สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะในหนใต้

ทำเนียบพระราชาคณะในหนใต้   
ที่ ชื่อสมณศักดิ์ ตำแหน่ง วัด/จังหวัด
1 พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
2 พระธรรมสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเมืองยะลาจ.ยะลา
3 พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
4 พระธรรมโฆษาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดขันเงิน จ.ชุมพร
5 พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
6 พระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาส วัดแจ้ง วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช
7 พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี
8 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธารา จ.นราธิวาส
9 พระเทพสิริโสภณ ที่ปรึกษา จจ.นครศรีธรรมราช วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช
10 พระเทพคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล วัดตุลยาราม จ.สตูล
11 พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๗ วัดประชุมโยธี จ.พังงา
12 พระเทพญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดทรายขาว จ.สงขลา
13 พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดชัยมงคล จ.สงขลา
14 พระราชรัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดด่านประชากร จ.ชุมพร
15 พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
16 พระราชสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
17 พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
18 พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดเวฬุวัน จ.ยะลา
19 พระราชมงคลวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา
20 พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต
21 พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่
22 พระสุตาวุธวิสิสิฐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่
23 พระศรีปริยัติบดี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดมุมป้อม จ.นครศรีธรรมราช
24 พระปัญญาวุธธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่
25 พระปริยัติกิตติคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดมหัตตมังคลาราม จ.สงขลา
26 พระไพศาลคุณากร ที่ปรึกษา จอ.ยะหา-กาบัง วัดสิริปุณณาราม จ.ยะลา
27 พระวิจิตรธรรมนิเทศ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร
28 พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี
29 พระอุดมธรรมปรีชา ที่ปรึกษา จจ.สุราษฎร์ธานี วัดพระโยค จ.สุราษฎร์ธานี
30 พระวิสุทธสมณวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี
31 พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี
32 พระวัตตจารีศีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
33 พระศรีรัตนสุธี เจ้าคณะอำเภอลำทับ วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่
34 พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
35 พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส
36 พระวิสิฐพัฒนวิธาน เจ้าคณะอำเภอปลายพระยา วัดมหาธาตวชิรมงคล จ.กระบี่
37 พระสิริธรรมราชมุนี ที่ปรึกษา จจ.นครศรีธรรมราช วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช
38 พระพิศาลสิขกิจ เจ้าอาวาส วัดแจ้ง จ.สงขลา
39 พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา
40 พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
41 พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง
42 พระสิริวงศาจารย์ ที่ปรึกษา จจ.นครศรีธรรมราช วัดเสาธงทอง จ.นครสรีธรรมราช
43 พระมงคลทีปาจารย์ เจ้าอาวาส วัดแจ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
44 พระสิริพัฒโนดม เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์ วัดเอก จ.สงขลา
45 พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี
46 พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดนิโครธสังฆาราม จ.ยะลา
47 พระวิสุทธาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร วัดโลการาม จ.สงขลา
48 พระสิริธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดพังงา วัดพระธาตุคีรีเขต/พังงา
49 พระรณังคมุนี เจ้าคณะจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร/ระนอง
50 พระสุวรรณสุมงคล เจ้าอาวาสวัดราฎร์ วัดศรีสุวรรณ/สุราษฎร์ธานี
51 พระมงคลวรนายก เจ้าคณะจังหวัดสตูล วัดมงคลมิ่งเมือง/จ.สตูล
52 พระศรีปัญญาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดอินทราวาส/จ.พัทลุง
53 พระสิริธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระ วัดจะทิ้งพระ/จ.สงขลา   
  
view