สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะชั้นสามัญ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

พระอมรสุธี

พระเชตุพน/กรุงเทพฯ

2516

2

พระโสภณธรรมาภรณ์

ราชผาติการาม/กรุงเทพฯ

2519

3

พระวินัยสารสุธี

สุทธจินดา/นครราชสีมา

2521

4

พระศรีวิสุทธิโมลี

สำนักสงฆ์วังสะท้อน/นครราชสีมา

2526

5

พระมหาสิทธิการ

เพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม

2527

6

พระปัญญาวิมณฑ์มุนี

บางระกำ/พิษณุโลก

2529

7

พระสุตาวุธวิสิฐ

แก้วโกรวาราม/กระบี่

2530

8

พระศรีปริยัติสุธี

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2530

9

พระศรีปริยัติโกศล

ป่าลิไลย์/สุพรรณบุรี

2530

10

พระเมธีรัตนดิลก

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2531

11

พระโสภณกิตติธาดา

บ้านก้อง/ลำพูน

2532

12

พระวินัยมุนี

โสมนัสวิหาร/กรุงเทพฯ

2532

13

พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2532

14

พระมงคลภาณกาจารย์

ราชประดิษฐฯ/กรุงเทพฯ

2533

15

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร

ดอยธรรมเจดีย์/สกลนคร

2534

16

พระโสภณนโรดม

แก้วแจ่มฟ้า/กทม

2535

17

พระสุนทรอรรถรส

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2535

18

พระสังวรวิสุทธิคุณ

ญาณสังวราราม/ชลบุรี

2535

19

พระญาณวิศิษฏ์

อโศการาม/สมุทรปราการ

2535

20

พระญาณวิลาส

เขาสุกิม/จันทบุรี

2535

21

พระอุดมวัฒนมงคล

ถ้ำวัฒนมงคล/ระยอง

2535

22

พระอโนมคุณมุนี

สามแก้ว/ชุมพร

2535

23

พระกิตติสารกวี

มหาสมณาราม/เพชรบุรี

2535

24

พระปริยัติภัชราภรณ์

ไพรสณฑ์ศักดาราม/เพชรบูรณ์

2535

25

พระกวีวงศ์

ราชสิทธาราม/กทม

2535

26

พระศรีกิตติโมลี

จังหวัดนนทบุรี

2535

27

พระเมธีธรรมานันท์

ดอนหวาย/นครปฐม

2535

28

พระพินิตพินัย

สัมพันธวงศาราม/กรุงเทพฯ

2535

29

พระอมรโสภณ

เทพสิรินทราวาส/กรุงเทพฯ

2535

30

พระประกาศพุทธกิจ

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2535

31

พระภัทรศีลสังวร

บุปผาราม/กทม

2535

32

พระจุลนายก

ญาณสังวราราม/ชลบุรี

2536

33

พระศรีภัทรมุนี

ทองนพคุณ/กรุงเทพฯ

2536

34

พระปริยัติเมธาภรณ์

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2536

35

พระปริยัติโกศล

ราชประดิษฐสถิตสีมาราม/กรุงเทพฯ

2536

36

พระศาสนานุรักษ์

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2536

37

พระโสภณปริยัติธรรม

ธรรมจักร/พิษณุโลก

2537

38

พระปริยัติธรรมสุธี

กันตมาตุยาราม/กรุงเทพฯ

2537

39

พระสุนทรธรรมาภรณ์

พระศรีรัตนมหาธาตุ/สุโขทัย

2538

40

พระเมธีคุณาภรณ์

เกาะหลัก/ประจวบคีรีขันธุ์

2538

41

พระโสภณปัญญารังษี

มหาพฤฒาราม/กทม

2538

42

พระโสภิตกิตติธาดา

เฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี

2538

43

พระวินัยบัณฑิต

ตรีทศเทพ/กรุงเทพฯ

2538

44

พระพิศาลพัฒนโสภณ

บ้านโป่ง/ราชบุรี

2539

45

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต

สัมพันธวงศาราม/กรุงเทพฯ

2539

46

พระรัชมงคลวัฒน์

บุปผาราม/กทม

2539

47

พระสาครมุนี

วิสุทธิวาตวราราม/สมุทรสาคร

2539

48

พระเมธีธรรมาภรณ์

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2539

49

พระสุธีวราลังการ

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2539

50

พระพิพัฒน์จริยาลังการ

ปรินายก/กทม

2539

51

พระศรีปริยัติบดี

มุมป้อม/นครศรีธรรมราช

2540

52

พระวิเชียรธรรมคุณาธาร

พระเชตุพน/กรุงเทพฯ

2540

53

พระวินัยโสภณ

ปทุมวนาราม/กรุงเทพฯ

2540

54

พระปัญญาวุธธรรมคณี

แก้วโกรวาราม/กระบี่

2541

55

พระญาณวิสาลเถร

สักกะวัน/กาฬสินธุ์

2541

56

พระสิริวรคุณ

สิริจันทนิมิต/ลพบุรี

2541

57

พระโพธิธรรมธาดา

ท่าโพธิ์/นครศรีธรรมราช

2541

58

พระปริยัติเวที

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2541

59

พระสุธีวรญาณ

มหาพฤฒาราม/กทม

2541

60

พระวิมลปัญญาภรณ์

เสาธงทอง/ลพบุรี

2542

61

พระโพธิวรญาณ

เดิม/นครราชสีมา

2542

62

พระพิศาลมงคลวัฒน์

ศรัทธาประชากร/สระบุรี

2542

63

พระมงคลญาณมุนี

สุรชายาราม/ราชบุรี

2542

64

พระเมธีวราลังการ

ทองนพคุณ/กทม

2542

65

พระศรีสุธรรมโมลี

โมลีโลกยาราม/กรุงเทพฯ

2542

66

พระปัญญาวิมลมุนี

อรุณราชวราราม/กทม

2542

67

พระวัฒนญาณดิลก

ราชาธิวาส/กรุงเทพฯ

2542

68

พระนิกรมุนี

ไตรมิตรวิทยาราม/กทม

2542

69

พระศรีมงคลเมธี

จันทร์กระพ้อ/ปทุมธานี

2542

70

พระกิตติมงคลวัฒน์

ราษฎร์บำรุง/กทม

2542

71

พระพิศาลสารคุณ

ศรีจันทร์/ข่อนแก่น

2543

72

พระโสภณศีลคุณ

อมรินทราราม/ราชบุรี

2543

73

พระกิตติวงศ์เวที

เบญจมบพิตร/กรุงเทพฯ

2543

74

พระปริยัติสุธี

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2543

75

พระญาณเวที

บวรมงคล/กทม

2543

76

พระโสภณธีรคุณ

เทพธิดาราม/กทม

2543

77

พระมงคลมุนี

โบสถ์/ปราจีณบุรี

2543

78

พระพิศิษฎ์วินัยการ

มเหยงคณ์/อยุธยา

2543

79

พระบูรพาคณาจารย์

บ้านโง้ง/ปราจีณบุรี

2543

80

พระสุวีรญาณ

ศรีแก้งคร้อ/ชัยภูมิ

2544

81

พระวินัยโกศล

ศรีอุบลรัตนาราม/อุบลราชธานี

2544

82

พระเมธีวรคณาจารย์

จักวรรดิราวาส/กรุงเทพฯ

2544

83

พระศรีปริยัติบัณฑิต

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2544

84

พระศรีสุธรรมเวที

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2544

85

พระศรีวราภรณ์

ปทุมคงคา/กรุงเทพฯ

2544

86

พระสิริปัญญามุนี

โสมนัสวิหาร/กรุงเทพฯ

2544

87

พระวิสุทธิคณาภรณ์

ราชาธิวาส/กทม.

2544

88

พระสุธรรมภาณี

โคนอน/กทม.

2544

89

พระศรีกิตติเมธี

เทพนิมิต/ฉะเชิงเทรา

2544

90

พระมุนีสารโสภณ

ธรรมถาวร/ชุมพร

2545

91

พระศรีวิสุทธิคุณ

ศาลาลอย/สุรินทร์

2545

92

พระวีรวิชัยสุนทร

ไพรีพินาศ/ชัยภูมิ

2545

93

พระปัญญากรกวี

ศรีทรายมูล/เชียงราย

2545

94

พระเพชรบูรณคณาวสัย

ภูเขาดิน/เพชรบูรณ์

2545

95

พระพุทธิสารสุธี

แก่งศิลา/หนองคาย

2545

96

พระอรรถโมลี

ไผ่ล้อม/จันทบุรี

2545

97

พระวิบูลศีลาจาร

อมรเทพ/สมุทรสงคราม

2545

98

พระประสาธน์สารคุณ

ทุ่งโพธิ์/บุรีรัมย์

2545

99

พระเมธีสมุทรคุณ

เจริญสุขาราม/สมุทรสงคราม

2545

100

พระปริยัติกวี

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2545

101

พระศรีธีรวงศ์

พระประโทณย์เจดีย์/นครปฐม

2545

102

พระศรีธวัชเมธี

ราชบูรณ/กรุงเทพฯ

2545

103

พระพิพัฒน์สังวรคุณ

สุทัศนเทพวนาราม/กรุงเทพฯ

2545

104

พระศรีวิสุทธิดิลก

วิเศษการ/กรุงเทพฯ

2545

105

พระวิชัยมุนี

สำราญนิเวศ/อำนาจเจริญ

2546

106

พระมงคลวัฒน์

บุญเกิด/พะเยา

2546

107

พระอุทัยธรรมานุวัตร

หนองขุนชาติ/อุทัยธานี

2546

108

พระสุนทรธรรมานุวัตร

ไผ่ล้อม/อยุธยา

2546

109

พระศรีปริยัตยาภรณ์

พัฒนาราม/สุราษฎร์ธานี

2546

110

พระปริยัติกิตติคุณ

มหัตตมังคลาราม/สงขลา

2546

111

พระสุธีธรรมโสภณ

เทพากร/กรุงเทพฯ

2546

112

พระโพธิรังษี

พระธาตุดอยสะเก็ด/เชียงใหม่

2546

113

พระปริยัติกิจวิธาน

โสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา

2546

114

พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

ป่างคลองกุ้ง/จันทบุรี

2546

115

พระวิมลภาวนานุสิฐ

กลาง/สุพรรณบุรี

2546

116

พระไพศาลคุณากร

สิริปุณณาราม/ยะลา

2546

117

พระชินวงศาจารย์

ป่าเวฬุวัน/นครราชสีมา

2546

118

พระพิพัฒน์คณาจารย์

พรหมรังสี/ลพบุรี

2546

119

พระโสภณธรรมธาดา

คิรีวิหาร/ตลาด

2546

120

พระมงคลวรคุณ

ศรีอุทุมพร/ศรีษะเกษ

2546

121

พระศรีปริยัติวงศ์

ราชนัดดาราม/กรุงเทพฯ

2546

122

พระศรีธรรมโสภณ

พระธาตุหริภุญชัย/ลำพูน

2546

123

พระศรีปริยัติเมธี

คลองวาฬ/ประจวบคีรีขันธุ์

2546

124

พระจันทูปมญาณโสภณ

เทพสิรินทราวาส/กรุงเทพฯ

2546

125

พระโสภณสมาธิคุณ

เบญจมบพิตร/กรุงเทพฯ

2546

126

พระกิตติวราภรณ์

พระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2546

127

พระสิริสารสุธี

ราชประดิษสถิตฯ/กรุงเทพฯ

2546

128

พระวิมลศีลาจาร

บรมนิวาส/ กทม.

2546

129

พระสุนทรกิจจาภิรักษ์

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2546

130

พระมงคลรัตนมุนี

ราษฎร์บำรุง/อยุธยา

2546

131

พระโสภณนนทสาร

บางไผ่/นนทบุรี

2546

132

พระอุดมประชาทร

พระบาทน้ำพุ/สระบุรี

2546

133

พระพิศาลพัฒนกิจ

อมรินทราราม/กรุงเทพฯ

2547

134

พระวิจิตธรรมนิเทศ

ราชบูรณะ/ชุมพร

2547

135

พระโสภณธรรมสาร

ป่าดาราภิรมณ์/เชียงใหม่

2547

136

พระเมธีวราลงกรณ์

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2547

137

พระสุธีธรรมานุวัตร

พระเชตุพน/กรุงเทพฯ

2547

138

พระโสภณธรรมเมธี

สุวรรณคีรี/กรุงเทพฯ

2547

139

พระภาวนาโพธิคุณ

ธารน้ำไหล/สุราษฎร์ธานี

2547

140

พระอุดรคณารักษ์

พระเชตุพน/กรุงเทพฯ

2547

141

พระศรีธีรพงษ์

พญาภู/น่าน

2547

142

พระอุดมธรรมปรีชา

พระโยค/สุราษฎร์ธานี

2547

143

พระสุวรรณศีลาจารย์

สุวรรณเจดีย์/อยุธยา

2547

144

พระปิยทัสสี

ป่าผาเจริญ/เลย

2547

145

พระวิสุทธิกิตติสาร

เจริญจิตร/อำนาจเจริญ

2547

146

พระกิตติรามมุนี

โพธินิมิต/นครราชสีมา

2547

147

พระโสภณธรรมภาณี

ราษฎร์ศรัทธาธรรม/กรุงเทพฯ

2547

148

พระปริยัติกิจโกศล

ป้อมวิเชียรโชติการาม/สมุทรสาคร

2547

149

พระมงคลสุทธิคุณ

บางสมัคร/ฉะเชิงเทรา

2547

150

พระสุเมธมุนี

ปรมัยยิกาวาส/นนทบุรี

2547

151

พระวิสุทธิวรกิจ

คงคาราม/เพชรบุรี

2547

152

พระศรีธรรมบัณฑิต

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2547

153

พระศรีสุทธาภรณ์

บรมนิวาส/กรุงเทพฯ

2547

154

พระปิฏกโกศล

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2547

155

พระสุธีรัตนาภรณ์

สุทัศนเทพวนาราม/กรุงเทพฯ

2547

156

พระโสภณวิริยาภรณ์

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2547

157

พระสุวิมลธรรมาภรณ์

มหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2547

158

พระเมธาธรรมรส

มัชฌิมาวาส/สงขลา

2547

159

พระวัชรธรรมาภรณ์

สัมพันธวงศาราม/กรุงเทพฯ

2547

160

พระสุธีธรรมนารถ

ยานนาวา/กรุงเทพฯ

2547

161

พระวิสุทธิธรรมธาดา

ธรรมบูชา/สุราษฎร์ธานี

2547

162

พระประสิทธิสารโสภณ

พระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2547

163

พระวรญาณมุนี

พระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก

2547

164

พระปริยัติสารสุธี

นิเวศธรรมประวัติ/อยุธยา

2547

165

พระศรีปริยัติญาณ

รวกบางบำหรุ/กรุงเทพฯ

2547

166

พระวินัยสังวร

วัดท่าตำหนัก นครปฐม

2547

167

พระวิมลธรรมคณี

วัดกระบี่น้อย กระบี่

2548

168

พระมงคลพิพัฒน์

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร

2548

169

พระศรีวิสุทธิพงษ์

วัดศรีสุธรรมาราม นครสวรรค์

2548

170

พระปริยัติวโรปการ

วัดชัยพฤกษมาลา กทม.

2548

171

พระปริยัติกิจโสภณ

วัดบัวงาม ราชบุรี

2548

172

พระนนทสารเวที

วัดพิกุลเงิน นนทบุรี

2548

173

พระมงคลสิทธิ

วัดธรรมพิทักษ์ กาฬสินธุ์

2548

174

พระสุมงคลมุนี

วัดพิมพาวาส ฉะเชิงเทรา

2548

175

พระสุทธิสมณวัตร

วัดมุจลินทวาปีวิหาร ปัตตานี

2548

176

พระสิรินันทมุนี

วัดนางนอง กทม.

2548

177

พระพิพัฒนวราภรณ์

วัดศรีสุดาราม กทม.

2548

178

พระศรีปริยัติโมลี

วัดราชนัดดาราม กทม.

2548

179

พระศรีปริยัติวิมล

วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

2548

180

พระศรีรัตนโมลี

วัดราชสิทธาราม กทม.

2548

181

พระเมธีธรรมประนารถ

วัดท่าหลวง พิจิตร

2548

182

พระปริยัติธีรวงศ์

วัดบึงพระลานชัย ร้อยเอ็ด

2548

183

พระเมธีธรรมสาร

วัดบวรมงคล กทม.

2548

184

พระสุทธิสารมุนี

วัดบรมนิวาส กทม.

2548

185

พระปริยัติวราภรณ์

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.

2548

186

พระสุวรรณวิมลศีล

วัดสุวรรณดาราราม/อยุธยา

2548

187

พระพิศาลกิจจาภรณ์

วัดชนะสงคราม กทม.

2548

188

พระอรรถกิจโกศล

วัดพระราม 9 /กทม.

2548

189

พระอุดมคัมภีรญาณ

วัดอริยวงศาราม/ ราชบุรี

2548

190

พระมงคลดิลก

วัดน้อยนพคุณ กทม.

2548

191

พระสุทธิสารสุธี

วัดดอนรัก จ.สงขลา

2549

192

พระสุนทรกิจโสภณ

วัดคณิกาผล กทม.

2549

193

พระสุนทรปริยัติกิจ

วัดทรงธรรม จ.ชัยภูมิ

2549

194

พระวิมลสุตาภรณ์

วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

2549

195

พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์

วัดเลา กทม.

2549

196

พระสมาจารวิมล

วัดมิตรภาพวนาราม/นครราชสีมา

2549

197

พระพุทธิญาณมุนี

วัดพระธาตุผาเงา /เชียงราย

2549

198

พระปริยัติโมลี

วัดสัมพันธวงศ์ /กทม.

2549

199

พระสิริรัตนสุธี

วัดราชบพิธ /กทม.

2549

200

พระศรีวรญาณ

วัดป่าหนองคู จ.มหาสารคาม

2549

201

พระมงคลพรหมสาร

วัดเขื่อนอุบลรัตน์จ.ขอนแก่น

2549

202

พระพิมลพัฒนาทร

วัดมงคลรัตน์ จ.สุรินทร์

2549

203

พระวิสุทธิธรรมพิลาส

วัดต้นธงชัย จ.ลำปาง

2549

204

พระพิพิธพัฒนาทร

วัดปริวาส กทม.

2549

205

พระสุนทรปริยัติวิธาน

วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี

2549

206

พระญาณดิลก

วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา

2549

207

พระอาทรปริยัติกิจ

วัดเทพลีลา กทม.

2549

208

พระสิทธิการโกศล

วัดปราสาท จ.สุรินทร์

2549

209

พระวิสุทธิธรรมาจารย์

วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี

2549

210

พระโสภณพัฒโนดม

วัดโพธาราม จ.เชียงราย

2549

211

พระมงคลวรสิทธิ

วัดลาดปลาเค้า จ.นครปฐม

2549

212

พระมุนีสารประสาธน์

วัดศรีคุณเมือง จ.อุดรธานี

2549

213

พระประภัสสรมุนี

วัดท่าสะอาด หนองคาย

2549

214

พระวัตตจารีศีลสุนทร

วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี

2549

215

พระวรพรตปัญญาจารย์

วัดอรัญญิการาม ชลบุรี

2549

216

พระวินัยวงศาจารย์

วัดสันติวัฒนา เพชรบูรณ์

2549

217

พระสุนาถมุนี

วัดศรีนวล อุบลราชธานี

2549

218

พระวินัยสุนทรเมธี

วัดพระพุทธบาท ยโสธร

2549

219

พระพิศาลพิพัฒนพิธาน

วัดสังข์กระจาย กทม.

2549

220

พระอนันตสารโสภณ

วัดสิริจันทนิมิต ลพบุรี

2549

221

พระพิพัฒนกิจพิธาน

วัดวชิรธรรมสาธิต กทม.

2549

222

พระศรีกิตติโสภณ

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.

2549

223

พระศรีปริยัติเวที

วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

2549

224

พระศรีรัตนสุธี

วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่

2549

225

พระอมรโมลี

วัดปทุมวนาราม กทม.

2549

226

พระศรีวิสุทธิญาณ

วัดราชาธิวาส กทม.

2549

227

พระเมธีวชิรภูษิต

วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

2549

228

พระมงคลวัตรวาที

วัดเบญจมบพิตร กทม.

2549

229

พระสุวรรณเมธี

วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

2549

230

พระบวรรังษี

วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

2549

231

พระวิสุทธิวราภรณ์

วัดเทพธิดา กทม.

2549

232

พระปริยัติธาดา

วัดกัลยาณมิตร กทม.

2549

233

พระญาณสมโพธิ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กทม.

2549

234

พระญาณสุนทร

วัดปทุมคงคา กทม.

2549

235

พระสมุทรวชิรโสภณ

วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม

2549

236

พระเมธีสุตาภรณ์

วัดคีรีวันต์ จ.นครราชสีมา

2549

237

พระมุนีอโนมคุณ

วัดประสาทบุญญาวาส กทม.

2549

238

พระพิพัฒน์ศึกษาการ

วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม

2549

239

พระพิศาลประชานุกูล

วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่

2549

240

พระสุธรรมมุนี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

2550

241

พระญาณรักขิต

วัดวีระวงศาวาส จ.กาฬสินธุ์

2550

242

พระมงคลธรรมภาณี

วัดโพธิ์ธาตุ จ.ขอนแก่น

2550

243

พระศรีรัตนเมธี

วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

2550

244

พระศรีวิสุทธินายก

วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี

2550

245

พระรัตนกวี

วัดเหนือ จ.สกลนคร

2550

246

พระสุธีปริยัตยาภรณ์

วัดพลับ จ.จันทบุรี

2550

247

พระสิริวุฒิเมธี

วัดเหล่าอ้อย จ.สระแก้ว

2550

248

พระวิสุทธิโสภณ

วัดสวนดอก จ.สระบุรี

2550

249

พระสุเมธีธรรมภาณ

วัดสีตลาราม จ.ตาก

2550

250

พระวิโรจน์รัตโนบล

วัดศรีมงคล จ.อุบลราชธานี

2550

251

พระญาณทีปาจารย์

วัดนพคุณ จ.นครศรีธรรมราช

2550

252

พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์

วัดวรนายกรังสรรค์ฯจ.อยุธยา

2550

253

พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์

วัดคลองเตยใน กทม.

2550

254

พระพิพัฒน์ศาสนธำรง

วัดม่วง กทม.

2550

255

พระโสภณปริยัติวิธาน

วัดสะแก จ.นครราชสีมา

2550

256

พระชินวงศ์วราภรณ์

วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี

2550

257

พระศรีธรรมเมธี

วัดหิรัญรูจี กทม.

2550

258

พระศรีวิสุทธิโกศล

วัดราชคฤห์ กทม.

2550

259

พระศรีรัตนวิมล

วัดโคกสมานคุณ  จ.สงขลา

2550

260

พระศรีวราภรณ์

วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.

2550

261

พระเมธีวรญาณ

วัดมหาธาตุ กทม.

2550

262

พระศรีปริยัติโยดม

วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี

2550

263

พระปริยัติสารเวที

วัดปทุมวนาราม กทม.

2550

264

พระวิมลญาณมุนี

วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่

2550

265

พระวิสุทธิธีรพงษ์

วัดนางชี กทม.

2550

266

พระโสภณวราภรณ์

วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

2550

267

พระปัญญาวชิราภรณ์

วัดสระเกศ กทม.

2550

268

พระสิริธีรคุณ

วัดยานนาวา กทม.

2550

269

พระสาธุศีลสังวร

วัดสัมพันธวงศ์ กทม.

2550

270

พระโสภณคณาภรณ์

วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

2550

271

พระวิมลกิจจาภรณ์

วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่

2550

272

พระวินัยเวที

วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

2550

273

พระโสภณธรรมวงศ์

วัดอินทรวิหาร กทม.

2550

274

พระชลญาณมุนี

วัดอุทกเขปสีมาราม จ.ชลบุรี

2550

275

พระโสภณวิสุทธิคุณ

วัดวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น

2550

276

พระวิสุทธิปัญญาภรณ์

วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี

2550

277

พระวินัยสุธี

วัดธาตุทอง กทม.

2550

278

พระปัญญาวิสุทธิคุณ

วัดราษฎร์โยธี จ.พังงา

2551

279

พระศรีรัตนมุนี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

2551

280

พระรัตนเวที

วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2551

281

พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์

วัดศรีบุญเรือง/จ.เลย

2551

282

พระสุขวโรทัย

วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย

2551

283

พระญาณวีรากร

วัดหัวเวียง/แม่ฮ่องสอน

2551

284

พระโสภณพุทธิธาดา

วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี

2551

285

พระโสภณคุณาธาร

วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส

2551

286

พระมงคลวรากร

วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

2551

287

พระวิมลญาณเถร

วัดสุวรรณจินดา จ.ปทุมธานี

2551

288

พระศรีธรรมาภรณ์

วัดทุ่งสว่าง จ.ศรีสะเกษ

2551

289

พระศรีศาสนโมลี

วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี

2551

290

พระปิฎกคุณาภรณ์

วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

2551

291

พระสุนทรปริยัติเมธี

วัดหนองเป็ด จ.อุบลราชธานี

2551

292

พระกิตติญาณเมธี

วัดกลาง จ.ลพบุรี

2551

293

พระภาวนาวิมล

วัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี

2551

294

พระพิมลสมณคุณ

วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

2551

295

พระวิบูลธรรมาภรณ์

วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี

2551

296

พระพิศาลพัฒโนดม

วัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย

2551

297

พระวิสิฐพัฒนวิธาน

วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

2551

298

พระมงคลสิทธิญาณ

วัดภคินีนาถ กทม.

2551

299

พระพุทไธศวรรย์วรคุณ

วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2551

300

พระสุนทรกิตตคุณ

วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

2551

301

พระศรีคัมภีรญาณ

วัดปากน้ำ กทม.

2551

302

พระวิเชียรโมลี

วัดหนัง กทม.

2551

303

พระปริยัติธรรมธาดา

วัดเบญจมบพิตรฯ กทม.

2551

304

พระสรภาณโกศล

ไตรมิตรวิทยาราม/ กทม.

2551

305

พระสุทธิสารเมธี

วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

2551

306

พระปริยัติสารคุณ

วัดบรมนิวาส กทม.

2551

307

พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ

วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม.

2551

308

พระสิทธินิติธาดา

วัดมหาธาตุ กทม.

2551

309

พระวิบูลธรรมภาณ

วัดสัมมาชัญญาวาส กทม.

2551

310

พระปัญญานันทมุนี

วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

2551

311

พระมงคลวราภรณ์

วัดบางประทุนนอก กทม.

2551

312

พระโพธิญาณมุนี

วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์

2551

313

พระพุทธรังษี

วัดพิพิธประสาทสุนทร จ.ฉะเชิงเทรา

2551

314

พระสุทธิสารโสภณ

สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์/มุกดาหาร

2552

315

พระวุฒิสารโสภณ

ประชาบำรุง/มหาสารคาม

2552

316

พระศรีปริยัติธาดา

โพธิย่อย/บุรีรัมย์

2552

317

พระสุขุมวาทเวที

ศรีสุขบ้านข่อย/ร้อยเอ็ด

2552

318

พระญาณนายก

เจดีย์ทอง/นครนายก

2552

319

พระวิเชียรมุนี

พัฒนาราษฎร์/บำรุง

2552

320

พระสุธรรมญาณ

เจดีย์วิหาร/อุตรดิตถ์

2552

321

พระสิริธรรมราชมุนี

มะนาวหวาน/นครศรีธรรมราช

2552

322

พระประสิทธิศีลคุณ

โคกพลู/ตาก

2552

323

พระเนกขัมมมุนี

ราชายตนบรรพต/ประจวบคีรีขันธุ์

2552

324

พระศรีวรเวที

บ้านเขวา/ศรีษะเกษ

2552

325

พระมงคลวรการ

สว่างหนองแวง /นครราชสีมา

2552

326

พระชลธารมุนี

เนินหลังเต่า/ชลบุรี

2552

327

พระภาวนาพรหมคุณ

กุฏีทอง/สิงห์บุรี

2552

328

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์

พระธาตุดอยตุง/เชียงราย

2552

329

พระพิศาลพัชรกิจ

มหาธาตุ/เพชรบูรณ์

2552

330

พระสิทธิญาณมุนี

คูหาสวรรค์/กรุงเทพฯ

2552

331

พระพิศาลวิหารกิจ

หน้าพระเมรุราชิการาม/อยุธยา

2552

332

พระศรีวัชรมุนี

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2552

333

พระศรีวิสุทธิกวี

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2552

334

พระปัญญารัตนากร

สังกระจาย/กรุงเทพฯ

2552

335

พระเมธีสุทธิกร

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2552

336

พระโสภณกิจจาภรณ์

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2552

337

พระวินัยเมธี

สัมพันธวงศาราม/กรุงทพฯ

2552

338

พระศรีธรรมประสาธน์

พระมหาธาตุ/นครศรีธรรมราช

2552

339

พระรัตนสุธี

ไร่ขิง/นครปฐม

2552

340

พระโสภิตวิริยาลังการ

สังเวชวิศยาราม/กรุงเทพฯ

2552

341

พระศรีวชิรโมลี

ชัยพร/หนองคาย

2552

342

พระรัตนวิมล

ยางน้อย/อุบลราชธานี

2552

343

พระมงคลบัณฑิต

ทัศนารุณสุนทริการาม/กรุงเทพฯ

2552

344

พระโสภณวิหารกิจ

สาครสุ่นประชาสรรค์/กรุงเทพฯ

2552

345

พระมงคลนันทวุฒ

ปากน้ำ/นนทบุรี

2552

346

พระมงคลสีลาจารย์

กลางคลองสี่/ปทุมธานี

2552

347

พระมงคลสมุทรคุณ

วัดราษฎร์นิมิตฯ/สมุทรปราการ

2552

348

พระพิศาลสิกขกิจ

แจ้ง/สงขลา

2552

349

พระโสภณธรรมาภิรม

โยธินประดิษฐ์/สมุทรปราการ

2552

350

พระมงคลสุธี

สุนทรประดิษฐ์/พิษณุโลก

2552

351

พระศรีมุนีวงศ์

ธาตุทอง/กรุงเทพฯ

2552

352

พระสุนทรธรรมภาณ

ศรัทธาประชากร/สระบุรี

2553

353

พระญาณสิทธาจารย์

สามัคคีอุปถัมภ์/หนองคาย

2553

354

พระเมธีวชิรธาดา

ศรีแก้ว/หนองบัวลำภู

2553

355

พระรัตนากรวิสุทธิ์

กลาง/ศรีษะเกษ

2553

356

พระสุนทรธรรมเมธี

ท่าสว่าง/บุรีรัมย์

2553

357

พระพุทธิสารมุนี

บ้านเปลื่อยใหญ่/ร้อยเอ็ด

2553

358

พระโสภณกาญจนาภรณ์

ไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี

2553

359

พระพุทธิสารเมธี

ศรีทวี/นครศรีธรรมราช

2553

360

พระสุนทรวิสุทธานุวัตร

พุทธาธิวาส/ยะลา

2553

361

พระปัญญาพิศาลเถร

รัตนวนาราม/พะเยา

2553

362

พระสิทธิพัฒโนดม

ตูม/พระนครศรีอยุธยา

2553

363

พระสิทธิพัฒนาทร

ทรงธรรม/สมุทรปราการ

2553

364

พระสิทธิพัฒนาภรณ์

ไชโยวรวิหาร/อ่างทอง

2553

365

พระอมรเมธาจารย์

มหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฎิ์/กรุงเทพฯ

2553

366

พระศรีรัตนากร

ไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพฯ

2553

367

พระศรีภัททิยบดี

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2553

368

พระศรีพัชโรดม

มหาธาตุ/เพชรบูรณ์

2553

369

พระศรีวชิราภรณ์

ยานนาวา/กรุงเทพฯ

2553

370

พระอมรเวที

พระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่

2553

371

พระวิสุทธิญาณเมธี

พิชยญาติการาม/กรุงเทพฯ

2553

372

พระกวีวรญาณ

ตรีทศเทพ/กรุงเทพฯ

2553

373

พระศาสนพิลาส

ปากน้ำ/กรุงเทฑฯ

2553

374

พระวิจิตรธรรมาภรณ์

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2553

375

พระปริยัติบัณฑิต

พระธาตุช้างค้ำ/น่าน

2553

376

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์

หาดใหญ่สิตาราม/สงขลา

2553

377

พระพิศาลญาณวงศ์

บึงกอก/พิจิตร

2553

378

พระปัญญาวิสุทธิโมลี

เทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา

2553

379

พระศาสนดิลก

พิศาลอรัญญาวาส/หนองบัวลำภู

2554

380

พระประสิทธิโสภณ

ประสิทธิชัย/ตรัง

2554

381

พระอุดมปัญญาภรณ์

อัมพวัน/ยโสธร

2554

382

พระโสภณปริยัตยาภรณ์

พรหมสุรินทร์/สุรินทร์

2554

383

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์

ท่าหลวง/พิจิตร

2554

384

พระสิริวงศาจารย์

เสาธงทอง/นครศรีธรรมราช

2554

385

พระโพธาภิรามมุนิ

ยะลาธรรมาราม/ยะลา

2554

386

พระรัตนมุนี

พระแก้ว/เชียงราย

2554

387

พระมงคลวุฒิสาร

เหนือ/ร้อยเอ็ด

2554

388

พระพิศาลศึกษากร

ใหม่กรงทอง/ปราจีณบุรี

2554

389

พระพินิตสมณการ

สหธรรมิการาม/เพชรบุรี

2554

390

พระวินัยสาธร

พระแท่นศิลาอาสน์/อุตรดิตถ์

2554

391

พระวิสุทธสารเถร

ป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

2554

392

พระศรีสุทธิเวที

อรุณราชวราราม

2554

393

พระศรีวิสุทธิวงศ์

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2554

394

พระปิฏกโมลี

จองคำ/ลำปาง

2554

395

พระศรีคุณาภรณ์

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2554

396

พระสิริสุพรรณาภรณ์

ป่าเลไลย์/สุพรรณบุรี

2554

397

พระปริยัติธรรมเมธี

บุรณศิริเมตยาราม/กรุงเทพฯ

2554

398

พระอุดมธีรคุณ

ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ

2554

399

พระสุวรรณเมธาภรณ์

สามพระยา/กรุงเทพฯ

2554

400

พระเมธาวินัยรส

ราชประดิษย์ฯ/กรุงเทพฯ

2554

401

พระวิมลรัตนาภรณ์

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2554

402

พระญาณโพธิ

สุทัศน์เทพวนาราม/กรุงเทพฯ

2554

403

พระสิริวัฒโนดม

ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ

2554

404

พระมหาศาสนมุนี

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2554

405

พระเมธีธรรมาจารย์

มหาธาตุฯ/กรุงเทพฯ

2554

406

พระภาวนากิจจวิมล

จันทาราม/อุทัยธานี

2554

407

พระโพธินันทมุนี

ป่าธรรมชาติ/ชลบุรี

2554

408

พระประชานาถมุนี

ดอนจั่น/เชียงใหม่

2554

409

พระมงคลญาณคุณ

หนองจอก/กรุงเทพฯ

2554

410

พระพิมลศีลาจาร

ลาดปลาดุก/นนทบุรี

2554

411

พระโสภณพัฒนากร

บางพลีใหญ่/สมุทรปราการ

2554

412

พระพิศาลธรรมานุสิฏ

สะพาน/กรุงเทพฯ

2554

413

พระพิศาลประชานาถ

สุทธาราม/กรุงเทพฯ

2554

414

พระสมุทรธรรมคณี

กลางเหนือ/สมุทรสงคราม

2555

415

พระวชิรธรรมคณี

หนองจอก/เพชรบุรี

2555

416

พระบุรเขตธรรมคณี

บางปรือ/ตราด

2555

417

พระระณังคมุนีวงศ์

สุวรรรคีรีวิหาร/ระนอง

2555

418

พระจินดารัตนาภรณ์

พระแก้วดอยเต้าสุชาดา/ลำปาง

2555

419

พระญาณไตรโลก

บรมวงศาราม/อยุธยา

2555

420

พระอุดมคุณาภรณ์

สว่างอารมณ์ศรีบุญเรือง/หนองบัวลำภู

2555

421

พระโสภณธรรมาจารย์

ส่วางอารมณ์บรมสุข/อุดรธานี

2555

422

พระจันโทปมาจารย์

หนองบัว/อุดรธานี

2555

423

พระรัตนสมาธิคุณ

หนองกระพ้อ/สระแก้ว

2555

424

พระวิสิฐคณาภรณ์

มงคลชัยพัฒนาราม/ราชบุรี

2555

425

พระมงคลทีปาจารย์

แจ้ง /สุราษฎร์ธานี

2555

426

พระสิริพัฒโนดม

เอก/สงขลา

2555

427

พระนิโรธรักขิต

ท่าพระเจริญพรต/นครสวรรค์

2555

428

พระสิงหคณาจารย์

กระทุ่มปิ/สิงห์บุรี

2555

429

พระโบราณพิทักษ์

ลุ่ม/ระยอง

2555

430

พระศรีศาสนวงศ์

บางนาใน/กรุงเทพฯ

2555

431

พระปิฏกเมธี

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2555

432

พระศรีวิสุทธิเมธี

พระธาตุพนม/นครพนม

2555

433

พระปริยัติเมธี

เทพศิรินทราวาส/กรุงเทพฯ

2555

434

พระวิสุทธิบุญญาคม

กลาง/กาฬสินธุ์

2555

435

พระวิมลมุนี

ศรีโสดา/เชียงใหม่

2555

436

พระวิมลภาวนาพิธาน

ระฆังโฆสิตาราม/กรุงเทพฯ

2555

437

พระกิตติวรประสาทธน์

ราชาธิวาส/กรุงเทพฯ

2555

438

พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล

ไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพฯ

2555

439

พระกิตติวิมล

เจดีย์หลวง/เชียงใหม่

2555

440

พระศากปุตติยวงศ์

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2555

441

พระพุทธิสารเถร.

พระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2555

442

พระสรภาณกวี

มหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2555

443

พระอรรถกิจโสภณ

สามพระยา/กรุงเทพฯ

2555

444

พระศรีธรรมวงศาจารย์

ป่าศรัทธาราม/นครราชสีมา

2555

445

พระพุทธิสารโสภณ

มัชฌัตติการาม/กรุงเทพฯ

2555

446

พระมงคลศีลคุณ

เขื่อนป่าเขานิมิต/สมุทรปราการ

2555

447

พระโพธิญาณรังสี

อนาลโยทิพยาราม/พะเยา

2555

448

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์

เทวสังฆาราม/กาญจนบุรี

2556

449

พระศากยวิสุทธิวงศ์

บวรนิเวศ/กรุงเทพฯ

2556

450

พระมหานายก

บวรนิเวศ/กทม.

2556

451

พระญาณวิเศษ

หนองหญ้าลาด/ศรีษะเกษ

2556

452

พระอุดมศีลคุณ

ถ้ำพรหมโลก/ลพบุรี

2556

453

พระกิตติสารโสภณ

อรัญวาสี/หนองคาย

2556

454

พระวิชัยธรรมคณี

เซกาเจติยาราม/บึงกาฬ

2556

455

พระวิมลธรรมภาณ

ทุ่งศรีสองเมือง/นครพนม

2556

456

พระปฐมคณาจารย์

ชุมนุมศรัทธา/นครปฐม

2556

457

พระมุนีนายก

ตำหนัก/นครนายก

2556

458

พระวิสุทธินายก

ตอนตูมกมลาวาส/ชัยนาท

2556

459

พระสุทธิธรรมโสภณ

ป่าวังเลิง/มหาสารคาม

2556

460

พระประสาธน์สารโสภณ

ควนกะไหล่/พังงา

2556

461

พระภาวนาสมณคุณ

เขาสมโภชน์/ลพบุรี

2556

462

พระสิริจริยาลังการ

ตานีนรสโมสร/ปัตตานี

2556

463

พระสิริรัตนเมธี

โพนชัย/เลย

2556

464

พระโสภณธรรมมุนี

นิโครธสังฆาราม/ยะลา

2556

465

พระสุนทรธรรมประพุทธ์

เหนือ/เมืองกาฬสินธ์

2556

466

พระรัตโนภาสวิมล

แสงเกษม/อุบลราชธานี

2556

467

พระสิทธิวรนายก

เขาทุเรียน/นครนายก

2556

468

พระศรีวิสุทธิโสภณ

เชิงหวาย/อ่างทอง

2556

469

พระชยานันทมุนี

พระธาตุแช่แห้ง/น่าน

2556

470

พระวิสุทธาจารคุณ

โลการาม/สงขลา

2556

471

พระพุทธบาทพิทักษ์

พระพุทธบาทตากผ้า/ลำพูน

2556

472

พระปัญญารัตนาภรณ์

ชัยมงคล/ชลบุรี

2556

473

พระอมรมุนี

นรนาถสุนทริการาม/กทม.

2556

474

พระศรีวีรมุนี

ไตรมิตร/กทม.

2556

475

พระศรีวชิราลังการ

ยานนาวา/กทม.

2556

476

พระเมธีปริยัติวิบูล

ไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี

2556

477

พระปริยัติโศภณ

สามพระยา/กทม.

2556

478

พระวิเชียรกวี

ปากน้ำ/กทม.

2556

479

พระภาวนาวิริยคุณ

มหาธาตุ/กทม.

2556

480

พระโสภณวชิราภรณ์

อรุณราชวราราม/กทม.

2556

481

พระกิตติวิมลเมธี

โสมนัส/กทม.

2556

482

พระพิทักษ์บรมบรรพต

สระเกศ/กทม.

2556

483

พระศรีศิลปาจารย์

พระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่

2556

484

พระนันทวิริยาภรณ์

ใหม่สว่างอารมณ์/นนทบุรี

2556

485

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

ศาลาแดง/กทม.

2556

486

พระภาวนาวิสุทธิคุณ

เกตุมดีศรีวราราม/นนทบุรี

2556

487

พระโสภณรัตนาภรณ์

แก้วฟ้า/นนทบุรี

2556

488

พระชัยนาทมุนี

สระไม้แดง/ชัยนาท

2557

489

พระศรีวิกรมมุนี

ตะพานหิน/พิจิตร

2557

490

พระเมธีวราภรณ์

พนัญเชิง/อยุธยา

2557

491

พระศรีญาณวงศ์

ศรีชมภูองค์ตื้อ/หนองคาย

2557

492

พระศรีวิสุทธิมุนี

ปากน้ำ/อุบลราชธานี

2557

493

พระมงคลปริยัติคุณ

กลาง/มหาสารคาม

2557

494

พระโกศัยเจติยาภิรักษ์

พระธาตุช่อแฮ/แพร่

2557

495

พระญาณรังษี

เขาสำเภาทอง/ระยอง

2557

496

พระสุนทรมุนี

มิ่งเมือง/น่าน

2557

497

พระวินัยโมลี

สุทธจินดา/นครราชสีมา

2557

498

พระบวรปริยัติกิจ

ไตรภูมิ/บึงกาฬ

2557

499

พระสิริธรรมาจารย์

พระธาตุคีรีเขต/พังงา

2557

500

พระวิสุทธิพงษ์เมธี

ไชยชุมพล/กาญจนบุรี

2557

501

พระภัทรธรรมสุธี

ศรีสุทธาวาส/เลย

2557

502

พระปราจีณมุนี

หนองจรเข้/ปราจีนบุรี

2557

503

พระสิริชัยโสภณ

ดาวดึงสาราม/กทม.

2557

504

พระอมราภิรักขิต

บรมนิวาส/กทม.

2557

505

พระกิตติสารมุนี

เทพสิรินทราวาส/กทม.

2557

506

พระศรีปริยัติดิลก

สามพระยา/กทม.

2557

507

พระภาวนาพิศาลเมธี

พิชยญาติการาม/กทม

2557

508

พระกิตติสารสุธี

ปทุมวนาราม/กทม.

2557

509

พระศรีสมโพธิ

ปากน้ำ/กทม.

2557

510

พระพุทธพยากรณ์

ราชสิทธาราม/กทม.

2557

511

พระโสภณธรรมวาที

ยานนาวา/กทม

2557

512

พระอุดมสารโสภณ

เสนาสนาราม/อยุธยา

2557

513

พระพิศิษฏ์วิหารการ

ประยุรวงศาวาส/กทม.

2557

514

พระภาวนาประชานาถ

สะแก/นครราชสีมา

2557

515

พระศรีธรรมาคุณาธาร

พังม่วง/สุพรรณบุรี

2557

516

พระศรีสุธรรมเมธี

ใหญ่ศรีสุพรรณา/กทม.

2557

517

พระศรีศากวงศ์

สังฆานุภาพ/กำแพงเพชร

2557

518

พระพิศาลปริยัติการ

ศาลา/นครราชสีมา

2557

519

พระสุวรรณสุมงคล

ศรีสุวรรณ/สุราษฏร์ธานี

2557

520

พระภาวนาเขมคุณ

มเหยงค์/อยุธยา

2557

521

พระสิทธิวรานุวัฒน์

กระทุ่มแพ้ว/ปราจีนบุรี

2557

522

พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน

ท่าการ้อง/อยุธยา

2557

523

พระสุธีวินยานุวัตร

พุทธบูชา/กทม.

2557

 

view