สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะจังหวัดสงขลา

ฝ่ายมหานิกาย

ที่    

ชื่อ

วัด

วุฒิการศึกษา

ปีที่แต่งตั้ง

พระธรรมวงศาจารย์

โคกสมานคุณ

ปริญญาโท,ป.ธ.๔,นธ.โท

๒๕๕๔

พระเทพญาณโมลี

ทรายขาว

ประโยค๑-๒,นธ.เอก

๒๕๕๕

พระเทพสุธรรมญาณ

ชัยมงคล

ป.ธ.๖,น.ธ.เอก

๒๕๕๗

พระปริยัติกิตติคุณ

มหัตตมังคลาราม

ป.ธ.๗,น.ธ.เอก.

๒๕๔๖

พระศรีรัตนวิมล

โคกสมานคุณ

ป.ธ.๙,ศศ.ม.

๒๕๕๐

พระพิศาลสิกขกิจ

แจ้ง

น.ธ.เอก,ม.๖

๒๕๕๒

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์

หาดใหญ่สิตาราม

ป.ธ.๕,น.ธ.เอก.

๒๕๕๓

พระสิริพัฒโนดม

เอก

ป.ธ.๗,น.ธ.เอก,ศษ.บ

๒๕๕๕

พระวิสุทธาจารคุณ

โลการาม

น.ธ.เอก

๒๕๕๖

ฝ่ายธรรมยุตนิกาย

พระราชศีลสังวร

มัชฌิมาวาส

น.ธ.เอก

๒๕๔๕

พระเมธาธรรมรส

ปรักกริมนอก

ป.ธ.๕,น.ธ.เอก

๒๕๔๗

พระสุทธิสารสุธี

ดอนรัก

น.ธ.เอก.

๒๕๔๙

 

view