สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะในภาค ๑๘


พระราชาคณะในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘

จังหวัดสงขลา

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ตำแหน่ง

ปีที่ได้รับ

พระธรรมวงศาจารย์

โคกสมานคุณ

เจ้าคณะภาค ๑๘

๒๕๕๔

พระเทพญาณโมลี

ทรายขาว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

๒๕๕๖

พระราชสีลสังวร

มัชฌิมาวาส

ที่ปรึกษา จจ. (ธ)

๒๕๔๕

พระพระเทพสุธรรมญาณ

ชัยมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

๒๕๔๗

พระปริยัติกิตติคุณ

มหัตตมังคลาราม

ที่ปรึกษา จจ.

๒๕๔๖

พระวิสุทธิสารสุธี

ดอนรัก

เจ้าคณะจังหวัด (ธ)

๒๕๔๙

พระเมธาธรรมรส

มัชฌิมาวาส

รองเจ้าคณะจังหวัด (ธ)

๒๕๔๗

พระศรีรัตนวิมล

โคกสมานคุณ

เจ้าคณะจังหวัด

๒๕๕๐

พระพิศาลสิกขกิจ

แจ้ง

เจ้าอาวาส

๒๕๕๒

๑๐

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์

หาดใหญ่สิตาราม

เจ้าอาวาส

๒๕๕๓

๑๑

พระสิริพัฒโนดม

เอก

เจ้าอาวาส ,จอ.

๒๕๕๕

๑๒

พระวิสุทธาจารคุณ

โลการาม

เจ้าอาวาส ,จอ.

๒๕๕๖

จังหวัดพัทลุง

พระธรรมวรมุนี

คูหาสวรรค์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

๒๕๔๖

พระราชวิสุทธิกวี

คูหาภิมุข

เจ้าคณะจังหวัด(ธ)

๒๕๔๖

พระราชปริยัติมุนี

คูหาสวรรค์

เจ้าคณะจังหวัด

๒๕๕๑

พระราชสิริธรรมเมธี

คูหาสวรรค์

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๕๕๓

จังหวัดสตูล

พระเทพคุณาธาร

ตุลยาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

๒๕๕๐

จังหวัดปัตตานี

พระราชวราจารย์

นพวงศาราม

เจ้าคณะจังหวัด (ธ)

๒๕๕๐

พระวิสุทธิสมณวัตร

มุจลินทวาปีวิหาร

เจ้าคณะอำเภอ

๒๕๔๘

พระอุดมสังวรญาณ

 หงษาราม

 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์(ธ)

๒๕๔๘ 

พระสุนทรปริยัติวิธาน

 ราษฎร์บูรณะ

 เจ้าคณะตำบล

๒๕๔๙ 

พระสิริจริยาลังการ

 ตานีนรสโมสร

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

จังหวัดยะลา

พระธรรมสิทธิมงคล

เมืองยะลา

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

๒๕๔๙

พระราชปัญญามุนี

เวฬุวัน

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

๒๕๓๗

พระราชมงคลวุฒาจารย์

พุทธภูมิ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง

๒๕๕๖

พระไพศาลคุณากร

สิริปุณณาราม

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง

๒๕๔๘

พระสุนทรวิสุทธานุวัตร

พุทธาธิวาส

เจ้าคณะอำเภอเบตง

๒๕๕๓

พระโพธาภิรามมุนี

ยะลาธรรมาราม

รจจ.ยะลา-ปัตตานี(ธ)

๒๕๕๔

พระโสภณธรรมมุนี

นิโครธสังฆาราม

รองเจ้าคณะจังหวัด

๒๕๕๖

จังหวัดนราธิวาส

พระเทพสีลวุสุทธิ

ประชุมชลธารา

เจ้าคณะจังหวัด

๒๕๔๙

พระโสภณคุณาธาร

ทองดีประชาราม

รองเจ้าคณะจังหวัด

๒๕๕๑

view