สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะสงฆ์ภาค ๑๗

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗
  จภ. ๑๗ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตร กทม.
      โทร.๐๘๑๔๙๖๖๘๕๑
  เลข. พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล วัดพระทอง โทร.๐๘๑๙๗๐๐๖๘๗
  รจภ.   พระเทพปัญญาโมลี  วัดประชุมโยธี ๐๘๗๘๘๑๒๒๖๑
  เลข.  พระมหากิตติชัย ญาณธมฺโม  วัดประชุมโยธี
  จังหวัดภูเก็ต
  ๓ อำเภอ
  จจ. พระราชสิริมุนี วัดท่าเรือ โทร.๐๘๙๘๗๒๓๗๖๖
  เลข. พระครูการุณกิจจานุยุต วัดเชิงทะเล   โทร.๐๘๙๘๖๘๕๔๑๑
จอ. เมือง พระครูเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร    โทร.๐๘๑๘๙๓๘๑๙๐
จอ.กะทู้ พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณฺโณ วัดไชยธาราราม  โทร. ๐๘๑๓๙๗๓๗๑๖
จอ.ถลาง พระครูพรหมประภัสสร วัดเทพวนาราม โทร.๐๘๑๘๙๑๖๖๔๑
จังหวัดตรัง
๙ อำเภอ ๒๙ ตำบล
จจ.   ๙๒๐๐๐ พระราชวรากร วัดกะพังสุรินทร์   โทร.๐๘๖๒๖๖๒๓๗๐
เลข. พระมหาเฉลิมพงษ์ กตปุญฺโญ วัดกะพังสุรินทร์   โทร.๐๘๙๒๘๗๕๐๘๘
รจจ. พระประสิทธิโสภณ วัดประสิทธิชัย   โทร.๐๘๑๓๙๖๔๒๖๙
จอ.เมือง ๙๒๐๐๐ พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร ป.ธ.๗ วัดกะพังสุรินทร์   โทร.๐๘๐๓๒๖๘๗๑๖
รจอ. พระครูเมธีวรวัฒน์ วัดนิโครธาราม  โทร.๐๘๓๖๓๕๕๓๖๑
จอ.ห้วยยอด ๙๒๑๓๐ พระครูสิริรัตนากร วัดศรีรัตนาราม  โทร.๐๘๙๗๔๔๘๗๔๒
จอ.ย่านตาขาว ๙๒๑๔๐ พระครูอาทรกิตยานุกูล วัดตันตยาภิรม  โทร.๐๘๑๕๓๖๐๙๙๘
จอ.สิเกา ๙๒๑๕๐ พระมหาโอทก อริยปคุโณ ป.ธ.๗ วัดมัชฌิมภูมิ    โทร.๐๘๑๖๗๖๐๖๓๘
จอ.กันตัง ๙๒๑๑๐ พระครูถาวรศีลวัฒน์ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส โทร.๐๘๙๓๙๐๑๐๖๐
จอ.ปะเหลียน ๙๒๑๒๐ พระครูธรรมจักรศีลคุณ วัดคลองน้ำเจ็ด  โทร.๐๗๕๒๑๒๐๙๖
จอ.วังวิเศษ ๙๒๒๒๐ พระครูสุกิจวิธาน วัดเจริญร่มเมือง  โทร.๐๗๕๒๖๗๐๕๓
จอ.นาโยง ๙๒๑๗๐ พระครูโอภาสธรรมวิมล วัดแจ้ง    โทร.๐๘๑๙๕๖๑๙๔๙
จอ.รัษฏา พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ วัดคลองเขาจันทร์ โทร.๐๘๑๒๗๓๑๔๔๐
  จังหวัดกระบี่
  ๗   อำเภอ ๑๓ ตำบล
  จจ. ๘๑๐๐๐  พระวิมลธรรมคณี วัดกระบี่น้อย  โทร.๐๘๙๗๒๔๒๘๗๘
  เลข. พระครูวิจิตรศุภการ วัดกระบี่น้อย  โทร.๐๘๑๕๓๕๕๐๓๐
จอ.เมือง ๘๑๐๐๐ พระครูศรีธรรมาวุธ วัดโภคาจุฑามาตย์ โทร.๐๘๑๓๙๗๒๒๒๓
จอ.อ่าวลึก ๘๑๑๑๐ พระครูสุวิมลธรรมานุกูล วัดนาเหนือ โทร.๐๘๑๘๙๒๓๖๐๙
จอ.คลองท่อม พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙  วัดเขาต่อ  โทร.๐๘๓๔๘๔๐๘๔๙
จอ.ลำทับ ๘๑๑๒๐ พระศรีรัตนสุธี ป.ธ.๙ วัดแก้วโกรวาราม โทร.๐๘๖๒๗๙๓๑๙๓
จอ.ปลายพระยา ๘๑๑๖๐ พระวิสิฐพัฒนวิธาน วัดมหาธาตุวชิรมงคล โทร ๐๘๙๘๗๓๑๙๓๖
จอ.เขาพนม ๘๑๑๔๐ พระครูศรีรัตนาภิราม วัดควนสบาย  โทร.๐๘๑๓๙๗๘๗๙๗
จอ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐ พระครูปริยัติธรรมาวุธ วัดธรรมาวุธสรณาราม โทร.๐๘๑๕๓๘๗๗๙๖
จังหวัดพังงา
  ๗ อำเภอ ๑๑ ตำบล
  จจ. พระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี โทร.๐๘๗๘๘๑๒๒๖๑
  เลข. พระมหากิตติชัย ญาณธมฺโม วัดประชุมโยธี โทร.๐๗๖๔๑๓๘๕๖
จอ.เมือง  พระครูสุวัตถิธรรมรัต วัดสามัคคีธรรม โทร.๐๘๑๘๙๒๐๒๐๑
จอ.ทับปุด พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ โทร.๐๘๙๘๖๖๒๐๓๙
จอ.ตะกั่วทุ่ง พระครูวรธรรมวิมล วัดวัดดอน โทร.๐๘๗๘๙๗๐๑๑๑
จอ.ท้ายเหมือง พระครูวิสิฐศาสนการ วัดนิคมสโมสร  โทร.๐๘๔๑๘๔๐๑๙๗
จอ.ตะกั่วทุ่ง พระสิริธรรมาจารย์ วัดพระธาตุคีรีเขต โทร.๐๘๔๑๙๒๖๑๑๒
จอ.กะปง พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต วัดป่าโมกข์ โทร.๐๘๘๘๒๕๐๐๐๖
จอ.คุระบุรี พระมหานครินทร์ อนาลโย รก. วัดบางครั่ง โทร.๐๘๑๙๕๙๒๗๖๘๖
จังหวัดระนอง
๔ อำเภอ ๕ ตำบล
จจ. พระระณังคมุนีวงศ์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร โทร.๐๘๗๒๖๘๑๖๙๗
เลข. พระมหาราชัน ธนวํโส วัดสุวรรณคีรีวิหาร โทร.๐๙๘๐๖๙๙๙๕๓
จอ.เมือง พระครูอุปนันทโสภณ วัดอุปนันทาราม โทร.๐๘๖๐๐๗๒๘๘๒
จอ.กะเปอร์ พระครูสุนทรปริยัติคุณ  วัดวารีบรรพต โทร.๐๘๑๒๗๐๘๖๔๗
จอ.ละอุ่น พระครูวิเชียรธรรมวงศ์ วัดปุญญาราม โทร.๐๘๑๐๘๕๕๑๙๕
จอ.กระบุรี พระครูสุวรรณวิมลกิจ วัดสุวรรณคีรี  โทร.๐๘๑๒๗๐๘๔๗๓
view