สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ
๑. จังหวัดสงขลา (๐๗๔)
(๑๖ อำเภอ ๖๕ ตำบล)
  จจ. ๙๐๑๑๐ พระศรีรัตนวิมล (ชิตป.ธ.๙) วัดโคกสมานคุณ (อ.หาดใหญ่)
      โทร. ๐๗๔๓๕๘๓๘๔, ๐๘๑๖๐๘๐๓๕๕
  เลข. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (กฤตพรต) วัดโคกสมาคุณ
      โทร. ๐๘๑๓๘๘๔๑๑๐, โทรสาร ๐ ๗๔๒๕ ๒๘๐๓
  รจจ. ๙๐๐๐๐ พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตญาโณป.ธ.๗ วัดหัวป้อมใน
      โทร. ๐๘๙๒๙๖๖๑๑๑
  เลข. พระมหาณรงค์ชัย      สุวณฺณวํโส   ป.ธ.๓ วัดหัวป้อมใน
      โทร. ๐๘๔๐๖๗๕๐๗๖
  รจจ. ๙๐๒๓๐ พระครูพิทักษ์นิมพเขต (ประสิทธิ์,ป.ธ.๕,M.A.) โทร. ๐๗๔๒๙๘๒๒๖
  เลข. พระปลัดภูวนัย สุเมธโส  (น.ธ.เอก,พธ.บ.) วัดศรีสว่างวงศ์  โทร. ๐๘๔๐๖๗๕๐๗๖
จอ. เมือง๙๐๐๐๐ พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย) วัดแหลมทราย
      โทร. ๐๗๔๔๔๐๗๒๕, ๐๘๑๓๒๘๒๘๑๓
  เลข. พระครูปลัดยอดโคม สิริปญฺโญ วัดแหลมทราย  โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๙๕๗๗
  รจอ. พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ (ถาวร) วัดทุ่งหวังในโทร. ๐๘๑๐๙๘๐๐๑๕
  เลข. พระปลัด ประเสริฐ สมาจาโร วัดอ่างทอง  โทร. ๐๘ ๗๒๘๗ ๑๐๒๖
  -จต. บ่อยางเขต๑ พระครูสังฆรักษ์นิคม  ฐานธมฺโม วัดแหลมทรายโทร. ๐๘๙๕๙๙๕๓๐๐
  วัดแหลมทราย พระครูมุนีวงศานุวัตร  (น.ธ.เอก.,ป.ธ.๓) เจ้าอาวาส
  วัดแจ้ง พระพิศาลสิขกิจ (น.ธ.เอก.,ประโยค ๑-๒) เจ้าอาวาส
  วัดสระเกษ พระครูปภัสธรรมวิธาน (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) เจ้าอาวาส
  วัดตีนเมรุสุดาราม พระอธิการเจริญ  ฐิตธมฺโม (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดไทรงาม พระอธิการชัยสิทธิ์  อภิปญฺโญ (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  -จต. บ่อยางเขต๒ พระครูสุตกิจวิบูล วัดดอนแย้โทร. ๐๗๔๓๒๑๗๓๙
  วัดชัยมงคล พระราชวรธรรมโกศล (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) เจ้าอาวาส(พระอารามหลวง)
  วัดดอนแย้ พระครูสุตกิจวิบูล (น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) เจ้าอาวาส
  วัดโรงวาส พระครูนพกิจโสภณ(น.ธ.โท) เจ้าอาวาส
  วัดเลียบ พระครูนพกิจโกศล (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดยางทอง พระมหาชัยวุฒิ ฐานุตฺตโร (น.ธ.เอก,ป.ธ.๗,ศศ.ม) เจ้าอาวาส
  -จต. บ่อยางเขต๓ พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย) วัดโพธิ์ปฐมาวาสโทร. ๐๘๖๙๖๒๕๒๘๔
  วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๗,รม) รก.เจ้าอาวาส(พระอารามหลวง)
  วัดเพชรมงคล พระครูสมุห์รณสิทธิ์  วิมโล เจ้าอาวาส
  วัดอุทัยธาราม พระครูอุทัยวินัยกิจ(น.ธ.เอก,พธ.บ) เจ้าอาวาส
  วัดหัวป้อมนอก พระมหาสุนอง  สุเมโธ(น.ธ.เอก.,ป.ธ.๔) เจ้าอาวาส
  หัวป้อมใน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๗,รม) เจ้าอาวาส
  จต. พะวง๙๐๑๐๐ พระครูกิตติธรรมานุกูล (ชุมพล) วัดบางดานโทร. ๐๗๔๓๓๔๐๐๒
  วัดเขาแก้ว พระครูสถิตสุวรรณบรรพต (น.ธ.เอก,ประโยค ๑-๒) เจ้าอาวาส
  วัดบางดาน พระครูกิตติธรรมานุกูล (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดแช่มอุทิศ พระสมุห์วัชรา  ยนฺตสีโล (น.ธ.เอก,พธ.บ) เจ้าอาวาส
  วัดศาลาหัวยาง พระครูวิบูลวัฒนากร (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดน้ำกระจาย พระมหาเอกชัย ชุติมนฺโต (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) เจ้าอาวาส
  วัดหัวยขันประชาราม พระอธิการสุธรรม  ปริสุทฺโธ (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดเขาบ่อ พระอธิการกระจ่าง  กตปุญฺโญ ป.(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) เจ้าอาวาส
  วัดแหลมพ้อ พระครูวาทีธรรมวิภัช (น.ธ.เอก.ศศม.) เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์เขากุฎิ พระประมุข ปมุโข หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์แหลมขวัญ พระสอด   เตชธมฺโม (น.ธ.ตรี) หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ทุ่งหวัง พระครูสถิตสุวรรณบรรพต วัดเขาแก้ว  โทร. ๐๘ ๖๗๔๗ ๒๖๘๖
  วัดทรายขาว พระเทพญาณโมลี (น.ธ.เอก.,ประโยค ๑-๒) เจ้าอาวาส
  วัดภูเขาหลง พระเทพญาณโมลี (น.ธ.เอก.,ประโยค ๑-๒) รก.เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งหวังใน พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ(น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งหวังนอก พระครูอัตถธรรมพินิต (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดอ่างทอง พระครูพิมลธรรมวิจิตร(น.ธ.เอก.) เจ้าอาวาส
  วัดบ่อระกำ พระปลัดแวว โชติธมฺโม (น.ธ.ตรี) เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์นาป๋อง พระครูสถิตสุวรรณบรรพต ผู้ดูแลพักสงฆ์
 จอ. สิงหนคร๙๐๒๘๐ พระวิสุทธาจารคุณ วัดโลการาม  
      โทร. ๐๗๔-๓๓๐๕๑๔ ,๐๘- ๙๘๗๘- ๒๘๙๙
  เลข. พระครูใบฎีกา อุเทน  อธิปญฺโญ     วัดโลการาม  ๐๘-๐๐๗๓-๔๓๘๖
  รจอ. พระมหาบุญทิพย์    กิตฺติโสภโณ(น.ธ.เอก,ป.ธ.๗) วัดธรรมโฆษณ์โทร. ๐๘-๒๗๓๓ - ๔๘๒๓
  เลข. พระครูสมุห์อนุกูล   อนุวฑฺฒโน        วัดปะโอ     โทร. ๐๘-๙๖๕๖-๑๘๔๖
  จต. ทำนบ พระครูไพบูลกัลยาณวัตร วัดสลักป่าเก่า   โทร. , ๐๘-๑๐๙๙-๘๒๐๕
  วัดสลักป่าเก่า พระครูไพบูลกัลยาณวัตร         เจ้าอาวาส. โทร.๐๘-๑๐๙๙-๘๒๐๕
  วัดบ่อทอง พระครูสุวรรณากร เจ้าอาวาส
  วัดม่วงหมู่ พระอธิการวิโรจน์  ธมฺมปาโล เจ้าอาวาส
  วัดแม่ลาด พระมหาประเสริฐ  จนฺทสุวณฺโณ เจ้าอาวาส
  วัดไทรทอง พระอธิการจำลอง  ยุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาส
       วัดมะม่วงหวาน(วัดร้าง )       พระจวน    ปริปุญฺโณ                                    หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ป่าขาด๙๐๓๓๐ พระครูโสภณภัทรธรรม      วัดบ่อทราย   โทร.,๐๙-๔๓๑๘-๔๗๑๓
  วัดบ่อทรายเจริญธรรม พระครูโสภณภัทรธรรม    เจ้าอาวาส  โทร.  ๐๙-๔๓๑๘-๔๗๑๓
  วัดป่าขาด พระสมุห์สมนึก  สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส
  วัดแหลมจาก พระอธิการราห์มัน  สิริมงฺคโล เจ้าอาวาส
  วัดสว่างอารมณ์ พระครูโอภาสธรรมเสวี เจ้าอาวาส
  วัดชะแล้ พระครูจันทสารวินิจ เจ้าอาวาส
  จต. ชิงโคเขต๑ พระครูกิตติธราภรณ์ (เอียด)   วัดเลียบ     โทร.      ๐๘- ๗๔๗๘-๓๐๗๒
  วัดเลียบ พระครูกิตติธราภรณ์ (เอียด)        เจ้าอาวาส     โทร.  ๐๘- ๗๔๗๘-๓๐๗๒
  วัดประตูชัย พระครูเจียร  สคารโว เจ้าอาวาส
  วัดสลักป่าใหม่ พระครูอรัญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดบ่อป่า พระอธิการเซ่ง รตนโชโต เจ้าอาวาส
  วัดโสภณคุณาราม พระครูวินัยธรฉัตรชัย  ฐิตสีโล เจ้าอาวาส
  จต. ชิงโคเขต ๒ พระครูสุวัฒนธรรมคุณ วัดบ่อสระ   โทร. ๐๘ –๕๐๗๙ – ๒๖๑๕
  วัดบ่อสระ พระครูสุวัฒนธรรมคุณ      เจ้าอาวาส    โทร,๐๘ –๕๐๗๙ – ๒๖๑๕
  วัดขนุน พระครูสุทิน  ปญฺญาปทีโป เจ้าอาวาส
  วัดดีหลวงใน พระครูมงคลวรสิทธิ์ เจ้าอาวาส
  วัดต่างหน พระสมุห์จำเนียร   โชติปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดทำนบ พระครูถาวรธรรมานุยุต เจ้าอาวาส
       ที่พักสงฆ์บางหอย             พระครูสุวัฒนธรรมคุณ                                          เป็นผู้ดูแล
  จต. วัดขนุน๙๐๓๓๐ พระครูประโชติกิตติสาร      วัดวาสโทร. ๐๘ – ๗๖๓๓ – ๘๙๖๐
  วัดวาส พระครูประโชติกิตติสาร เจ้าอาวาส   โทร.,๐๘ – ๗๖๓๓ – ๘๙๖๐
  วัดหนองหอย พระสมุห์มงคล  จกฺกวโร เจ้าอาวาส
  วัดปะโอ พระอธิการทิพย์  อติเทโว เจ้าอาวาส
  วัดประตูเขียน พระครูถาวรสังฆโสภณ เจ้าอาวาส
  วัดคงคาเลี้ยว พระมหาสกล  อภิปญฺโญ รก.เจ้าอาวาส
  จต. ม่วงงาม๙๐๓๓๐ พระครูประภัศรธรรมวิธาน วัดสระเกษ (อ.เมือง) โทร. ๐๗๔๓๒๒๖๔๗
  วัดมะขามคลาน พระครูกิตติวินัย เจ้าอาวาส
  วัดอรุณดาราราม พระครูอรุณสิงหธรรม          เจ้าอาวาส       โทร. ๐๘ –๙๕๙๗ – ๔๔๓๘
  วัดเสื้อเมือง พระปลัดเฉลิม สุกฺกธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดม่วงงาม พระครูประสิทธิ์   ปสิทฺธิโก เจ้าอาวาส
  วัดบางเขียด พระครูโกศลธรรมมงคล เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์บ้านระฆัง พระชาลี  ชินวํโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  วัดพระชี(วัดร้าง) พระครูกิตยาภิรม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. สทิงหม้อ พระครูสิริเมตตาภรณ์ (จบ)  วัดสลักป่าใหม่ โทร. ๐๘ – ๑๖๙๘ – ๓๑๑๘
  วัดโลการาม พระครูปัญญาวรกิจ เจ้าอาวาส
  วัดธรรมโฆษณ์ พระมหาบุญทิพย์  กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส
  วัดบ่อปาบ พระอธิการสายชล  ปคุโณ เจ้าอาวาส
  วัดสถิตย์ชลธาร พระมหาสุภาพ ปิยธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดเปรมศรัทธา พระมหาจรูญ  ธีรธมฺโม เจ้าอาวาส
  จต. หัวเขา พระครูปริยัติกิจจาภิรม    วัดเขาน้อยโทร. ๐๘ –๙๗๓๙ – ๕๔๗๙
  วัดเขาน้อย พระครูปริยัติกิจจาภิรม เจ้าอาวาส
  วัดเจ้านคร พระอธิการสมชาย  สุจิตฺโต เจ้าอาวาส
  วัดภูผาเบิก พระอธิการลอย  ปญฺญปสุโต รก.เจ้าอาวาส
  วัดบ่อทรัพย์ พระอธิการบุญเนาว์  สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดสุวรรรคีรี พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาส
  วัดศิริวรรณาวาส (วัดร้าง ) พระเอกชัย  อิทธิธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
จอ. สทิงพระ๙๐๑๙๐ พระครูภัทรกิจจานุยุต วัดจะทิ้งพระโทร. ๐๘๙๕๑๘๔๖๖๙
  เลข. พระปลัดนครชัย   ปญฺญาปโชโต วัดจะทิ้งพระโทร.๐๘๕๖๗๑๔๐๕๕
  รจอ. พระครูปุญญาพิศาล วัดพะโคะโทร. ๐๘๙๑๙๗๒๕๒๕
  เลข. พระครูสมุห์พันธ์ยุทธ  รตนปญฺโญ วัดพะโคะโทร. ๐๘๓๓๓๖๗๕๗๕
  จต. จะทิ้งพระ พระครูนันทสารกิจ วัดประเจียกโทร. ๐๘๑๐๙๗๔๗๗๒
  วัดจะทิ้งพระ พระมหาวรรณ  ธมฺมสิริ เจ้าอาวาส
  วัดพังเถียะ พระครูประจักษ์นวการ เจ้าอาวาส
  วัดกลาง พระครูมั๙ฌิมธรรมบาล เจ้าอาวาส
  วัดกระดังงา พระอธิการคมสันต์ ปสาสโน เจ้าอาวาส
  วัดสุวรรณาราม พระครูวินัยธรนิคม โฆสโก เจ้าอาวาส
  จต. วัดจันทร์ พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ วัดบ่อประดู่โทร. ๐๘๑๐๙๘๐๖๐๔
  วัดบ่อประดู่ พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดจันทร์ พระสมุห์วิจิตร  ผลธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดพิกุล พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์  จิตฺตสุโภ เจ้าอาวาส
  วัดบ่อแดง พระครูวิชิตธรรมรส เจ้าอาวาส
  วัดใหม่ พระครูสุทรธรรมัย เจ้าอาวาส
  วัดวาส พระอธิการเผียน ชิตงฺกโร เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ทะเลทิพย์ พระสุชาติ  ธมฺมรโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. คูขุดเขต๑ พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์ วัดคูขุดโทร. ๐๗๔๓๙๗๒๒๙
  วัดคูขุด พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดแหลมวัง พระครูสุพัฒนปัญญากร เจ้าอาวาส
  วัดดอนคัน พระปลัดผลึก   เตชสีโล เจ้าอาวาส
  วัดโพธิ์กลาง พระอธิการฟอง รวิวณฺโณ เจ้าอาวาส
  วัดท่าหิน พระครูวินัยธรผ่อง  ถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส
  วัดห้วยลาด พระครูใบฏีกาภาณุวัฒน์   ภาณุวฑฺฒโน เจ้าอาวาส
  จต. คูขุดเขต๒ พระครูสุทธิธรรมวาที วัดประดู่หอมโทร. ๐๘๑๙๖๙๒๔๐๓
  วัดประดู่หอม พระครูสุทธิธรรมวาที เจ้าอาวาส
  วัดคลองรี พระครูบุญญเดชาภิวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดโคกโพธิ์ พระอธิการเริ่ม  ปารวิมุตฺโต เจ้าอาวาส
  วัดท่าคุระ พระครูพิพัฒน์ธรรมจารี เจ้าอาวาส
  วัดศรีไชย พระครูใบฏีกาพงษ์เทพ เทววํโส เจ้าอาวาส
  จต. ชุมพล-ดีหลวง พระครูจุมพลวรพินิต วัดชุมพลโทร. ๐๗๔๓๐๔๑๐๒
  วัดชุมพล พระครูชุมพลวรพินิต เจ้าอาวาส
  วัดศิลาลอย พระครูโอภาสธรรมรัตน์ เจ้าอาวาส
  วัดชลธาร์วาส พระอธิการเจี้ยง  ยสธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดนางเหล้า พระครูสังฆรักษ์กิตติกร   วนฺตมโน เจ้าอาวาส
  วัดพะโคะ พระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์นาเปล พระผ่อง อิทฺธิปยฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์เขาผี พระชูเกียรติ  ชุติมนฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. สนามไชย พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ (เฉลิม) วัดสนามไชยโทร.๐๗๔๔๘๖๔๖๘
  วัดสนามไย พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ เจ้าอาวาส
  วัดพังกก พระอธิการสัญญา อิทธิปาโล เจ้าอาวาส
  วัดดอนเค็ด พระครูสมุห์พิภพ กนิตสีโล เจ้าอาวาส
  วัดประเจียก พระครูนันทสารกิจ เจ้าอาวาส
  วัดชะแม พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ เจ้าอาวาส
  วัดชะลอน พระครูขันตยาภิรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดดีหลวง พระใบฏีกาประสิทธิ์ อภอนนฺโท เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ต้นเลียบ พระสมุห์วรัญญู    ยโสธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
จอ.ระโนด๙๐๑๔๐ พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธรป.ธ.๖) วัดราษฎร์บำรุง
      โทร. ๐๗๔๓๙๑๒๕๑โทรสาร๐๗๔๓๙๒๖๒๖
  เลข. พระยงยุทธ    วชิรธมฺโม วัดราษฎร์บำรุงโทร. ๐๘๖๙๖๓๓๕๘๗
  รจอ. พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ) วัดสามบ่อโทร.๐๘๙๘๗๖๔๘๖๒
  เลข. พระครูโกวิทปัญญารัตน์ วัดสีหยังโทร.๐๘๙๒๙๔๔๔๙๒
  จต. ระโนดเขต๑ พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์ (ประวิทย์ป.ธ.๔)   วัดเฉียงพง  โทร. ๐๘๑๓๖๗๐๙๑๗
  วัดราษฎร์บำรุง พระครูศรีคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดเฉียงพง พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดระโนด พระครูวิวิธวรกิจจาธร เจ้าอาวาส
  วัดมหาการ พระอธิการแก็บ   โกวิโท เจ้าอาวาส
  วัดมะขามเฒ่า พระครูสมุห์ประเสริฐ  ปภสฺสโร เจ้าอาวาส
  จต.ระโนดเขต๒ พระครูรัตนวรากร วัดเถรแก้วโทร. ๐๘๔๙๙๕๗๙๔๕
  วัดหัวเค็ด พระครูโกวิทพุทธิสาร เจ้าอาวาส
  วัดตระพังหม้อ พระครูสุมณฑ์กิตติสาร เจ้าอาวาส
  วัดหัววัง พระอธิการสราวุธ  ฉนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดอู่ตะเภา พระอธิการเอื้อน   จนฺทโชโต เจ้าอาวาส
  วัดปากแตระ พระครูแช่ม  อติธมฺโม เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์หัวเกาะช้าง พระปิติพร    วชิโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. บ้านใหม่ พระสมุห์สมบูรณ์อโสโก วัดวารีปาโมกข์โทร. ๐๘๗๒๘๘๗๘๒๑
  วัดวารีปาโมกข์ พระสมุห์สมบูรณ์  อโสโก เจ้าอาวาส
  วัดบ้านใหม่ พระครูปภัศน์วรคุณ เจ้าอาวาส
  วัดศาลาธรรม์ พระอธิการเปลือน  ชินวํโส เจ้าอาวาส
  วัดคูวา พระครูจิตสังวราธิคุณ เจ้าอาวาส
  วัดผักกูด พระอธิการไมตรี  จิตฺตสุโภ เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งสงวน พระอธิการเกลื้อม   โกวิโท เจ้าอาวาส
  วัดหัวป่า พระอธิการพร้อม  อุปสโม เจ้าอาวาส
  จต. ท่าบอน พระครูอดุลปัญฺญาภิวัฒน์ (ลิบ) วัดท่าบอนโทร. ๐๘๙๙๘๕๕๙๖๔
  วัดหัวคุ้ง พระประจวบ  ปญฺญาธโร รก.เจ้าอาวาส
  วัดสิกขาราม พระครูฉันทวรากร เจ้าอาวาส
  วัดมงคลนิมิตร พระครูมงคลศีลญาณ เจ้าอาวาส
  วัดศาลาหรงบน พระอธิการจักรภัทร  อาทโร เจ้าอาวาส
  วัดท่าบอน พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาส
  จต. ระวะ พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง) วัดใหญ่โทร. ๐๘๑๒๗๖๑๒๑๔
  วัดใหญ่ พระครูปริยัติสิกขการ เจ้าอาวาส
  วัดเถรแก้ว พระครูรัตนวรากร เจ้าอาวาส
  วัดเบิก พระธนัช   จนฺทธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดหัวระวะ พระครูอัครมงคล เจ้าอาวาส
  วัดแจ้ง พระอธิการมหิทธิสักก์  ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดพร้าว พระมหาซ้อน  เตชธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดพังตรี พระครูสันตยาภิรักษ์ เจ้าอาวาส
  จต. พังยาง พระครูสุขุมจันทวงศ์ วัดหน้าเมืองโทร. ๐๘๙๙๗๕๗๑๖๕
  วัดสามี พระครูจรัญ  สีลธโร เจ้าอาวาส
  วัดดอกสร้อย พระมหาชัยศักดิ์  ปญฺญาธโร เจ้าอาวาส
  วัดพังยาง พระสุนันท์   โชติโก เจ้าอาวาส
  วัดหน้าเมือง พระครูสุขุมจันทวงศ์ เจ้าอาวาส
  วัดหัวถิน พระครุสุนทรธรรมภิยุติ เจ้าอาวาส
  จต. วัดสน พระครูประกาศธรรมกิจ (ประมูล) วัดประดู่โทร.๐๗๔๓๙๙๑๔๖
  วัดบ่อตรุ พระครูประกาศธรรมกิจ เจ้าอาวาส
  วัดสีหยัง พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์ เจ้าอาวาส
  วัดเจดีย์งาม พระมหาเทพรัตน์  อริยวํโส เจ้าอาวาส
  วัดสนธิ์ พระครูปริยัติธรรมนันท์ เจ้าอาวาส
  วัดสามบ่อ พระครูวรสุตาธิคุณ เจ้าอาวาส
จอ. หาดใหญ่๙๐๑๑๐ พระครูวรคณานุกูล     วัดหงษ์ประดิษฐาราม  โทร. ๐๗๔๓๔๔๔๘๔
  เลข. พระมหาศิจะพรรณ   สุธมฺโมป.ธ.๔      วัดหงษ์ประดิษฐารามโทร. ๐๘๙๖๕๓๘๐๓๖
  รจอ. พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร (พล) วัดคลองเรียนโทร. ๐๗๔๒๓๐๙๔๓
  เลข. พระสมุห์ภูวนัย   สุเมธโส วัดศรีสว่างวงศ์โทร. ๐๘๖๗๔๖๙๘๕๐
  จต. หาดใหญ่เขต๑ พระครูสมานคุณารักษ์ วัดโคกสมานคุณ   โทร. ๐๗๔๓๕๘๘๖๒
  วัดโคกสมานคุณ พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าอาวาส
  วัดมหัตตมังคลาราม พระปริยัติกิตติคุณ เจ้าอาวาส
  วัดมงคลเทพาราม พระปลัดเจษฎา  ปิยธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดศรีสว่างวงศ์ พระครูมงคลถิรวัตร เจ้าอาวาส
  วัดท่าแซ พระปลัดปรีชา  อปฺปกิจฺโจ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์แก้วสว่างวราราม พระครูสมุห์คล่อง กมฺพโล หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. หาดใหญ่เขต๒ พระครูวิมลปริยัติสุนทร วัดหงส์ประดิษฐาราม  โทร. ๐๘๖๒๙๕๕๓๕๔
  วัดหงศ์ประดิษฐาราม พระครูวิมลปริยัติสุนทร เจ้าอาวาส   โทร. ๐๘๖๒๙๕๕๓๕๔
  วัดคลองเรียน พระครูปัญญาภิมัณฑ์ เจ้าอาวาส
  วัดโคกนาว พระครูสังฆรักษ์ผาด  ฐิติโก เจ้าอาวาส
  วัดคลองเปล พระครูโสภณคุณาทร เจ้าอาวาส
  วัดคลองแห พระครูวาปีธรรมอุดม เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์สัจจธรรม พระมหาจรูญ  ขนฺติพโล หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ทรายทอง    
  จต. ควนลัง พระครูสุเมธสุตคุณ (สุเมธีป.ธ.๓)          วัดมหัตตมังคลาราม โทร. ๐๗๔๓๖๐๓๙๓
  วัดควนลัง พระครูปลัดดำรง ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส
  วัดท่าเคียน พระปลัดเสน จิณฺณสาโร เจ้าอาวาส
  วัดชัยชนะสงคราม พระครูมงคลสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดหาดใหญ่สิตาราม พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดเกาะวัด พระครใบฎีกาอดุลย์ อนาลโย เจ้าอาวาส
  จต. ทุ่งตำเสา พระครูอุทัยธรรมธาดา วัดม่วงค่อม
  วัดม่วงค่อม พระครูอุทัยธรรมธาดา เจ้าอาวาส
  วัดเจริญราษฎร์ พระครูเกษมพัฒนคุณ เจ้าอาวาส
  วัดหูแร่ พระครูมนูญธรรมานุวัตร เจ้าอาวาส
  วัดพรุชบา พระเวียง  พฺรหฺมวโร รักษษการแทนเจ้าอาวาส
  วัดบุญมณีวนาราม พระใบฎีกาปรีชา ปญฺญาพโล เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์กลางโตนงาช้าง ว่าง ว่าง
  ที่พักสงฆ์เขาวังบุญยเกียรติ พระอานนท์  จนฺทวํโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้านนายสี พระประวัติ สุภาจาโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์วังพา พระชุม  ฐานวโร  
  ที่พักสงฆ์วิเวกวนาราม พระนรากร  ติกฺขวีโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์เสมอวงศ์นวลทอง พระสุพล  ตปสีโล หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์นพเก้าธาราวาส พระคิ่น  อติตทนฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ท่าหมอไชย พระเปลี่ยน  สนฺตจิตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ท่าแร่ พระพิณ  ปสนฺนจิตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. บ้านพรุ๙๐๒๕๐ พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์ วัดเทพชุมนุมโทร. ๐๗๔๔๓๘๙๗๗
  วัดเทพชุมนุม พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส  โทร. ๐๗๔๔๓๘๙๗๗
  วัดบ้านไร่ พระอธิการสุชาติ  คุณวโร เจ้าอาวาส
  วัดวิมลคุณากร พระครูสมุห์วิศรุต  เตชญาโร เจ้าอาวาส
  วัดชิณวงศ์ประดิษฐ์ พระมหาชัชรินทร์  จตฺตภโย เจ้าอาวาส
  สำนักสงฆ์คลองพระยา พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตฺโต เจ้าอาวาส
  จต. คูเต่า พระครูพิพัฒนโชติ วัดดอนโทร. ๐๗๔๔๗๐๔๐๕
  วัดดอน พระครูพิพัฒนโชติ เจ้าอาวาส
  วัดชลธารประสิทธิ์ พระมหาธวัชชัย   กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดอู่ตะเภา พระครูสุคนธ์สีลวัตร เจ้าอาวาส
  วัดอัมพวัน พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์ ธมฺมรโส เจ้าอาวาส
  วัดบางโหนด พระครูปลัดผ่อน   ปิยวณฺโณ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์โหนดแสงทอง พระวัน  ฐานงฺกโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์ ว่าง ว่าง
  จต. น้ำน้อย พระครูปภัศร์ปัญญารัตน์ (สุเมธ) วัดท่านางหอม
  วัดท่านางหอม พระครูปภัศน์ปัญญารัตน์ เจ้าอาวาส
  วัดศีรษะคีรี พระครูศรีธรรมคุณากร เจ้าอาวาส
  วัดเนินไศล พระอธิการสิทธินันท์ จรธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดน้ำน้อยใน พระมหา เจ้าอาวาส
  วัดน้ำน้อยนอก พระอธิการสุวรรณ  ญาณสุทฺโธ เจ้าอาวาส
  จต. ท่าข้าม พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์) วัดท่าข้ามโทร. ๐๘๑๘๙๖๑๔๔๒
  วัดท่าข้าม พระครูชยุตสุตรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดโคกสูง พระวิเชียร   วิโรจโน รก.เจ้าอาวาส
  วัดแม่เตย พระสมุห์บรรจง  สุเมโธ เจ้าอาวาส
  วัดหินเกลี้ยง   พระครูสังฆรักษ์ชอบ ถาวโร เจ้าอาวาส
  วัดพรุเตาะ พระอธิการเลื่อน จิตฺตญาโณ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์วชิรธรรม พระเทียบ อุตฺตมวํโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักงฆ์เลียบนิกาย พระสมบูรณื ธมฺมทีโป หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จ.ต.ทุ่งลุง พระครูชิณวงศานุวัตร วัดทุ่งลุง
  วัดทุ่งลุง พระครูชิณวงศ์ธรรมวัตร เจ้าอาวาส
  วัดควนเนียง พระครูปราโมทย์พัฒนกิจ เจ้าอาวาส
  วัดบางธน พระอธิการวิจักร์ วิจกฺขโณ เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งปรือ พระอธิการเปรม  กตปุญฺโญ เจ้าอวาส
  ที่พักสงฆ์สุทธิวงศ์อุดมสุข พระสมุห์พิชาญ  โชติโก หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ทุ่งจัง พระสมบูรณ์   เตชวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
จอ. จะนะ๙๐๑๓๐ พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน) วัดกาญจนาวาส  โทร. ๐๗๔๓๗๘๖๔๓
  เลข. พระปลัดวิรัตน์    ฉนฺทโก วัดกาญจนาวาส  โทร. ๐๘๑๓๖๘๙๗๔๘
  จต. สะพานไม้แก่น พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ)  วัดสะพานไม้แก่น  โทร. ๐๘๑๙๕๙๐๐๔๔
  วัดกาญจนาวาส พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ เจ้าอาวาส
  วัดช้างคลอด พระอธิการอนุชิต  อติสโย เจ้าอาวาส
  วัดสะกอม พระครูปัญญาศาสนกิจ เจ้าอาวาส
  วัดโพรงงู พระใบฎีกาไพจิตร   รตนโชโต เจ้าอาวาส
  วัดสะพานไม้แก่น พระครูวิศิษฎ์สารธรรม เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ในเขื่อนเจริญธรรม พระศุภมาศ   สุทิโก หัวหน้าที่พักสงฆ์
  วัดเกษมรัตน์ พระอธิการสิทธิ์  เตชปุญโญ เจ้าอาวาส
  -จต. จะโหนง พระปลัดไสว  ชวนปญฺโญ รก. วัดทุ่งแนะ โทร. ๐๗๔๔๗๖๒๐๕
  วัดนาเจริญ พระครูสุเขตศาสนคุณ เจ้าอาวาส
  วัดโคกทราย พระครูสันติวโรปกรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดขุนทอง พระครูธีรสุตคุณ เจ้าอาวาส
  วัดช่องเขา พระอธิการวินัย  โชติปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งแนะ พระปลัดไสว  ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ป่าแจ้งแก้ว พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ธนสุขาราม พระทรงพล   คุณวีโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  -จต. นาหว้า พระครูธีรสุตคุณ (สราวุธ) วัดขุนทองโทร. ๐๗๔๔๗๖๔๒๑
  วัดประจ่า พระครูกิตติยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดคลองคล้า พระอธิการอำนวย  สปฺปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งพระ พระครูปราโมทย์สมณคุณ เจ้าอาวาส
  วัดบ้านไร่ พระสุวรรณ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาส
  วัดมัชฌิมาเขต พระครูเกษมโชติวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดขุนตัดหวาย พระวินัย  วุฒิโก เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ควนยาง พระครูธีรสุตคุณ ทำหน้าที่หัวหน้าที่พักสงฆ์
จอ. นาทวี๙๐๑๖๐ พระครูสิริจันทโชติ วัดเขตตารามโทร. ๐๗๔๓๒๐๑๕๔
  เลข. พระครูสุเมธาพิมล วัดวังโต้โทร. ๐๘๙๒๙๕๐๕๗๖
  จต. นาทวี พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร วัดลำชิงโทร. ๐๗๔๓๔๑๔๕๒
  วัดในวัง พระครูโชตยาธิคุณ เจ้าอาวาส(พระอารามหลวง)
  วัดนาทวี พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดนาหว้า พระครูจันทเขตสาราการ เจ้าอาวาส
  วัดประดูหมู่ พระครูบัณฑิตย์ธรรมาทร เจ้าอาวาส
  วัดปลักชะเมา พระครูสุขวิหารคุณ เอาวาส
  วัดท่าพรุ พระปลัดชัยวัฒน์  อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดวังใหญ่ กม.๔๐  พระครูปริยัติสิทธิสุนทร เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์เคลียงเจริญธรรม   ว่างหัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. คลองทราย พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง) วัดนาปรังประชาราม  โทร. ๐๘๙๙๗๕๘๙๓๒
  วัดนาปรังประชาราม พระครูโอภาสวุฒิคุณ เจ้าอาวาส
  วัดลำชิง พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ เจ้าอาวาส
  วัดโต้นนทาราม พระครูบุญญาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดราชมานิตฯ พระบรรลือ  รติโก ป. เจ้าอาวาส
  วัดวังโต้ พระครูสุเมธาพิมล เจ้าอาวาส โทร. ๐๘๙๒๙๕๐๕๗๖  
  ที่พักสงฆ์ชางไห้ พระวิชิต อคฺคโชติ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสง์คลองกวาง ว่าง ว่าง
  ที่พักสงฆ์บ้านเก่า ว่าง ว่าง
  ที่พักสงฆ์บ้านไตรมิตร พระโต๊ะ   กิตฺติโก หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ทับช้าง พระครูสุธรรมานุรักษ์ วัดสะท้อนโทร. ๐๘๙๘๖๙๔๙๘๘
  วัดสะท้อน พระครูธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดทับช้าง พระครูโชติปัญญาโสภณ เจ้าอาวาส
  วัดวังไทร พระสมุห์สมพงษ์   ชินธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดลุ่ม พระสมุห์ประวิช  ฐานกโร เจ้าอาวาส
  วัดหลวงอิ่ม ว่าง ว่าง
  วัดเกาะไม้ไผ่ ว่าง ว่าง
  ที่พักสงฆ์ป่ายาง พระครูอดุลกิจจาทร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์เทพนิมิต พระสนั่น สุเมธโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์อัมพวัน พระสุทร  นาคทีโป หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ท่าประดู่ พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร) วัดนาทวีโทร. ๐๗๔๓๗๓๔๔๓
  วัดเขตตาราม พระครูสิริจันทโชติ เจ้าอาวาส
  วัดท่าประดู่ พระครูจันทสาราภิรม เจ้าอาวาส
  วัดปลักหนูเหนือ พระใบฎีกาไกรสร   สิริธโร เจ้าอาวาส
  วัดปลักหนูใต้ พระพูน   จารุโก เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ทุ่งลัง ว่าง ว่าง
  ที่พักสงฆ์เขาวัง ร้าง ร้าง
จอ. เทพา๙๐๑๕๐ พระครูภัทรคุณาภรณ์ วัดสุริยาราม   โทร. ๐๘๖๒๙๗๔๓๗๓
  เลข. พระครูวีรธรรมวัตร (สมัคร) วัดปริก   โทร. ๐๘๙๕๙๗๐๘๒๖
  จต. เทพา พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ วัดควนหมาก  โทร. ๐๘๙๕๙๘๖๖๘๓
  วัดสุริยาราม พระครูภัทรคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดนิคมประสาท พระสมุห์สัญญา  อภิปสนฺโน เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์เขาแก้ว พระจ้าย  จิตฺตกโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  วัดโคกพยอม พระจักรา   จกฺกวโร เจ้าอาววาส
  วัดคงคาสวัสดิ์ พระครูโสตถิธีรคุณ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ป่าปากบาง พระทวี  ปสนฺนจิตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์พระพุทธ พระครูภัทนคุณาภรณ์ ดูแล
  จต. ลำไพล-ท่าม่วง๙๐๒๖๐ พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี) วัดสุริยาราม   โทร. ๐๘๑๐๙๓๕๙๔๒
  วัดนิคมเทพาราม พระครูสุเทพธรรมโชติ เจ้าอาวาส
  วัดโคกกอ พระพรประดิษฐ์  อาภากโร เจ้าอาวาส
  วัดโคกนา พระสมุห์ชม  กตปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดลำไพล พระครูพิพัฒน์เมธากร เจ้าอาวาส
  วัดปริก พระครูวีรธรรมวัตร เจ้าอาวาส
  วัดท่าไทร พระปลัดวชิรวรรชย์ ปฏิกาโน เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งโพธิ์ พระใบฏีกาสมบูรณ์  ธมฺมสโร เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ควนเจดีย์   พระใบฎีกาสมบูรณ์  สปฺปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. วังใหญ่ ๙๐๒๖๐ พระครูวรคุณโสภณ วัดวังใหญ่   โทร. ๐๘๑๓๒๘๘๓๕๗
  วัดวังใหญ่ พระครูวรคุณโสภณ เจ้าอาวาส
  วัดควนหมาก พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดไทรประดิษฐ์ พระสมุห์พรชัย  อตฺตมโน เจ้าอาวาส
  วัดคลองยอ พระครูถาวรจิตคุณ เจ้าอาวาส
  วัดพรุตู พระมหาภูษิต ฐิตสิริ เจ้าอาวาส
จอ. สะบ้าย้อย๙๐๒๑๐ พระครูสุนทรธรรมานุกิจ วัดคูหา    โทร. ๐๘๔๗๔๙๑๒๐๕
  เลข. พระณัฐพล อตฺถสิทฺโธ วัดคูหา
  จต. สะบ้าย้อย พระสมุห์อนันต์ อตฺตกาโม วัดสะบ้าย้อย
  วัดสะบ้าย้อย พระครูไพบูลย์สิกขการ เจ้าอาวาส
  วัดคูหา พระครูสุนทรธรรมานุกิจ เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งไพล พระครูสุภัทรธรรมพินิจ เจ้าอาวาส
  วัดถ้ำตลอด พระครูญาณโกศล เจ้าอาวาส
  วัดบาโหย พระสมุห์สุชาติ   สุชาโต รก.เจ้าอาวาส
  สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมาราม พระอรรถ ปญฺญาวโร เจ้าอาวาส
  วัดพุทธฤทธิ์วนาราม พระสมุห์สุชาติ สุชาโต รก.เจ้าอาวาส
  วัดเพ็งยา พระพล   เตชปุญฺโญ รก.เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ถ้ำครก พระสิทธิศักดิ์ สีลสํวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ท่าช้าง พระมานพ  มหาวีโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ลำย๊ะ พระสุนทร ปภาโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ่อทอง พระเชื่อม  ฐิตธมฺโม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์พฤกษาธรรมาราม พระคำสิงห์  สิริปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ตะเคียนทอง พระคมสัน  ธมฺมสาโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ทัพหลวง พระประวิทย์  อคฺคธมฺโม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำใส พระประสิทธิ์  อธิมุตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. บ้านโหนด พระครูอินทปัญญาทร วัดตำแย   โทร. ๐๘๙๙๗๔๙๑๖๖
  วัดตำแย พระครูอินทปัญญาทร เจ้าอาวาส
  วัดบ้านเก่า พระครูสมุห์ประสิทธิ์  โชติโก เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งเภา พระครูประภาสเขตารักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดบ้านโหนด พระอธิการสิริชัย   สิริปญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดนาม่วง พระครูสุตปัญญากร เจ้าอาวาส
๑๐ จอ. สะเดา๙๐๑๗๐ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) วัดยางทอง   โทร. ๐๘๑๒๗๓๘๘๕๕
  เลข. พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์) วัดยางทอง   โทร. ๐๘๑๒๗๓๘๘๕๕
  จต. พังลา๙๐๑๗๐ พระครูสังวรคุณ (ประจำ) วัดม่วงก็อง   โทร. ๐๘๑๐๙๕๙๐๗๔
  วัดม่วงก็อง พระครูสังวรคุณ เจ้าอาวาส
  วัดพังลา พระครูพิทักษ์นิมพเขต เจ้าอาวาส
  วัดสืบสุข พระครูวิศาลสุขวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดวังปริง พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ เจ้าอาวาส
  วัดเขามีเกียรติ พระครูโสภณกิยารักษ์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ประชาอุทิศระตะ พระสมุห์จาโรจน์  เขมจาโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ค่ายเขามีเกียรติ(ท่านมุก) พระสถิตย์ ทนฺตจิตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ปริก พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ) วัดหัวถนน   โทร. ๐๗๔๔๑๒๒๓๓
  วัดหัวถนน พระครูประโชติกิจโกศล เจ้าอาวาส
  วัดบ้านใหม่ พระครูสีลวรวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดสันติวรคุณ พระครูปุณณสิริวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดห้วยคู พระพีรพล   สุทธิมโน รก.เจ้าอาวาส
  วัดศรีวิเทศสังฆาราม พระมหาสมปอง  ปคุโณ เจ้าอาวาส
  วัดหลักเขต พระครูวิมลชัยวัฒน์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์วิเวกวนาศรมพรหมรังษี พระครูสมุห์ทวีป ปญฺญาธโช หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ควนนิมิต พระเส้ง ยโสธโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้านไร่ออก พระสมหมาย  ญาณวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ทุ่งหมอ๙๐๒๔๐ พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ โทร.
  วัดยางทอง พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าอาวาส
  วัดสองพี่น้อง พระครูเกษมนิมพารักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดบ่อเกตุ พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ จารุวณฺโณ เจ้าอาวาส
  วัดประทุมทอง พระอธิการสะอาด  อุทาโน เจ้าอาวาส
  วัดต้นพยอม พระสมุห์บุญมี  คุณากโร เจ้าอาวาส
  วัดปาดังเบซาร์ พระครูสุทธิจิตสุนทร เจ้าอาวาส
  วัดเขารูปช้าง พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก เจ้าอาวาส
  ที่พักสง์ต้นตะเคียน พระออม ญาณธมฺโม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ท่าข่อย พระสมชาย  เขมจิตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ต้นแซะ พระนิพนธ์  จนฺทวํโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ถ้ำพญาเสือ พระสมบูรณ์ เขมทตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสง์ถ้ำพญานางเลือดขาว พระสิริ  ธมฺม)โล หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์สี่แยกพัฒนา พระบุญเที่ยง  ปภากโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์โคกส้มโอ พระบุญเพ็ง  สิริธมฺโม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ปลักจิก พระสมุห์ขาว  อธิปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
๑๑ จอ. รัตภูมิ๙๐๑๘๐ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง) รก. วัดใหม่ทุ่งคา  โทร.๐๗๔๓๘๙๒๐๒
  เลข. พระครูวรสุตาภรณ์ วัดควนหวาด   โทร. ๐๘๙๙๗๔๒๕๙๐
  จต. กำแพงเพชร พระมหาไพรัตน์ ธมิมโชโต วัดธรรมาวาส  โทร.๐๗๔๓๘๙๒๐๒
  วัดใหม่ทุ่งคา พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาส
  วัดเขาตกน้ำ พระครูปรีชาศาสนคุณ เจ้าอาวาส
  วัดเขารักเกียรติ พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดเสรีสามัคคีธรรม พระครูมงคลสีลากร เจ้าอาวาส
  วัดธรรมาวาส พระมหาไพรัตน์ ธมิมโชโต เจ้าอาวาส
  วัดม่วงทอง พระครูสุวรรณอัมพารักษ์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ธรรมรงค์ พระครูปลัดปราโมทย์ คนฺธปรโม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์หารคอกช้าง พระครูใบฎีกาตุด    จนฺทวํโส หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์โคกกรวด พระสมศรี  สารปุญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์หนองอ้น พระประจบ  อติตทีโป หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ป่าช้าหนองกวางข้อง พระปรีชา สุขปตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. คูหาใต้ พระครูสุวิมลธรรมวาที วัดใหม่ทุ่งคา   โทร. ๐๘๑๗๖๖๒๗๘๘
  วัดห้วยหลาด พระครูโกวิทธรรมสาร เจ้าอาวาส
  วัดคูหาใน พระครูมงคลรัตนโชติ เจ้าอาวาส
  วัดเจริญภูผา พระอธิการวิชัย สนฺตจิตฺดต เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งมะขาม พระอธิการบุญช่วย  จนิทสโร เจ้าอาวาส
  วัดควนขัน พระห้อง  จนฺทสโร  รก.เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ดอนขี้เหล็ก พระชอบ  ฐานทินฺโน หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ศรีวิชัย ร้าง ร้าง
  จต. ควนรู๙๐๒๒๐ พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม) วัดไสท้อน  โทร. ๐๘๑๓๖๘๕๖๗๓
  วัดไสท้อน พระครูปริยัติธรรมวิธาน เจ้าอาวาส
  วัดไทรใหญ่ พระสมุห์วัชรินทร์  อติพโล เจ้าอาวาส
  วัดคูหานอก พระอธิการบุญส่ง  ฐิตปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดจังโหลน พระครูปิยสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดควนหวาด พระครูวรสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์เกาะบก พระครูสิริญาณวิมล หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ท่าชะมวง-เขาพระ พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ (ณรงค์) วัดเขารักเกียรติ   โทร. ๐๘๙๘๗๘๕๘๗๗
  วัดรัตนาราม พระครูรัตนธรรมวงศ์ เจ้าอาวาส
  วัดสุวรรณาราม พระครูสุวรรณกิจโกวิท เจ้าอาวาส
  วัดเนินสุวรรณชัยเจริญธรรม พระอธิการชัยรัตน์  โอฬาริโก เจ้าอาวาส
  วัดถ้ำเขาพระ พระครูมงคลศีลาจารย์ เจ้าอาวาส
  วัดคลองเขาล้อน พระอธิการวรรณะ  กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดนาสีทอง พระครุสุวรรณเขตตารักษ์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ช่องเขา พระสมพร  สมวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์คงคาเลี้ยว พระวิศรุตย์  ถิรคุโณ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์เวฬุวันน้อย พระไข่  ปมุตฺโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์แม่พรุ พระสาธิต  จิรธมฺดม หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด พระเคลื่อน  อรุโณ หัวหน้าที่พักสงฆ์
๑๒ จอ. ควนเนียง๙๐๒๒๐ พระครูปัญญาธรรมาวุธ วัดควนเนียงใน   โทร. ๐๘๙๕๙๘๐๒๖๐
  เลข. พระศรชัย กนฺตวีโร วัดโคกเมือง  โทร. ๐๙ ๐๗๑๙ ๙๘๔๔
  จต. ควนเนียง พระครูโพธิธรรมญาณ วัดโพธิธรรมาราม   โทร. ๐๘๑๙๖๓๔๐๒๙
  วัดโพธิธรรมาราม พระครูดฑิธรรมญาณ เจ้าอาวาส
  วัดควนเนียง พระครูสิริวัชรานุกูล เจ้าอาวาส
  วัดปานศึกษาธิการาม พระปลัดกรวิทย์  สทฺธาธิโก เจ้าอาวาส
  วัดคงคาวดี พระครูวิมลสิริสุนทร เจ้าอาวาส
  วัดท่าม่วง พระครูประดิษฐ์ภัทรธรรม เจ้าอาวาส
  วัดบ่อบัวแก้ว พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดบ้านกรอบ พระใบฎีกาจรัญ   อาจาโร เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ควนหินกอง พระปลัดนิยมมุนี   เนกขมฺมาภิรโต หัวหน้าที่พัก
  ที่พักสง์สามัคคีธรรมติ พระเอกศักดิ์  ฐานวีโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. บางเหรียง พระครูกิตติธำรง วัดบางเหรียง   โทร. ๐๘๙๒๙๗๘๕๔๑
  วัดควนเนียงใน พระครูปัญญาธรรมาวุธ เจ้าอาวาส
  วัดบางเหรียง พระครูกิตติธำรง เจ้าอาวาส
  วัดโคกเมือง พระครูโสภณจริยาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดป่ากันตพงษ์ พระครูภาวนากันตธรรม เจ้าอาวาส
  วัดบางทีง พระครูสันติวิริยคุณ เจ้าอาวาส
  วัดแสงอรุณ พระอธิการประเสริฐ    เตชปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  วัดแพรกสุวรรณ พระสมุห์เสรี   วิมโล เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์บ้านคลองช้าง พระสมุห์เสรี   วิมโล ทำหน้าที่หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้านบีช   หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ควนโส พระปลัดบุญคง   เหมวณฺโณ วัดควนเนียง  โทร. ๐๘๙๕๙๗๑๒๖๐
  วัดปากจ่า พระครุสิริธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาส
  วัดบ่อหว้า พระอธิการสุวิทย์  สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส
  วัดท่าหยี พระอธิการภิภพ  โสตฺถิโก เจ้าอาวาส
  วัดควนโส พระอธิการปรี  อตฺถกาโม เจ้าอาวาส
  วัดท่าข้าม พระใบฎีกาสานิตย์  ปสนฺนจิตฺโต เจ้าอาวาส
๑๓ จอ.กระแสสินธุ์๙๐๒๗๐ พระสิริพัฒโนดม วัดเอก โทร. ๐๗๔๓๙๙๐๗๕
  เลข. พระปลัดเจริญ     วฑฺฒโน วัดเอกโทร. ๐๘๔๑๘๖๙๒๐๔
  จต. เชิงแส พระมหามานพ   ปภสฺสโร(น.ธ.เอก,ป.ธ.๕) วัดเชิงแสกลาง
  วัดเชิงแสใต้ พระครูสุทธิสีลประยุต (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดเชิงแสกลาง พระมหามานพ ปภสฺสโร(น.ธ.เอก,ป.ธ.๕) เจ้าอาวาส
  วัดเอก พระสิริพัฒโนดม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๗) เจ้าอาวาส
  วัดรัตนาราม พระครูศรัรตนาธาร (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) เจ้าอาวาส
  วัดอินทาวาส  พระครูวิมลวุฒิธรรม (น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
  วัดกาหรำ พระครูวินิจธรรมานุกูล เจ้าอาวาส
  วัดโรง พระอธิการล่อง   มนฺตสีโล เจ้าอาวาส
  ทั่กสงฆ์โคกแห้ว พระแอบ  ถาวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. เกาะใหญ่ พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ วัดโตนดด้วน โทร. ๐๗๔๓๙๙๑๒๗
  วัดทุ่งบัว พระอธิการสุทิน  กลฺยาโณ เจ้าอาวาส
  วัดเกาะใหญ่ พระครูวิจิตรสาธุรส เจ้าอาวาส
  วัดแหลมบ่อท่อ พระอธิการเฉลี่ยว ฐิตธมฺดม เจ้าอาวาส
  วัดแหลมหาด พระครูวิรุฬห์ศาสนกร เจ้าอาวาส
  วัดอ่าวบัว พระมหาพรหมพิริยะ   ปภสฺสโร เจ้าอาวาส
  วัดโหนดด้วน พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์เทพประทาน พระคงลี่  ญาณสํวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
๑๔ จอ.บางกล่ำ๙๐๑๑๐ พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ (เจริญ) วัดท่าเมรุ  โทร. ๐๘๑๘๙๘๘๙๖๓
  เลข. พระครูประกิจศาสนการ วัดบางหยี   โทร. ๐๘๑๕๙๘๐๐๑๙
  จต. บางกล่ำ พระครูประกิตศาสนการ วัดบางหยี   โทร. ๐๘๙๖๕๖๐๘๒๘
  วัดบางหยี พระครูประกิตศาสนการ เจ้าอาวาส
  วัดชลธาราวาส พระครูพิมลชลธาร เจ้าอาวาส
  วัดท่าช้าง  พระอธิการสุกาน จิปุณฺโณ เจ้าอาวาส
  วัดดินลาน พระใบฏีกาเศียร  ปภาธโณ เจ้าอาวาส
  วัดคงคาเลียบ พระครูสถิตสุตพจน์ เจ้าอาวาส
  วัดยูงทอง พระถาวร    ถาวโร รก.เจ้าอาวาส
  วัดป่ายาง พระครูอรัญญานุรักษ์ เจ้าอาวาส
  ที่พักสง์ท่าท้อน พระใบฎีกานพดล  อชิโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้ายายงงาม พระครูสมุห์นิมิตร ธมฺมรโต หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. แม่ทอม พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศป.ธ.๔)  วัดศาลาโพธิ์     โทร. ๐๘๑๙๖๙๙๐๑๔
  วัดท่าเมรุ พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดศาลาโพธิ์ พระครูโพธิสุตรักษ์ เจ้าอาวาส
  วัดนารังนก พระครูสิริเขมกร เจ้าอาวาส
  วัดคูเต่า พระอธิการมาโนช  กตปุญฺโญ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ม่วงหอม พระใบฎีกาโอฬาร ปญฺญาสิริ หัวหน้าที่พักสงฆ์
๑๕ จอ.คลองหอยโข่ง๙๐๒๓๐ พระครูโสภณคณาภิบาล วัดโคกเหรียง  โทร. ๐๗๔๒๔๒๑๕๑
  เลข. พระปลัดประยงค์   ปญฺญาทีโป วัดโคกเหรียง โทร. ๐๘๖๐๔๑๔๓๐๙
  จต. คลองหอยโข่ง พระครูสิทธิสุตากร (สุเมตป.ธ.๓) วัดเลียบ  โทร. ๐๘๙๔๖๖๐๐๕๘
  วัดเลียบ พระครูพิริยมงคล เจ้าอาวาส
  วัดโคกกอ พระครูสุทธิจิตาภรณ์ เจ้าอาวาส
  วัดโพธิ์ พระครูโพธิสุตคุณ เจ้าอาวาส
  วัดโคกม่วง พระอธิการประจวบ กลฺยาโณ เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ก่อบุญพิกุลทอง พระสมุห์เอิบ  มหาวิริโย   หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์วิมุติวนาศรม พระวิทยา  วิริโย หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์สุสานตรัยลักษณ์ พระมหาบุญกลิ่น  กิตฺติเวที หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์จอมหลำพัฒนาราม พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ทุ่งลาน พระครูสุตรัตนคุณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดปรางแก้ว  โทร. ๐๗๔๒๔๒๒๕๙
  วัดปรางแก้ว พระครูสุตรัตนคุณ เจ้าอาวาส
  วัดโคกเหรียง พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าอาวาส
  วัดชูนวลรัตนาราม พระครูรัตนบุญวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดปลักคล้า พระครูวีรเขมคุณ เจ้าอาวาส
  วัดบางศาลา พระครูสุภัทรธรรมรส เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ย่านยาว พระเมฆิน เมฆินฺโท หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้านโคกพยอม พระณรงค์  ปสนฺนจิตฺโต                                                 หัวหน้าที่พักสงฆ์ หัวหน้าที่พักสงฆ์
๑๖ จอ.นาหม่อม๙๐๓๑๐ พระครูภูริวิจิตร วัดแม่เปียะ  โทร. ๐๗๔๓๘๑๒๒๑
  เลข. พระมหาสนองกิตฺติปญฺโญป.ธ.๔ วัดแม่เปียะ   โทร. ๐๘๑๒๗๓๗๘๐๗
  จต. นาหม่อม พระปลัดนิพนธ์  ฐิติโก  วัดป่าสุวรรณาราม 
  วัดนาหม่อม พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม พระวิชา  สุจิณฺโณ รก.เจ้าอาวาส
  วัดทุ่งโหนด พระมหาประทีป   ปญฺญาทีโป เจ้าอาวาส
  วัดเนินพิจิต พระครูโสตถิธาดา เจ้าอาวาส
  วัดพรหมประดิษย์ พระอธิการจับ  กิตฺติวณฺโณ เจ้าอาวาส
  วัดโคกพยอมสุขาราม พระใบฎีกาสุเมตต์  ปญฺญาวโร เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์ควนสำหรุด พระปลัดสมใจ  มหาปญฺโญ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์วังมะพร้าว พระฐณพล  ฐานุตฺตโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  จต. ทุ่งขมิ้น พระมหาสนองกิตฺติปญฺโญป.ธ.๔ วัดแม่เปียะโทร. ๐๘๑๒๗๓๗๘๐๗
  วัดแม่เปียะ พระครูภูริวิจิตร เจ้าอาวาส
  วัดป่ากอสุวรรณาราม พระมหาวิชิต ฐิตธมฺดม (ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส
  วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ พระครูเกษมวรวิวัฒน์ เจ้าอาวาส
  วัดโพธาราม พระครูโพธิธรรมาภิยุต เจ้าอาวาส
  ที่พักสงฆ์บ้านนา พระประพันธ์ ปภสฺสโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์ต้นปลิง พระแคล้ว   สุวฑฺโฒ หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์เกาะนายเส้ง พระเวียง  กิจฺจสาโร หัวหน้าที่พักสงฆ์
  ที่พักสงฆ์บ้านลานไทร พระไสว  อภิปุณฺโณ หัวหน้าที่พักสงฆ์
view