สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศาสนาน่ารู้

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
สังเวชณียสถาน๔
พระพุทธรูป
พระเจดีย์บรรจุพระธาตุ
พุทธประวัติ
พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์
พระเจ้าจักรพรรดิ์
พระธรรม
พระวินัย
พระสูตร
พระอภิธรรม
พระสงฆ์
ประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญสมัยพุทธกาล
ประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญหลังพุทธกาล
พระสงฆ์ที่สำคัญในไทย
โลกุตรภูมิ
พระอริยบุคคล
สุขคติภูมิ
พรหมโลก
เทวโลก
มนุษยโลก
อุบาสกและอุบาสิกาที่สำคัญ
อุบาสกในสมัยพุทธกาล
อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล
บุคคลสำคัญทางพุทธศาสนา
อบายภูมิ
นรก
เปรต
อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉาน
สมัครรับข่าวทางพระพุทธศาสนา

ธรรมปฎิบัติ
การรักษาศีล
การเจริญสมาธิ
การเจริญวิปัสสนา
บทสวดมนต์
คู่มือคฤหัสถ์
บารมี 10
บุญ 10 ประการ
หลักธรรมของผู้ครองเรือน
ความรู้เพิ่มเติมทางพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต
วันสำคัญทางศาสนา
ปฏิทินพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
ขอเชิญฟังเพลงธรรมะ
Website ที่น่าสนใจ
พระบรมสารีริกธาตุ
84000พระธรรมขันธ์
พระไตรปิฏกออน์ไลน์
ประวัติพระไตรปิฏก
ศึกษาพระไตรปิฏก
ยุวพุทธิกสมาคม
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปฏิจจสมุปบาท
ลานธรรม
ซีดีธรรมะ
แหล่งโหลดไฟล์ธรรมะ
ธรรมะไทย
บ้านธัมมะ
ประตูสู่ธรรม
ธรรมะกับชีวิต
พุทธศิลป์
ดวงแก้ว
พลังจิต
เรียนพระอภิธรรม
สำนักข่าวชาวพุทธ
ข้อมูลวัดในประเทศไทย
วัดไทยในต่างแดน
วัดป่าและพระป่า
ภาพอสุภกรรมฐาน
การรักษาศีล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น

ศีลและคุณค่าของศีล

ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

ศีล หมายถึงความประพฤติดีทางกายและวาจา รักษากาย วาจาให้ปกติเรียบร้อย การรักษาศีลจึงเป็นการรักษาความปกติของการกระทำทางกายและวาจาของมนุษย์ ผู้ที่รักษาศีลจึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์ อื่นให้เป็นทุกข์ การรักษาศีลจึงมีคุณอันยิ่งต่อโลก ช่วยให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข ผู้ที่รักษาศีลอยู่เป็นปกติในชีวิต ย่อมเปรียบเสมื่อนมีเครื่องป้องกันภัยในอบาย4 เรื่องนี้พิจารณาจาก พระอริยบุคคล ขั้นโสดาบัน ท่านจะไม่ละเมิดศีล5อย่างเด็ดขาด ผลแห่งกุศลนี้ทำให้ พระโสดาบันไม่ตกไปสู่อบาย4 อย่างแน่นอน

ท่านเห็นคุณของศีลหรือไม่ การรักษาศีล5 ยังมีพระคุณมากถึงเพียงนี้ ควรหรือยังที่จะเริ่มต้นรักษาศีล อาจ เริ่มจาก1ข้อและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนครบทั้ง5ข้อ การรักษาศีลมิได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย ขอเพียงเรามีความตั้ง ใจสมาทานศีลและระวังรักษามิให้ศีลขาด ตอนเเรกๆอาจจะทำไม่ได้ แต่ถ้ามีความตั้งใจจริง เห็นคุณค่าของศีล ท่านจะสามารถรักษาศีลได้เป็นปกติ การสะสมกุศลเช่นนี้บ่อยๆย่อมให้ผลที่ดีแก่ท่านในอนาคตข้างหน้า

ก่อนการรักษาศีล ควรศึกษาเรื่องศีลให้ดีก่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกตรง ไม่ใช่ปฏิบัติตามความเชื่อ แบบบอกต่อๆกันไป โดยที่ไม่รู้ว่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกหรือผิด เพราะถ้าผิดอนิสงส์ของศีลจะมีแก่ท่านได้อย่างไร

ศีลย่อมให้คุณแก่ผู้รักษา การรักษาศีลย่อมควบคุมคุ้มครองไม่ให้ผู้รักษาประพฤติชั่วทาง กาย วาจา การรักษาศีลบ่อยๆหรือตลอดเวลา ย่อมทำให้ผู้รักษาเกิดสติ มีความระมัดระวัง กายและวาจาของตนเอง ผู้ที่มีศีลที่งดงาม การกระทำกุศลอื่นๆย่อมง่ายขึ้น ศีลจะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ควรประพฤติปฏิบัติ ควรสมาทานถือไว้ เพื่อใช้หลักของศีล คุณของศีลเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง ในสังสารวัฏฏ์ ขออนุโมทนา สาธุ

ผู้รักษาศีล5อย่างดี การเกิดในสุคติย่อมเป็นอันหวังได้

ศีลของมนุษย์ คือศีล5ประการ

 1. การงดฆ่าสัตว์ ทำลายชีวิตสัตว์
 2. การลักของที่เขาไม่ได้ให้ ของที่เจ้าของดูแลรักษาไว้
 3. การงดประพฤติผิดในกาม ในบุตร ภรรยา สามีผู้อื่น
 4. การพูดสิ่งที่ไม่จริง
 5. การไม่เสพ สิ่งมึนเมาอันเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ในความประมาท

อุโบสถศีล8 ศีลของมนุษย์ผู้มีใจสูง

 1. การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
 2. งดเว้นการลักของที่ เขาไม่ได้ให้
 3. รักษาพรมจรรย์
 4. พูดในสิ่งที่เป็นจริง สำรวมระวังคำพูด
 5. งดเว้นการเสพสิ่งที่ เสพติดมัวเมา
 6. งดอาหารในเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้ว
 7. งดเว้นการดู สิ่งที่บันเทิงทางโลก งดใช้ของหอมและงดการประดับตกแต่งร่างกาย
 8. งดเว้นการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ ประณีต

อนิสงส์ของศีล5ประการ

 1. ได้ประสบโภคกองใหญ่ เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ
 2. กิติศัพท์อันดีงาม ของผู้มีศีล ย่อมกระฉ่อนไป
 3. เมื่อเข้าสู่บริษัทใดๆ เป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเข้าไป
 4. เป็นผู้ไม่หลงทำกาละ (ระลึกถึงศีลก่อนตาย)
 5. ครั้นร่างกายแตกไป จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

« Back

อินเทอร์เน็ต   รวมของฟรี | รวบรวมเว็บไซต์ | โลโก้ เสียงโทรศัพท์ | โปรแกรมส่งข้อความ (Instant Message) | โปรแกรมสนทนา ห้องสนทนา แชทรูม | Blog - บล็อก | สอนสร้างโฮมเพจ | สอนการใช้อินเทอร์เน็ต | อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ | WAP | Web Hosting | ค้นหาเว็บไซต์ | ดาวน์โหลด โปรแกรม | ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) | ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์

Live! TV / Radio : 89 Banana Fm , 89.5 Sweet FM , 90.0 Sport Radio , 91.5 Hotwave , 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ , Cool 93 Fahrenheit , 94.0 EFM , 94.5 FM Max , 95 F.M. ลูกทุ่งมหานคร , 95.5 Virgin Hitz , 97.5 Seed FM , 98.5 Breeze F.M. , 99.5 The Radio , 100.5 MCOT Radio , 101 INN News Channel , 101.5 วิทยุจุฬา , 102.5 GET , 103 Virgin Soft , 103.5 FM One , 104.5 FAT Radio , 105 Virgin Smooth FM , 105.5 Easy FM , 106 Life Plus FM , 106.5 Green Wave

บริการข้อมูล : อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม , ศูนย์กลางบริการภาครัฐ , สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ , ดิกชันนารีออนไลน์ , แปลอังกฤษ – ไทย , ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ , อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา , ราคาทองคำ , ข่าวจราจร สวพ.91 , จส.100 , สวนดุสิตโพล


view