษ จต.ม่วงงาม ๓,๔๐๐
พระมหาอนันต์ อนนฺตวิริโย ชัยมงคล เลข.จต.บ่อยางเขต ๒ ๑,๒๐๐
พระพิเชษฐ์ จิตฺตปาโล ทุ่งหวังใน เลข.จต.ทุ่งหวัง ๑,๒๐๐
พระมหาเจษฎา วรเชฏฺโฐ โพธิ์ปฐมาวาส เลข.จต.บ่อยางเขต ๓ ๑,๒๐๐
พระครูใบฏีกาสุทัศน์ มุนินฺโท สระเกษ เลข.ม่วงงาม ๑,๒๐๐
พระสมุห์พัสกร ฐิตเปโม สระเกษ เลข.จต.จทิ้งพระ ๑,๒๐๐
พระใบฎีกาประภาส ปภสฺสโร แหลมทราย เลข.จต.บ่อยางเขต ๑ ๑,๒๐๐
พระครูมุนีวงศานุวัตร   แหลมทราย เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระพิศาลสิขกิจ  แจ้ง เจ้าอาวาส ๓,๘๐๐
พระอธิการเจริญ  ฐิตธมฺโม  ตีนเมรุสุดาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการชัยสิทธิ์  อภิปญฺโญ  ไทรงาม เจ้าอาวาส ๒,๕๐๐
พระราชวรธรรมโกศล  ชัยมงคล จ.ล.ชัยมงคล,ทป.จจ ๑๐,๓๐๐
พระครูนพกิจโสภณ(น.ธ.โท) โรงวาส เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูนพกิจโกศล (น.ธ.เอก) เลียบ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาชัยวุฒิ ฐานุตฺตโร  ยางทอง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสมุห์รณสิทธิ์  วิมโล เพชรมงคล เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูอุทัยวินัยกิจ อุทัยธาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาสุนอง  สุเมโธ หัวป้อมนอก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์วัชรา  ยนฺตสีโล  แช่มอุทิศ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิบูลวัฒนากร  ศาลาหัวยาง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาเอกชัย ชุติมนฺโต  น้ำกระจาย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุธรรม  ปริสุทฺโธ หัวยขันประชาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการกระจ่าง  กตปุญฺโญ  เขาบ่อ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวาทีธรรมวิภัช  แหลมพ้อ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระเทพญาณโมลี  ทรายขาว จร,ทป.จจ ๑๐,๓๐๐
พระครูอัตถธรรมพินิต  ทุ่งหวังนอก เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูพิมลธรรมวิจิตร วัดอ่างทอง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดแวว โชติธมฺโม  วัดบ่อระกำ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ชัยมงคล ผจล. ๔,๑๐๐
พระครูอาทรปริยัติกิจ ชัยมงคล ผจล. ๓,๔๐๐
พระครูเกษมโพธิกิจจาทร โพธิ์ปฐมาวาส ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูวิบูลย์โพธิวัตร โพธิ์ปฐมาวาส ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูโสภณจริยานุกูล โพธิ์ปฐมาวาส ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูประทีปคุณากร ชัยมงคล ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูอรุณกิจจานุกูล แจ้ง ผจร. ๑,๘๐๐
พระครูสิริญาณวิมล เลียบ รจร. ๑๘,๐๐
อำเภอสิงหนคร
พระวิสุทธาจารคุณ โลการาม   จอ. สิงหนคร ๓,๘๐๐
พระมหาบุญทิพย์    กิตฺติโสภโณ ธรรมโฆษณ์ รจอ. ๒,๗๐๐
พระครูใบฎีกา อุเทน  อธิปญฺโญ    โลการาม   เลข.จอ. ๒,๒๐๐
พระครูสมุห์อนุกูล   อนุวฑฺฒโน ปะโอ เลข.รจอ. ๑,๘๐๐
พระครูไพบูลกัลยาณวัตร สลักป่าเก่า  จต. ทำนบ ๓,๑๐๐
พระครูโสภณภัทรธรรม บ่อทราย   จต. ป่าขาด ๓,๑๐๐
พระครูกิตติธราภรณ์ (เอียด)   เลียบ จต. ชิงโคเขต๑ ๓,๑๐๐
พระครูสุวัฒนธรรมคุณ บ่อสระ  จต. ชิงโคเขต ๒ ๓,๑๐๐
พระครูประโชติกิตติสาร วาส จต. วัดขนุน ๒,๗๐๐
พระครูสิริเมตตาภรณ์ (จบ)  สลักป่าใหม่ จต.สทิ้งหม้อ ๓,๑๐๐
พระครูปริยัติกิจจาภิรม เขาน้อย จต.หัวเขา ๓,๑๐๐
พระทวีวิทย์ กตปุญฺโญ ขนุน เลข.จต.วัดขนุน ๑,๒๐๐
พระสามารถ สมาจาโร บ่อทราย   เลข.จต.ป่าขาด ๑,๒๐๐
พระสมพงษ์  นาโค ขนุน เลข.ชิงโค ๑,๒๐๐
พระบุญลือ  อินฺทปยฺโญ บ่อทอง จต.ทำนบ ๑,๒๐๐
พระใบฏีกาชาตรี ปุณฺณญาโณ ปะโอ เลข.หัวเขา ๑,๒๐๐
พระครูสุวรรณากร บ่อทอง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการวิโรจน์  ธมฺมปาโล ม่วงหมู่ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาประเสริฐ  จนฺทสุวณฺโณ แม่ลาด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการจำลอง  ยุตฺตธมฺโม ไทรทอง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์สมนึก  สนฺตจิตฺโต ป่าขาด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการรามัญ  สิริมงฺคโล แหลมจาก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโอภาสธรรมเสวี สว่างอารมณ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูจันทสารวินิจ ชะแล้ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูเจียร  สคารโว ประตูชัย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูอรัญญาภิวัฒน์ สลักป่าใหม่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเซ่ง รตนโชโต บ่อป่า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวินัยธรฉัตรชัย  ฐิตสีโล โสภณคุณาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุทิน  ปญฺญาปทีโป ขนุน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูมงคลวรสิทธิ์ ดีหลวงใน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระสมุห์จำเนียร   โชติปญฺโญ ต่างหน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูถาวรธรรมานุยุต ทำนบ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระสมุห์มงคล  จกฺกวโร หนองหอย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการทิพย์  อติเทโว ปะโอ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูถาวรสังฆโสภณ ประตูเขียน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูกิตติวินัย มะขามคลาน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูอรุณสิงหธรรม อรุณดาราราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดเฉลิม สุกฺกธมฺโม เสื้อเมือง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูประสิทธิ์   ปสิทฺธิโก ม่วงงาม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโกศลธรรมมงคล บางเขียด เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการสายชล  ปคุโณ บ่อปาบ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาสุภาพ ปิยธมฺโม สถิตย์ชลธาร เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาจรูญ  ธีรธมฺโม เปรมศรัทธา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสมชาย  สุจิตฺโต เจ้านคร เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการลอย  ปญฺญปสุโต ภูผาเบิก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการบุญเนาว์  สิริปุญฺโญ บ่อทรัพย์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ สุวรรรคีรี เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
อำเภอสทิงพระ
พระครูภัทรกิจจานุยุต จะทิ้งพระ จอ.สทิงพระ ๓,๑๐๐
พระปลัดนครชัย   ปญฺญาปโชโต จะทิ้งพระ เลข.จอ.สทิงพระ ๒,๒๐๐
พระครูปุญญาพิศาล พะโคะ รจอ.สทิงพระ ๒,๗๐๐
พระครูสมุห์พันธ์ยุทธ  รตนปญฺโญ พะโคะ เลข.รจอ.สทิงพระ ๑,๘๐๐
พระครูนันทสารกิจ ประเจียก จต. จะทิ้งพระ ๒,๗๐๐
พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ บ่อประดู่ จต. วัดจันทร์ ๒,๗๐๐
พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์ คูขุด จต. คูขุดเขต๑ ๓,๑๐๐
พระครูสุทธิธรรมวาที ประดู่หอม จต. คูขุดเขต๒ ๒,๗๐๐
พระครูจุมพลวรพินิต ชุมพล จต. ชุมพล-ดีหลวง ๓,๑๐๐
พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ (เฉลิม) วัดสนามไชย จต. สนามไชย ๒,๗๐๐
พระแดนชัย อภิชโย จะทิ้งพระ เลข.จต. คูขุดเขต๑ ๑,๒๐๐
พระสมศักดิ์ มนุญฺโญ ชะแม เลข.จต.สนามไชย ๑,๒๐๐
พระครูสังฆรักษ์ธรนินทร์ ปญฺญาโภ ชุมพล เลข.จต.ชุมพล ๑,๒๐๐
พระสุริยา อภิปญฺโญ บ่อประดู่ เลข.จต.วัดจันทร์ ๑,๒๐๐
พระสันติ  เขมสนฺติโก ศรีไชย เลข.คูขุดเขต.๒ ๑,๒๐๐
พระมหาวรรณ  ธมฺมสิริ จะทิ้งพระ เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระครูประจักษ์นวการ พังเถียะ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมัชฌิมธรรมบาล กลาง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการคมสันต์ ปสาสโน กระดังงา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวินัยธรนิคม โฆสโก สุวรรณาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์วิจิตร  ผลธมฺโม จันทร์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์  จิตฺตสุโภ พิกุล เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิชิตธรรมรส บ่อแดง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุทรธรรมัย ใหม่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเผียน ชิตงฺกโร วาส เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุพัฒนปัญญากร แหลมวัง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดผลึก   เตชสีโล ดอนคัน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการฟอง รวิวณฺโณ โพธิ์กลาง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวินัยธรผ่อง  ถิรสทฺโธ ท่าหิน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูใบฏีกาภาณุวัฒน์   ภาณุวฑฺฒโน ห้วยลาด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูบุญญเดชาภิวัฒน์ คลองรี เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเริ่ม  ปารวิมุตฺโต โคกโพธิ์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูพิพัฒน์ธรรมจารี ท่าคุระ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูใบฏีกาพงษ์เทพ เทววํโส ศรีไชย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโอภาสธรรมรัตน์ ศิลาลอย เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเจี้ยง  ยสธมฺโม วัชลธาร์วาส เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสังฆรักษ์กิตติกร   วนฺตมโน นางเหล้า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสัญญา อิทธิปาโล พังกก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสมุห์พิภพ กนิตสีโล ดอนเค็ด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ ชะแม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูขันตยาภิรักษ์ ชะลอน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระใบฏีกาประสิทธิ์ อภอนนฺโท ดีหลวง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิสุทธิ์กิจจานุกูล จะทิ้งพระ ผจร. ๑,๘๐๐
อำเภอระโนด    
พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธรป.ธ.๖) ราษฎร์บำรุง จอ.ระโนด ๓,๘๐๐
พระยงยุทธ    วชิรธมฺโม ราษฎร์บำรุง เลข.จอ.ระโนด ๒,๒๐๐
พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ) สามบ่อ รจอ.ระโนด ๓,๔๐๐
พระครูโกวิทปัญญารัตน์ สีหยัง เลข.รจอ.ระโนด,จร, ๒,๗๐๐
พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์   เฉียงพง จต. ระโนดเขต๑ ๓,๑๐๐
พระครูรัตนวรากร เถรแก้ว จต.ระโนดเขต๒ ๒,๗๐๐
พระสมุห์สมบูรณ์   อโสโก วารีปาโมกข์ จต. บ้านใหม่ ๒,๗๐๐
พระครูอดุลปัญฺญาภิวัฒน์ (ลิบ) ท่าบอน จต. ท่าบอน ๒,๗๐๐
พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง) ใหญ่ จต. ระวะ ๓,๑๐๐
พระครูสุขุมจันทวงศ์ หน้าเมือง จต. พังยาง ๒,๗๐๐
พระครูประกาศธรรมกิจ (ประมูล) ประดู่ จต. วัดสน ๒,๗๐๐
พระใบฏีกากิตติพงษ์ อธิจิตฺโต เฉียงพง เลข.จต.ระโนดเขต ๑ ๑,๒๐๐
พระธนัท  จนฺทธมฺโม เบิก เลข.จต.วัดสน ๑,๒๐๐
พระอนุพงศ์  อนุวํโส ราษฎร์บำรุง เลข.จต.ระโนดเขต ๒ ๑,๒๐๐
พระอภิวัฒน์ มนวโร วารีปาโมกข์ เลข.จต. บ้านใหม่ ๑,๒๐๐
พระมหาบุญรัตน์ กตปุญฺโญ สิกขาราม เลข.ท่าบอน ๑,๒๐๐
พระอธิการแก็บ   โกวิโท วัดมหาการ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสมุห์ประเสริฐ  ปภสฺสโร วัดมะขามเฒ่า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโกวิทพุทธิสาร วัดหัวเค็ด เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุมณฑ์กิตติสาร วัดตระพังหม้อ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการสราวุธ  ฉนฺทปญฺโญ วัดหัววัง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการเอื้อน   จนฺทโชโต วัดอู่ตะเภา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูแช่ม  อติธมฺโม วัดปากแตระ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปภัศน์วรคุณ วัดบ้านใหม่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเปลือน  ชินวํโส วัดศาลาธรรม์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูจิตสังวราธิคุณ วัดคูวา เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการไมตรี  จิตฺตสุโภ วัดผักกูด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการเกลื้อม   โกวิโท วัดทุ่งสงวน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการพร้อม  อุปสโม วัดหัวป่า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระประจวบ  ปญฺญาธโร วัดหัวคุ้ง รก.เจ้าอาวาส  
พระครูฉันทวรากร วัดสิกขาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมงคลศีลญาณ วัดมงคลนิมิตร เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการจักรภัทร  อาทโร วัดศาลาหรงบน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูรัตนวรากร วัดเถรแก้ว เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระธนัช   จนฺทธมฺโม วัดเบิก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูอัครมงคล วัดหัวระวะ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการมหิทธิสักก์  ฐิตธมฺโม วัดแจ้ง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาซ้อน  เตชธมฺโม วัดพร้าว เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสันตยาภิรักษ์ วัดพังตรี เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูจรัญ  สีลธโร วัดสามี เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาชัยศักดิ์  ปญฺญาธโร วัดดอกสร้อย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสุนันท์   โชติโก วัดพังยาง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครุสุนทรธรรมภิยุติ วัดหัวถิน เจ้าอาวาส ๒,๒๐๐
พระครูประกาศธรรมกิจ วัดบ่อตรุ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาเทพรัตน์  อริยวํโส วัดเจดีย์งาม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปริยัติธรรมนันท์ วัดสนธิ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวิวิธวรกิจจาทร ราษฎร์บำรุง ผจร. ๑,๘๐๐
พระครูสุมณฑ์กิตติสาร ตะพังหม้อ จต.ระโนดเขต๒กิตติมศักดิ์ ๓,๑๐๐
พระครูประภัศน์วรคุณ บ้านใหม่ ทป.จต.บ้านใหม่ ๓,๑๐๐
อำเภอกระแสสสินธุ์
พระสิริพัฒโนดม เอก  จอ. ๕,๒๐๐
พระปลัดเจริญ     วฑฺฒโน เอก  เลข.จอ. ๒,๒๐๐
พระมหามานพ   ปภสฺสโร เชิงแสกลาง จต. เชิงแส ๒,๗๐๐
พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ โตนดด้วน  จต. เกาะใหญ่ ๒,๗๐๐
พระสุชาติ สนฺตมโน แหลมหาด เลข.เกาะใหญ่ ๑,๒๐๐
พระหิ้น ภทฺธาจาโร อิรทราวาส เลข.เชิงแส ๑,๒๐๐
พระครูสุทธิสีลประยุต (น.ธ.เอก) วัดเชิงแสใต้ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูศรีรัตนาธาร (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) วัดรัตนาราม เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระครูวิมลวุฒิธรรม (น.ธ.เอก) วัดอินทาวาส  เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวินิจธรรมานุกูล กาหรำ เจ้าอาวาส ๒,๒๐๐
พระอธิการล่อง   มนฺตสีโล โรง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุทิน  กลฺยาโณ ทุ่งบัว เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิจิตรสาธุรส เกาะใหญ่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการเฉลี่ยว ฐิตธมฺโม แหลมบ่อท่อ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิรุฬห์ศาสนกร แหลมหาด เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาพรหมพิริยะ   ปภสฺสโร อ่าวบัว เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูจิรกิจจานุยุต เอก ผจร. ๑,๘๐๐
พระครูพัฒนสุตาทร เอก รจร. ๑,๘๐๐
อำเภอรัตภูมิ  
พระครูโกวิทธรรมสาร ห้วยหลาด จอ. รัตภูมิ ๓,๘๐๐
พระครูวรสุตาภรณ์ ควนหวาด    เลข.จอ. ๒,๗๐๐
พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ ใหม่ทุ่งคา จต.กำแพงเพชร ๓,๔๐๐
พระครูสุวิมลธรรมวาที ใหม่ทุ่งคา จต.คูหาใต้ ๒,๗๐๐
พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม) ไสท้อน  จต. ควนรู ๓,๑๐๐
พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ (ณรงค์) เขารักเกียรติ    จต. ท่าชะมวง-เขาพระ ๓,๑๐๐
พระวิชิต ชินวํโส เขารักเกียรติ    เลข.จต.ท่าชะมวง-เขาพระ ๑,๒๐๐
พระประดิษฐ์ ฐิตธมฺโม ไทรใหญ่ เลข.จต.ควนรู ๑,๒๐๐
พระสุชาติ สุวิชาโน ใหม่ทุ่งคา เลข.จต.กำแพงเพชร ๑,๒๐๐
พระครูปลัดจักรพันธ์ ชาคโร ใหม่ทุ่งคา เลข.จต.คูหาใต้ ๑,๒๐๐
พระครูปรีชาศาสนคุณ วัดเขาตกน้ำ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมงคลสีลากร วัดเสรีสามัคคีธรรม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาไพรัตน์ ธมฺมโชโต วัดธรรมาวาส เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุวรรณอัมพารักษ์ วัดม่วงทอง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมงคลรัตนโชติ วัดคูหาใน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการวิชัย สนฺตจิตฺดต วัดเจริญภูผา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการบุญช่วย  จนิทสโร วัดทุ่งมะขาม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระห้อง  จนฺทสโร  วัดควนขัน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์วัชรินทร์  อติพโล วัดไทรใหญ่ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการบุญส่ง  ฐิตปุญฺโญ วัดคูหานอก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปิยสุตาภรณ์ วัดจังโหลน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวรสุตาภรณ์ วัดควนหวาด เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูรัตนธรรมวงศ์ วัดรัตนาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุวรรณกิจโกวิท วัดสุวรรณาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการชัยรัตน์  โอฬาริโก วัดเนินสุวรรณชัยเจริญธรรม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมงคลศีลาจารย์ วัดถ้ำเขาพระ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการวรรณะ  กนฺตธมฺโม วัดคลองเขาล้อน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครุสุวรรณเขตตารักษ์ วัดนาสีทอง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโกศลกิจจาทร เขาตกน้ำ รจร. ๑,๘๐๐
อำเภอควนเนียง  
พระครูปัญญาธรรมาวุธ ควนเนียงใน  จอ. ควนเนียง ๓,๑๐๐
พระศรชัย กนฺตวีโร โคกเมือง   เลข.จอ.ควนเนียง ๒,๒๐๐
พระครูโพธิธรรมญาณ โพธิธรรมาราม จต. ควนเนียง ๒,๗๐๐
พระครูกิตติธำรง บางเหรียง   จต. บางเหรียง ๒,๗๐๐
พระปลัดบุญคง   เหมวณฺโณ ควนเนียง  จต. ควนโส ๒,๗๐๐
พระโสภณ สุรปญฺโญ  ป่ากันตพงษ์ เลข.จต.บางเหรียง ๑,๒๐๐
พระชลอ เปสโล ปานศึกษาธิการาม เลข.จต.ควนเนียง ๑,๒๐๐
พระครูสิริวัชรานุกูล ควนเนียง  เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวิมลสิริสุนทร วัดคงคาวดี เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโสภณจริยาภรณ์ วัดโคกเมือง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูประดิษฐ์ภัทรธรรม วัดท่าม่วง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์ วัดบ่อบัวแก้ว เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสันติวิริยคุณ วัดบางทีง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูภาวนากันตธรรม วัดป่ากันตพงษ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสิริธรรมาภินันท์ วัดปากจ่า เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระครูนันทธรรมกิจ ควนเนียง ผจร. ๑,๘๐๐
พระสมุห์เสรี   วิมโล วัดแพรกสุวรรณ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุวิทย์  สนฺตจิตฺโต วัดบ่อหว้า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการภิภพ  โสตฺถิโก วัดท่าหยี เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฎีกาสานิตย์  ปสนฺนจิตฺโต วัดท่าข้าม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระปลัดกรวิทย์  สทฺธาธิโก วัดปานศึกษาธิการาม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการปรี  อตฺถกาโม วัดควนโส เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฎีกาจรัญ   อาจาโร วัดบ้านกรอบ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการประเสริฐ    เตชปุญฺโญ วัดแสงอรุณ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
อำเภอบางกล่ำ  
พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ (เจริญ) ท่าเมรุ   จอ.บางกล่ำ ๓,๑๐๐
พระครูประกิจศาสนการ บางหยี   เลข.จอ.บางกล่ำ ๓,๑๐๐
พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศป.ธ.๔)  ศาลาโพธิ์     จต. แม่ทอม ๒,๗๐๐
พระสมุห์ข้วน รกฺขิตวํโส บางหยี   เลข.บางกล่ำ ๑,๒๐๐
พระครูปคุณสังฆกิจ บางหยี   เลข.แม่ทอม ๑,๒๐๐
พระครูพิมลชลธาร วัดชลธาราวาส เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุกาน จิปุณฺโณ วัดท่าช้าง  เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฏีกาเศียร  ปภาธโณ วัดดินลาน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสถิตสุตพจน์ วัดคงคาเลียบ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูอรัญญานุรักษ์ วัดป่ายาง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสิริเขมกร วัดนารังนก เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูขันติธรรมานุยุต เนินพิชัย เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการมาโนช  กตปุญฺโญ วัดคูเต่า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูใบฎีกาโอฬาร ปญฺญาสิริ วัดม่วงหอม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
อำเภอคลองหอยโข่ง  
พระครูโสภณคณาภิบาล โคกเหรียง   จอ.คลองหอยโข่ง ๓,๔๐๐
พระปลัดประยงค์   ปญฺญาทีโป โคกเหรียง เลข.จอ.คลองหอยโข่ง ๒,๒๐๐
พระครูสิทธิสุตากร (สุเมตป.ธ.๓) เลียบ   จต. คลองหอยโข่ง ๒,๗๐๐
พระครูสุตรัตนคุณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) ปรางแก้ว   จต. ทุ่งลาน ๓,๑๐๐
พระใบฎีกาศักรินทร์ ติสฺสวํโส โคกกอ เลข.จต.ทุ่งลาน ๑,๒๐๐
พระมหาเชษฐา เชษฺฐจาโร โคกเหรียง เลข.จต.โคกเหรียง ๑,๒๐๐
พระครูพิริยมงคล วัดเลียบ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุทธิจิตาภรณ์ วัดโคกกอ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโพธิสุตคุณ วัดโพธิ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการประจวบ กลฺยาโณ วัดโคกม่วง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูรัตนบุญวัฒน์ วัดชูนวลรัตนาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุภัทรธรรมรส วัดบางศาลา เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวีรเขมคุณ วัดปลักคล้า เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
  อำเภอนาหม่อม     
พระครูภูริวิจิตร แม่เปียะ   จอ.นาหม่อม ๓,๑๐๐
พระมหาสนองกิตฺติปญฺโญป.ธ.๔ แม่เปียะ    เลข.จอ.,จต.ทุ่งขมิ้น ๓,๑๐๐
พระปลัดนิพนธ์  ฐิติโก  วัดป่าสุวรรณาราม  จต.นาหม่อม ๒,๗๐๐
พระสมพร เขมโร แม่เปียะ    เลข.จต.ทุ่งขมิ้น ๑,๒๐๐
พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม วัดนาหม่อม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาประทีป   ปญฺญาทีโป วัดทุ่งโหนด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโสตถิธาดา วัดเนินพิจิต เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการจับ  กิตฺติวณฺโณ วัดพรหมประดิษย์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฎีกาสุเมตต์  ปญฺญาวโร วัดโคกพยอมสุขาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาวิชิต ฐิตธมฺดม (ป.ธ.๙) วัดป่ากอสุวรรณาราม เจ้าอาวาส ๔,๑๐๐
พระครูเกษมวรวิวัฒน์ วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโพธิธรรมาภิยุต วัดโพธาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
อำเภอหาดใหญ่  
พระครูวรคณานุกูล หงษ์ประดิษฐาราม จอ.หาดใหญ่ ๓,๔๐๐
พระมหาศิจะพรรณ   สุธมฺโมป.ธ.๔      หงษ์ประดิษฐาราม เลข.จอ.หาดใหญ่ ๒,๒๐๐
พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร (พล) คลองเรียน รจอ. ๓,๑๐๐
พระสมุห์ภูวนัย   สุเมธโส ศรีสว่างวงศ์ เลข.รจอ. ๑,๘๐๐
พระครูสมานคุณารักษ์ โคกสมานคุณ    จต.หาดใหญ่เขต ๑ ๓,๑๐๐
พระครูวิมลปริยัติสุนทร หงส์ประดิษฐาราม  จต.หาดใหญ่เขต ๒ ๓,๑๐๐
พระครูสุเมธสุตคุณ (สุเมธีป.ธ.๓)         มหัตตมังคลาราม  จต.ควนลัง ๒,๗๐๐
พระครูอุทัยธรรมธาดา วัดม่วงค่อม จต.ทุ่งตำเสา ๒,๗๐๐
พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์ เทพชุมนุม จต.บ้านพรุ ๓,๑๐๐
พระครูพิพัฒนโชติ ดอน จต.คูเต่า ๒,๗๐๐
พระครูปภัศร์ปัญญารัตน์ (สุเมธ) ท่านางหอม จต.น้ำน้อย ๓,๑๐๐
พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์) ท่าข้าม จต.ท่าข้าม ๒,๗๐๐
พระครูชิณวงศานุวัตร วัดทุ่งลุง จต.ทุ่งลุง ๒,๗๐๐
พระครูสังฆรักษ์ประถม กิตฺติปญฺโญ โคกสมานคุณ เลข.จต.หาดใหญ่เขต๑ ๑,๒๐๐
พระทวีวัฒน์ มหาปญฺโญ ท่านางหอม เลข.จต.น้ำน้อย ๑,๒๐๐
พระมหาบรรลือ รุจิตธมฺโม ทุ่งลุง เลข.จต.ทุ่งลุง ๑,๒๐๐
พระประดิษฐ์ อภิชาโต มหัตมังคลาราม เลข.จต.ควนลัง ๑,๒๐๐
พระพัทธนันท์  วิจิตฺโต หงษ์ประดิษฐาราม เลข.จต.หาดใหญ่เขต ๒ ๑,๒๐๐
พระมหาสำรอง สุจิตฺโต หงษ์ประดิษฐาราม เลข.จต.ท่าข้าม ๑,๒๐๐
พระปริยัติกิตติคุณ วัดมหัตตมังคลาราม เจ้าอาวาส ๑๐,๓๐๐
พระปลัดเจษฎา  ปิยธมฺโม วัดมงคลเทพาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูมงคลถิรวัตร วัดศรีสว่างวงศ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดปรีชา  อปฺปกิจฺโจ วัดท่าแซ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปัญญาภิมัณฑ์ วัดคลองเรียน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสังฆรักษ์ผาด  ฐิติโก วัดโคกนาว เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโสภณคุณาทร วัดคลองเปล เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูวาปีธรรมอุดม วัดคลองแห เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูปลัดดำรง ถิรจิตฺโต วัดควนลัง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระปลัดเสน จิณฺณสาโร วัดท่าเคียน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูมงคลสุตาภรณ์ วัดชัยชนะสงคราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม เจ้าอาวาส ๔,๘๐๐
พระมหาจรัล พุทธปฺปิโย วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาพงษ์พัฒน์  บ่อกำเหนิด วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาพยอม ธมฺมรกฺขิตฺโต วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาไพรัช  ปภสฺสโร วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาสัมพันธ์ ปิยธมฺโม วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาอาทิตย์ วิริโย วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระมหาวิวัฒน์ วิริโย วัดหาดใหญ่สิตาราม ป.ธ.๙ ๔,๑๐๐
พระครูใบฎีกาอดุลย์ อนาลโย วัดเกาะวัด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูเกษมพัฒนคุณ วัดเจริญราษฎร์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูมนูญธรรมานุวัตร วัดหูแร่ เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระใบฎีกาปรีชา ปญฺญาพโล วัดบุญมณีวนาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุชาติ  คุณวโร วัดบ้านไร่ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสมุห์วิศรุต  เตชญาโร วัดวิมลคุณากร เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาชัชรินทร์  จตฺตภโย วัดชิณวงศ์ประดิษฐ์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตฺโต สำนักสงฆ์คลองพระยา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหาธวัชชัย   กิตฺติปญฺโญ วัดชลธารประสิทธิ์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุคนธ์สีลวัตร วัดอู่ตะเภา เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์ ธมฺมรโส วัดอัมพวัน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปลัดผ่อน   ปิยวณฺโณ วัดบางโหนด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูศรีธรรมคุณากร วัดศีรษะคีรี เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการสิทธินันท์ จรธมฺโม วัดเนินไศล เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระมหา วัดน้ำน้อยใน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสุวรรณ  ญาณสุทฺโธ วัดน้ำน้อยนอก เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์บรรจง  สุเมโธ วัดแม่เตย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสังฆรักษ์ชอบ ถาวโร วัดหินเกลี้ยง   เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการเลื่อน จิตฺตญาโณ วัดพรุเตาะ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปราโมทย์พัฒนกิจ วัดควนเนียง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการวิจักร์ วิจกฺขโณ วัดบางธน เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการเปรม  กตปุญฺโญ วัดทุ่งปรือ เจ้าอวาส ๑,๘๐๐
อำเภอจะนะ  
พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน) กาญจนาวาส   จอ.จะนะ ๓,๘๐๐
พระปลัดวิรัตน์    ฉนฺทโก กาญจนาวาส   เลข.จอ.จะนะ ๒,๒๐๐
พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ)  สะพานไม้แก่น  จต. สะพานไม้แก่น ๒,๗๐๐
พระปลัดไสว  ชวนปญฺโญ รก. ทุ่งแนะ จต. จะโหนง,จร. ๑,๘๐๐
พระครูธีรสุตคุณ (สราวุธ) ขุนทอง จต. นาหว้า ๓,๑๐๐
พระทรงพล  คุณวีโร ธนสุขาราม เลข.จต.นาหว้า ๑,๘๐๐
พระอธิการอนุชิต  อติสโย วัดช้างคลอด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปัญญาศาสนกิจ วัดสะกอม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระใบฎีกาไพจิตร   รตนโชโต วัดโพรงงู เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสิทธิ์  เตชปุญโญ วัดเกษมรัตน์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุเขตศาสนคุณ วัดนาเจริญ เจ้าอาวาส ๓,๑๐๐
พระครูสันติวโรปกรณ์ วัดโคกทราย เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการวินัย  โชติปญฺโญ วัดช่องเขา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูกิตติยาภิวัฒน์ วัดประจ่า เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการอำนวย  สปฺปญฺโญ วัดคลองคล้า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปราโมทย์สมณคุณ วัดทุ่งพระ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระสุวรรณ กิตฺติสาโร วัดบ้านไร่ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูเกษมโชติวัฒน์ วัดมัชฌิมาเขต เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
อำเภอนาทวี ๒,๗๐๐
พระครูสิริจันทโชติ เขตตาราม จอ.นาทวี ๓,๔๐๐
พระครูสุเมธาพิมล วังโต้ เลข.จอ.นาทวี ๒,๗๐๐
พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร ลำชิง จต. นาทวี ๓,๑๐๐
พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง) นาปรังประชาราม  จต. คลองทราย ๓,๑๐๐
พระครูสุธรรมานุรักษ์ สะท้อน จต. ทับช้าง ๓,๑๐๐
พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร) นาทวี จต. ท่าประดู่ ๓,๑๐๐
พระครูโชตยาธิคุณ วัดในวัง จล. ๓,๘๐๐
พระครูประสูตโสภณ วัดในวัง ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูอรุณปัญญากิจ วัดในวัง ผจล. ๒,๗๐๐
พระครูจันทเขตสาราการ วัดนาหว้า เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูบัณฑิตย์ธรรมาทร วัดประดูหมู่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุขวิหารคุณ วัดปลักชะเมา เอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดชัยวัฒน์  อภิปุญฺโญ วัดท่าพรุ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูปริยัติสิทธิสุนทร วัดวังใหญ่ กม.๔๐  เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูบุญญาภรณ์ วัดโต้นนทาราม เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาบรรลือ  รติโก วัดราชมานิตฯ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูธรรมานุรักษ์ วัดสะท้อน เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโชติปัญญาโสภณ วัดทับช้าง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระสมุห์สมพงษ์   ชินธมฺโม วัดวังไทร เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์ประวิช  ฐานกโร วัดลุ่ม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูจันทสาราภิรม วัดท่าประดู่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระใบฎีกาไกรสร   สิริธโร วัดปลักหนูเหนือ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระพูน   จารุโก วัดปลักหนูใต้ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูอดุลกิจจาทร เขตตาราม ผจร. ๑,๘๐๐
  อำเภอเทพา   ๒,๗๐๐
พระครูภัทรคุณาภรณ์ สุริยาราม    จอ.เทพา ๓,๔๐๐
พระครูวีรธรรมวัตร (สมัคร) ปริก    เลข.จอ. ๒,๗๐๐
พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ ควนหมาก   จต.ควนหมาก ๒,๗๐๐
พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี) สุริยาราม จต. ลำไพล-ท่าม่วง ๒,๗๐๐
พระครูวรคุณโสภณ วังใหญ่   จต.วังใหญ่ ๓,๑๐๐
พระเอกภพ สุทฺธจิตฺโต นิคมเทพา จต.ลำไพล-ท่ามวง ๑,๒๐๐
พระสมุห์สัญญา  อภิปสนฺโน วัดนิคมประสาท เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระจักรา   จกฺกวโร วัดโคกพยอม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูโสตถิธีรคุณ วัดคงคาสวัสดิ์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสุเทพธรรมโชติ วัดนิคมเทพาราม เจ้าอาวาส ๓,๔๐๐
พระพรประดิษฐ์  อาภากโร วัดโคกกอ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์ชม  กตปุญฺโญ วัดโคกนา เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูพิพัฒน์เมธากร วัดลำไพล เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระปลัดวชิรวรรชย์ ปฏิกาโน วัดท่าไทร เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระใบฏีกาสมบูรณ์  ธมฺมสโร วัดทุ่งโพธิ์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์พรชัย  อตฺตมโน วัดไทรประดิษฐ์ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูถาวรจิตคุณ วัดคลองยอ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระมหาภูษิต ฐิตสิริ วัดพรุตู เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
อำเภอ สะบ้าย้อย   ๒,๗๐๐
พระครูสุนทรธรรมานุกิจ คูหา     จอ.สะบ้าย้อย ๓,๑๐๐
พระณัฐพล อตฺถสิทฺโธ คูหา เลข.จอ. ๒,๒๐๐
พระสมุห์อนันต์ อตฺตกาโม สะบ้าย้อย จต.สะบ้าย้อย ๒,๗๐๐
พระครูอินทปัญญาทร ตำแย    จต. บ้านโหนด ๒,๗๐๐
พระสมุห์สุชาติ  สุชาโต บาโหย เลข.สะบ้าย้อย ๑,๒๐๐
พระครูไพบูลย์สิกขการ วัดสะบ้าย้อย เจ้าอาวาส ๓,๔๐๐
พระครูสุภัทรธรรมพินิจ วัดทุ่งไพล เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูญาณโกศล วัดถ้ำตลอด เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระสมุห์สุชาติ   สุชาโต วัดบาโหย เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์สุชาติ สุชาโต วัดพุทธฤทธิ์วนาราม รก.เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระพล   เตชปุญฺโญ วัดเพ็งยา รก.เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสมุห์ประสิทธิ์  โชติโก วัดบ้านเก่า เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูประภาสเขตารักษ์ วัดทุ่งเภา เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการสิริชัย   สิริปญฺโญ วัดบ้านโหนด เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุตปัญญากร วัดนาม่วง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
  อำเภอสะเดา   ๒,๗๐๐
พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) ยางทอง    จต.ทุ่งหมอ ๓,๑๐๐
พระครูสังวรคุณ (ประจำ) ม่วงก็อง    จต. พังลา ๓,๑๐๐
พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ) หัวถนน    จต. ปริก ๓,๑๐๐
พระวินัย  สุธมฺโม พังลา เลข.จต.พังลา ๑,๒๐๐
พระภาคภูมิ สุทธิญาโณ ยางทอง    เลข.จต.ทุ่งหมอ ๑,๒๐๐
พระศุภชัย   สุภธมฺโม หัวถนน    เลข.จต.ปริก ๑,๒๐๐
พระครูวิศาลสุขวัฒน์ วัดสืบสุข เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ วัดวังปริง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูโสภณกิตยารักษ์ วัดเขามีเกียรติ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสีลวรวัฒน์ วัดบ้านใหม่ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูปุณณสิริวัฒน์ วัดสันติวรคุณ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระพีรพล   สุทธิมโน วัดห้วยคู รก.เจ้าอาวาส
พระมหาสมปอง  ปคุโณ วัดศรีวิเทศสังฆาราม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูวิมลชัยวัฒน์ วัดหลักเขต เจ้าอาวาส ๒,๒๐๐
พระครูเกษมนิมพารักษ์ วัดสองพี่น้อง เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ จารุวณฺโณ วัดบ่อเกตุ เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระอธิการสะอาด  อุทาโน วัดประทุมทอง เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระสมุห์บุญมี  คุณากโร วัดต้นพยอม เจ้าอาวาส ๑,๘๐๐
พระครูสุทธิจิตสุนทร วัดปาดังเบซาร์ เจ้าอาวาส ๒,๗๐๐
พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก วัดเขารูปช้าง เจ้าอาวาส

๑,๘๐๐

view