สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เสียงสวดมนต์

ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา

ที่

ชื่อ

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

002

ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

003

บทสวดธรรมจักร

004

บทสวดธรรมจักร (แปล)

005

บทสวดพาหุง

006

พระคาถาชินบัญชร

007

พระคาถาชินบัญชร (แปล)

008

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

009

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)

 

 

 

 


ชุด 2. เสียงสวดมนต์ (แปล) สวนโมกขพลาราม

ที่

ชื่อ

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย

002

ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง

003

ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง

004

ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง

005

ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา

006

อดีตปัจจเวกขณปาฐะ

007

อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ

008

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

009

ภารสุตตคาถา

010

ภัทเทกรัตตคาถา

011

ปุพพภาคนมการ

012

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

013

รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ

014

สรณคมนปาฐะ

015

สัพพปัตติทานคาถา

016

ทวัตติงสาการปาฐะ

017

ธัมมคารวาทิคาถา

018

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

019

อริยธนคาถา

020

บทพิจารณาสังขาร

 021

 บทสวดมนต์อินเดีย

 


ชุด 3. มนต์พิธี

ที่

ชื่อ

ดาวน์โหลด

คำอาราธนา

001

อาราธนาศีล 5 (1)

002

อาราธนาศีล 5 (2)

003

อาราธนาพระปริตร

004

อาราธนาธรรม

ถวายพรพระ

001

นโม

002

พุทธัง

003

อิติปิโส

004

พาหุง

005

มหาการุณิโก

006

ชะยันโต

007

ภะวะตุสัพ

งานมงคล

001

รับศีล 5

002

อาราธนาพระปริตร

003

นโมตัสสะ

004

พุทธังสะระนัง

005

โยจักขุมา

006

นโม อะระหะโต

007

อเสวะนา

008

ยังกิญจิ

009

เมตตัญจะ

010

อัปปะมาโณ

011

อัตถิโลเก

012

วิปัสสิสสะ

013

สักกัตตะวา

014

โพชฌังโค

015

ยันทุน

016

ทุกขัปปัตตา

017

ภะวะตุสัพ


ให้พร

001

ยถา

002

สัพพี

003

กาเลทะทันติ

004

อายุโท

005

อัคคะโตเว

006

ยัสมิง

007

ยานีธะภูตา

008

มงคลจักวาฬใหญ่

009

ภะวะตุสัพ

 

 เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี

 

ฟัง 

บทปลงสังขาร

001

เกสาผมหงอก

002

มนุษย์เราเอ๋ย 1

003

มนุษย์เราเอ๋ย 2

004

สังขารร่างกาย

 

     ไฟล์เสียงจาก www.dhammajak.net

 


 


view