สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะสงฆ์ภาค ๑๘

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘
  จภ. ๑๘ พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดาราม จ.กทม.๐๘๙๙๕๖๙๘๗๘
  เลข. พระครูศรีปริยัตยาภิรม วัดปทุมคงคา จ.กทม ๐๘๑๖๓๗๓๖๘๒
  รจภ.  พระราชสิริธรรมเมธี ป.ธ.๙ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง โทร.๐๘๖๖๙๘๑๐๑๕
  เลข. พระมหาวรรณรุจ รุจวณฺโณ วัดเทพชุมนุม จ.สงขลา โทร.๐๘๙๘๗๗๓๕๕๑
  จังหวัดสงขลา
  ๑๖   อำเภอ ๖๕ ตำบล
  จจ.๙๐๑๑๐ พระศรีรัตนวิมล ป.ธ.๙  วัดโคกสมาคุณ โทร.๐๘๑๖๐๘๐๓๕๕
  เลข. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร วัดโคกสมาคุณ โทร.๐๘๑๓๘๘๔๑๑๐
  รจจ. ๙๐๐๐๐ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗ วัดหัวป้อมใน โทร.๐๘๙๓๙๖๖๑๑๑
  รจจ.๙๐๑๒๐ พระครูพิทักษ์นิมพเขต วัดพังลา    โทร.๐๗๔๒๙๘๒๒๖
จอ. เมือง๙๐๐๐๐ พระครูวิรัตธรรมโชติ วัดแหลมทราย โทร.๐๘๑๓๒๘๒๘๑๓
รจอ. พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ วัดทุ่งหวังใน    โทร. ๐๘๑๐๙๘๐๐๑๕
จอ.สิงหนคร ๙๐๒๘๐ พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ (รก) วัดธรรมโฆษณ์ โทร. ๐๘๒๗๓๓๔๘๒๓
รจอ. พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗ วัดธรรมโฆษณ์ โทร.๐๘๒๗๓๓๔๘๒๓
จอ.สทิงพระ ๙๐๑๙๐ พระครูภัทรกิจจานุยุต วัดจะทิ้งพระ โทร.๐๙๕๑๘๔๖๖๙
รจอ. พระครูปุญญาพิศาล วัดพะโคะ  โทร.๐๘๙๑๙๗๒๕๒๕
จอ.กระแสสินธุ์ ๙๐๒๗๐ พระสิริพัฒโนดม ป.ธ.๗ วัดเอก   โทร. ๐๘๑๗๔๘๗๓๐๓
จอ.ระโนด ๙๐๑๔๐ พระครูศรีคณาภิรักษ์ วัดราษฎร์บำรุง  โทร.๐๗๔๓๙๑๑๒๕๑
รจอ. พระครูวรสุตาธิคุณ วัดสามบ่อ โทร.๐๘๙๘๗๖๔๘๖๒
จอ.หาดใหญ่ ๙๐๑๑๐ พระครูวรคณานุกูล วัดหงษ์ประดิษฐาราม โทร.๐๘๙๖๕๓๘๐๓๖
รจอ. พระครูวิบูลย์ปริยัติสุนทร วัดคลองเรียน โทร.๐๙๙๗๖๕๒๑๗
จอ.รัตภูมิ ๙๐๑๘๐ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ วัดใหม่ทุ่งคา   โทร.๐๗๔๓๘๙๒๐๒
จอ.ควนเนียง ๙๐๒๒๐ พระครูปัญญาธรรมาวุธ วัดควนเนียงใน  โทร.๐๘๙๕๙๘๐๒๖๐
จอ.บางกล่ำ ๙๐๑๑๐ พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์ วัดท่าเมรุ โทร.๐๘๑๘๙๘๘๙๖๓
๑๐ จอ.คลองหอยโข่ง ๙๐๒๓๐ พระครูโสภณคณาภิบาล วัดโคกเหรียง  โทร.๐๘๑๙๕๙๙๖๒๘
๑๑ จอ.นาหม่อม ๙๐๓๑๐ พระครูภูริวิจิตร วัดแม่เปียะ   โทร.๐๗๔๓๘๑๒๒๑
๑๒ จอ.สะเดา ๙๐๑๒๐ พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ วัดยางทอง   โทร.๐๘๑๒๗๓๘๘๕๕
๑๓ จอ.นาทวี ๙๐๑๖๐ พระครูสิริจันทโชติ วัดเขตตาราม โทร.๐๘๑๗๓๘๒๙๒๑
๑๔ จอ.เทพา ๙๐๑๕๐ พระครูภัทรคุณาภรณ์ วัดสุริยาราม  โทร. ๐๘๖๒๙๗๔๓๗๓
๑๕ จอ.สะบ้าย้อย ๙๐๒๑๐ พระครูสุนทรกิจจานุยุต วัดคูหา  โทร. ๐๘๔๗๔๙๑๒๐๕
๑๖ จอ.จะนะ พระครูพิทักษ์ธรรมานุศาสน์ วัดกาญจนาวาส โทร.๐๗๔๓๗๘๖๔๓
  จังหวัดพัทลุง
  ๑๑   อำเภอ ๓๖ ตำบล
  จจ. ๙๓๐๐๐ พระราชปริยัติมุนี ป.ธ.๙ วัดคูหาสวรรค์  โทร.๐๘๖๗๔๘๘๐๘๖
  เลข. พระมหาปรีชา ภูริภทฺโท วัดอัมพวนาราม โทร.๐๘๖๗๔๗๗๙๗๘
  รจจ.๙๓๐๐๐ พระมหาลำดวน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดอินทราวาส โทร.๐๘๒๘๙๕๖๑๔
จอ.เมือง ๙๓๐๐๐ พระครูสิริสุตคุณ วัดอัมพวนาราม โทร.๐๘๑๒๗๕๓๔๓๘
รจอ. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช วัดจินตาวาส   โทร.๐๘๙๒๙๓๗๓๓๖
รจอ. พระครูกาแก้ว วัดโคกชะงาย   โทร.๐๘๑๐๘๙๕๕๙๙
จอ.ศรีนครินทร์ ๙๓๐๐๐ พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ วัดลำกะ   โทร ๐๘๖๒๘๘๗๑๔๖
จอ.ควนขนุน ๙๓๑๑๐ พระครูขันตยาภรณ์ วัดบ้านสวน โทร.๐๗๔๖๘๑๕๐๗
รจอ.๙๓๑๕๐ พระมหาเชยศักดิ์ สุนทรธมฺโม วัดสุทราวาส โทร.๐๗๔๖๗๒๖๗๑
จอ.เขาชัยสน ๙๓๑๓๐ พระครูปภัศร์คุณาทร วัดท่าลาด โทร.๐๘๔๓๙๗๘๔๕๕
จอ.ปากพะยูน ๙๓๑๒๐ พระครูขันตยาภิวัฒน์ วัดดอนประดู่ โทร.๐๘๙๙๗๕๗๓๘๖
จอ.ป่าบอน ๙๓๑๗๐ พระครูสังวรธรรมจารี วัดทุ่งนารี  โทร.๐๘๙๕๙๘๔๔๖๖
จอ.บางแก้ว ๙๓๑๔๐  พระครูรัตนกิจจานุกูล วัดรัตนวราราม โทร.๐๘๔๘๕๘๕๗๙๗
จอ.ตะโหมด ๙๓๑๓๐ พระครูสุนทรกิจจานุโยค วัดตะโหมด โทร.๐๘๑๕๙๙๙๘๓๕
จอ.กงหรา ๘๓๑๘๐ พระครูวิจิตรคณานุกูล  วัดหัวหมอน  โทร.๐๘๙๕๙๗๓๘๐๗
๑๐ จอ.ศรีบรรพต ๙๓๑๙๐ พระครูสุธรรมวัฒน์ วัดพิกุลทอง  โทร.๐๘๑๐๙๖๙๙๐๐
๑๑ จอ.ป่าพะยอม พระครูสิริวันคณารักษ์ วัดป่าพะยอม โทร.๐๘๑๗๗๑๘๐๑๒
  จังหวัดสตูล
  ๖ อำเภอ  ๖ ตำบล
  จจ. ๙๑๐๐๐ พระครูศรีวุฒิโสภณ วัดมงคลมิ่งเมือง โทร.๐๘๙๘๗๘๗๑๕๗
  เลข. พระครูสังฆรักษ์กลวิชร พุทฺธิสาโร วัดมงคลมิ่งเมือง โทร.๐๘๖๒๘๘๑๑๓๑
รจจ.๙๑๐๐๐ พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙ วัดชนาธิปเฉลิม โทร.๐๘๙๑๕๙๔๐๔๗
จอ.เมือง ๙๑๐๐๐ ว่าง ว่าง
จอ.ควนกาหลง ๙๑๑๓๐ พระครูวุฒิญาณโสภณ วัดปาล์มพัฒนาราม โทร.๐๘๑๗๙๘๘๓๔๗
จอ.ละงู ๙๑๑๑๐ พระครูกิตติคุณาทร วัดอาทรรังสฤษฎิ์ โทร.๐๘๓๖๕๓๗๗๔๑
จอ.มะนัง ๙๑๑๓๐ พระครูโสภณปัญญารัตน์ วัดนิคมพัฒนาราม  โทร. ๐๘๖๙๖๖๘๘๔๖
จอ.ท่าแพ ๙๑๑๕๐ พระครูชลมุขวิธาน วัดปากบารา โทร.๐๘๑๒๗๗๗๖๔๐
จอ.ทุ่งหว้า ๙๑๑๑๒๐ พระครูโสภณวิริยกิตติ วัดทุ่งขมิ้น โทร.๐๘๗๒๙๙๐๒๘๗
  จังหวัดปัตตานี
  ๗ อำเภอ ๑๗ ตำบล
  จจ. ๙๔๐๐๐ พระสิริจริยาลังการ  วัดตานีนรสโมสร โทร.๐๘๑๗๖๑๗๘๐๒
  เลข. พระมหาจรินทร์  ปญฺญาวุโธ วัดตานีนรสโมสร
รจจ.๙๔๐๐๐ พระสุทธิสมณวัตร วัดมุจลินทวาปีวิหาร โทร.๐๘๖๒๘๔๒๒๙๕
จอ.เมือง-หนองจิก ๙๔๐๐๐ ว่าง -
จอ.โคกโพธิ์ ๙๔๑๒๐ พระครูนวการโสภณ วัดมะกรูด โทร.๐๘๙๘๖๙๒๓๔๗
จอ.ปะนาเระ ๙๔๑๓๐ พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก โทร.๐๘๑๘๙๗๕๓๒๔
จอ.สายบุรี ๙๔๑๑๐ พระครูเกษมธรรมโสภณ วัดจุฬามณี  โทร. ๐๘๑๙๙๐๕๔๐๔
จอ.ยะหริ่ง  ๙๔๑๕๐ พระครูอุดมธรรมาทร วัดปิยาราม โทร.๐๘๙๖๕๘๗๗๓๘
จอ.ยะรัง-มายอ ๙๔๑๕๐ พระครูปิยกิจจานุกูล วัดปิยาราม โทร.๐๘๙๕๙๖๖๓๑๕
จอ.แม่ลาน ๙๔๑๘๐ พระครูนิมิตรธรรมธาดา วัดบุพพนิมิตร  โทร.๐๘๙๒๙๕๖๐๙๕
จังหวัดยะลา
๖ อำเภอ ๗ ตำบล
จจ. ๙๕๐๐๐ พระราชปัญญามุนี วัดเวฬุวัน    โทร.๐๘๑๔๗๘๙๐๒๗
เลข. พระครูโสภณสุตาธร วัดเมืองยะลา  โทร.๐๘๙๑๙๘๔๒๖๗
รจจ.๙๔๐๐๐ พระโสภณธรรมมุนี วัดนิโครธสังฆาราม โทร.๐๘๑๘๙๖๓๗๑๙
จอ.เมือง๙๕๐๐๐ พระครูศรีธรรมธัช วัดเมืองยะลา  โทร.๐๘๑๔๗๙๐๘๔๗
จอ.รามัน ๙๕๑๔๐ พระครูวิเชียรกิตติคุณ วัดวชิรปราการ โทร.๐๘๐๗๐๓๙๙๕๙
จอ.ยะหา-กาบัง ๙๕๑๒๐ พระครูสมพล เขมทตฺโต วัดยะหาประชาราม โทร.๐๘๗๐๘๒๕๑๓๑
จอ.ธารโต ๙๕๑๕๐ พระครูนิเทศสุตกิจ วัดคอกช้าง โทร. ๐๘๗๘๓๗๐๓๓๒
จอ.เบตง ๙๕๑๑๐ พระสุนทรวิสุทธานุวัตร วัดพุทธาธิวาส  โทร.๐๘๒๘๒๒๙๙๖๕
จอ.บันนังสะตาร์ ๙๕๑๓๐ พระครูสุทธิธรรมานุศาสก์ วัดพุทธภูมิ  โทร.๐๘๙๘๗๖๘๑๔๗
จังหวัดนราธิวาส
๗ อำเภอ ๑๒ ตำบล
จจ. ๙๖๑๔๐ พระเทพศีลวิสุทธิ์ วัดประชุมชลธารา    โทร.๐๗๓๖๕๓๐๕๐
เลข. พระครูบริหารสังฆานุวัตร วัดประชุมชลธารา    โทร.๐๘๙๙๗๘๘๒๒๐
รจจ๙๖๑๒๐ พระโสภณคุณาธาร วัดทองดีประชาราม โทร.๐๘๕๐๗๗๑๐๐๔
จอ.เมือง-ยี่งอ ๙๖๐๐๐ พระครูพิพัฒนบุญเขต วัดเขานาคา  โทร.๐๘๑๙๖๙๓๘๓๐
จอ.ตากใบ ๙๖๑๑๐ พระครูปิยวรคุณ วัดสิทธิสารประดิษฐ์ โทร.๐๘๑๗๓๘๐๒๖๘
จอ.รือเสาะ-ศรีสาคร ๙๙๖๑๕๐ พระครูวรปัญญาประยุต วัดราษฎร์สโมสร โทร.๐๘๑๑๘๙๙๖๒๘
จอ.ระแงะ-จะแนะ ๙๖๑๓๐ พระครูการุณยนิวิฐ วัดตันหยงมัส โทร. ๐๘๙๙๗๗๒๐๕๓
จอ.สุไหงปาดี ๙๖๑๔๐ พระครสถิตสีลขันธ์ วัดโบราณสถิตย์  โทร.๐๘๑๗๔๘๔๐๔๖

จอ.สุไหงโกลก ๙๖๑๒๐

จอ.แว้ง-สุคีริน

พระครูสุนทรเทพวิมล

พระครูอาทรศาสนธรรม

วัดโก-ลกเทพวิมล  โทร.๐๘๑๐๙๔๕๙๔๒

 

 

 

 

 

วัดสุวรรณบรรพต

view