สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะสงฆ์ภาค ๑๖

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖
  จภ. ๑๖ พระธรรมวิมลโมลี(ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
      โทร. ๐๗๗๒๘๓๔๕๘, โทรสาร ๐๗๗๒๘๙๙๖๑๒
  เลข. พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ทีปธมฺโม วัดพัฒนาราม  จ.สุราษฎร์ธานี 
      โทร. ๐๘๑๖๐๖๗๖๓๓
  รจภ.  พระศรีปริยัติโมลี  (ป.ธ.๙) วัดราชนัดดาราม กทม.๑๐๗๐๐
      โทร. ๐๒๒๒๖๑๑๖๗
  เลข.
     
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๒๑   อำเภอ ๙๒ ตำบล
  จจ.๘๐๐๐๐ พระเทพสิริโสภณ (ป.ธ.๘) วัดวังตะวันตก โทร.๐๘๑๗๔๗๐๑๕๗
  เลข. พระครูปริยัติคุณาศัย วัดประดู่พัฒนาราม โทร.๐๘๑๐๘๒๗๒๘๐
  รจจ. ๘๐๒๕๐ ว่าง -
  เลข. - -
  รจจ.๑๔๐ - -
  เลข. - -
จอ. เมือง๘๐๐๐๐ พระครูปริยัติคุณาศัย วัดประดู่พัฒนาราม โทร.๐๘๑๐๘๒๗๒๘๐
รจอ.                        พระครูสิริรัตนวราภรณ์                          พระปลัดสุริยันต์ สุรินวํโส รจอ.๒                                วัดแจ้ง  โทร. ๐๘๑๙๕๖๘๔๔๒           วัดท้าวราษฎร์  โทร ๐๘๑๘๙๓๕๓๙๗
จอ.ปากพนัง ๘๐๑๔๐ พระครูพินิตธรรมสุนทร วัดคงคาสวัสดิ์ โทร. ๐๘๑๙๗๐๓๒๐๕
รจอ. พระครูปัญญาวรานุยุต วัดสุขุม  โทร.๐๘๑๙๗๘๓๐๓๘
จอ.ร่อนพิบูลย์ ๘๐๑๓๐ พระศรีปริยัติบดี (ป.ธ.๙) วัดมุมป้อมอ.เมือง โทร.๐๗๕๓๔๔๘๔๖
จอ.จุฬาภรณ์ ๘๐๑๓๐ พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙ วัดวังฆ้อง โทร.๐๘๑๗๐๕๘๖๖๔
จอ.ทุ่งสง ๘๐๑๑๐ พระครูจารุวรรณโสภิต วัดเขาปรีดี  โทร.๐๗๕๔๑๑๘๗๓
จอ.บางขัน ๘๐๓๖๐ พระครูวรธรรมวิภัช วัดก้างปลา  โทร.๐๘๒๒๘๘๓๙๗๔
จอ.ฉวาง-ช้างกลาง ๘๐๑๕๐ พระครูบัณฑิตธรรมรัต วัดควนยูง โทร.๐๘๙๘๗๔๐๖๑๑
จอ.บางศาลา-นกพิตำ ๘๐๑๖๐ พระครูวรดิตถานุรักษ์ วัดพระอาสน์  โทร.๐๘๒๒๘๓๙๐๖๘
จอ.สิชล ๘๐๑๒๐ พระครูอินทวัชรคุณ วัดสโมสรสันนิบาต  โทร.๐๗๕๓๖๗๓๓๘
๑๐ จอ.หัวไทร ๘๐๑๗๐ พระครูโกศลเวทย์ วัดแหลม โทร.๐๘๑๔๖๔๕๗๙๖
๑๑ จอ.เชียรใหญ่ ๘๐๑๙๐ พระครูสิริคณาพิทักษ์ วัดบ่อล้อ  โทร.๐๗๕๖๒๒๔๐
๑๒ จอ.ชะอวด ๘๐๑๘๐ พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙  วัดดิษฐวราราม โทร.๐๗๕๓๘๑๒๑๙
๑๓ จอ.ลานสะกา ๘๐๒๓๐ พระครูสุธรรมคณารักษ์ วัดคีรีกันทร์  โทร.๐๘๕๖๙๑๘๘๐๙
๑๔ จอ.ทุ่งใหญ่ ๘๐๒๔๐  พระครูสถิตกาญจนคุณ วัดมุกธาราม โทร.๐๘๕๗๘๓๙๕๒๘
๑๕ จอ.ขนอม ๘๐๒๑๐ พระครูพิพัฒนสีลานุกูล วัดกระดังงา โทร.๐๘๖๑๔๑๒๓๒๓
๑๖ จอ.พิปูน  ๘๐๒๗๐ พระครูสันติธรรมธัช วัดโพธาราม โทร.๐๘๑๗๓๗๐๗๖๓
๑๗ จอ.พรหมคีรี ๘๐๓๒๐ พระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก โทร. ๐๘๗๘๙๘๕๕๗๖
๑๘ จอ.นาบอน ๘๐๒๒๐ พระครูสุตธรรมรัต วัดเกาะสระ  โทร. ๐๘๗๒๗๐๒๖๒๙
๑๙ จอ.ถ้ำพรรณรา ๘๐๒๖๐ พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ วัดถ้ำทองพรรณรา โทร.๐๘๙๓๙๐๖๐๘๖
๒๐ จอ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐๑๙๐ พระครูปริยัติวุฒิธาดา วัดนันทาราม อ.ปากพนัง โทร.๐๗๕๕๑๗๖๙๓
๒๑ จอ.พระพรหม ๘๐๐๐๐ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ วัดสระเรียง อ.เมือง โทร.๐๘๔๐๕๗๔๐๒๙
  จังหวัดชุมพร
  ๘   อำเภอ ๓๗ ตำบล
  จจ. ๘๖๑๑๐  พระวิจิตรธรรมนิเทศ รก. วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร ๐๘๑๘๖๘๐๙๔๙
  เลข. พระมหาสุริยา อาจิตปุญฺโญ วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๘๗๐๔๓๔๔
  รจจ.๘๖๑๑๐ พระวิจิตรธรรมนิเทศ  วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๘๖๘๐๙๔๙
  เลข. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙ วัดดอนทรายแก้ว อ.เมือง โทร.๐๘๑๗๙๗๔๑๓๘
จอ.เมือง ๘๖๐๐๐ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ โทร.๐๘๗๒๗๘๙๒๒๔
รจอ. พระครูวรธรรมาภิวัฒน์ วัดวังไผ่ โทร.๐๘๙๖๘๔๙๖๙๔
จอ.หลังสวน ๘๖๑๑๐ พระครูอดุลวีรวัฒนื วัดวาลุการาม ๐๘๙๙๗๐๑๑๓๘
รจอ. พระครูวีรกิจจาทร วัดสว่างมนัส โทร.๐๘๙๕๘๘๔๒๒๓
จอ.สวี ๘๖๑๓๐ พระครูพิสิฐสังฆการ วัดบรรพตวารีเขต โทร.๐๘๑๓๒๗๔๘๙๕
จอ.ท่าแซะ ๘๖๑๔๐ พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘  วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๙๗๙๙๔๙๓
จอ.ประทิว ๘๖๑๖๐ พระครูศรีธรรมโชติ รก. วัดนาทุ่ง  โทร.๐๘๗๘๗๕๙๔๕๘
จอ.ละแม พระครูสุวรรณอินทโชติ วัดสุวรรณธาราราม โทร.๐๘๑๘๙๒๑๙๓๕
จอ.ทุ่งตะโก ๘๖๒๒๐ พระมหาจันทร์ ฐิตวํโส ป.ธ.๘ วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๗๘๘๙๐๒๓๒
จอ.พะโต๊ะ ๘๖๑๘๐ พระครูสุพัฒนโกศล วัดหาดสำราญ อ.หลังสวน โทร.๐๘๙๗๒๔๒๒๕๗
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ๑๗ อำเภอ ๕๒ ตำบล
  จจ.๘๔๒๙๐ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ วัดท่าไทร อ.กาญจดิษฐ์ โทร.๐๘๑๖๐๖๐๒๔๔
  รจจ.๘๔๐๐๐ - -
จอ.เมือง ๘๖๐๐๐ พระศรีปริยัตยาภรณ์ (ป.ธ.๙ ) วัดพัฒนาราม โทร.๐๗๗๒๗๓๙๗๕
จอ.กาญจนดิษฐ์ ๘๔๑๖๐ พระครูวิบูลธรรมรักษ์ วัดแสงประดิษฐ์ โทร.๐๘๑๙๖๘๔๘๗๒
จอ.พุนพิน ๘๔๑๓๐ พระครูสุวิมลสังฆกิจ วัดดอนกระถิน โทร.๐๘๑๒๗๒๐๕๙๑
รจอ. พระครูโกวิทนวการ วัดพุนพินใต้  โทร.๐๗๗๓๑๑๗๑๘
จอ.บ้านนาเดิม ๘๔๒๔๐ พระครูกิตติวรรณวิมล วัดชโชตตมาราม โทร.๐๗๗๒๕๒๑๑๐
จอ.บ้านนาสาร ๘๔๑๒๐ พระครูวิเวกสุตาคม วัดวิเวกการาม โทร.๐๗๗๒๖๓๔๒๔
จอ.ดอนสัก ๘๔๒๒๐ พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม่ อ.เมือง โทร.๐๗๗๒๒๐๙๒๐
จอ.เกาะสมุย ๘๔๑๔๐ พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘ วัดประเดิม โทร.๐๗๗๔๑๘๐๖๙
จอ.เกาะพะงัน ๘๔๒๘๐ พระครูประภาตธรรมคุณ วัดสว่างอารมณ์  โทร.๐๘๑๓๙๖๓๑๓๑
จอ.คีรีรัฐนิคม ๘๔๑๘๐ พระครูสุตวราภิยุต วัดเกษตรราราม โทร.๐๘๑๐๘๖๔๘๑๑
๑๐ จอ.เวียงสระ ๘๔๑๙๐ พระครูกันตสราภิวัฒน์  วัดคลองตาล โทร.๐๗๗๓๖๑๐๒๘
๑๑ จอ.พระแสง ๘๔๒๑๐ พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต วัดสมัยสุวรรณ อ.ชัยบุรี โทร.๐๗๗๓๖๗๐๙๓ 
๑๒ จอ.บ้านตาขุน ๘๔๒๓๐ พระครูคีรีเขตคณารักษ์ วัดตาขุน โทร.๐๗๗๒๖๑๑๕๕
๑๓ จอ.เคียนซา ๘๔๒๖๐ พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗  วัดบ่อกรัง อ.พุนพิน โทร.๐๘๑๙๗๘๕๖๘๗
๑๔ จอ.พนม ๘๔๒๕๐ พระครูอินทธรรมวงศ์ วัดอินทราวาส โทร.๐๘๗๖๗๐๖๔๘๐
๑๕ จอ.ท่าฉาง ๘๔๑๕๐ พระครูถาวรจันทโชติ วัดจันทาราม โทร.๐๗๗๒๖๐๑๒๑
๑๖ จอ.ท่าชนะ ๘๔๑๗๐ พระครูวรกิจโกศล วัดถ้ำใหญ่ โทร.๐๘๙๔๙๗๑๗๕๕
๑๗ จอ.ไชย ๘๔๑๑๐ พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์  วัดเวียง  โทร.๐๗๗๔๓๑๐๗๑
view