สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลสอบบาลี ปี ๕๗

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2557

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

ผลการค้นหา "สงขลา" มีรายละเอียดดังนี้

 

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

วัด

สำนักเรียน

เลขที่

ชั้น

พ.ศ.

1.

พระสมบูรณ์

อคฺคปญฺโญ

เครือลี

46

26

หงษ์ประดิษฐาราม

สงขลา

2526

ป.1-2

2557

2.

พระวรพจน์

วรธมฺโม

ปลอดขำ

31

7

หงษ์ประดิษฐาราม

สงขลา

2527

ป.1-2

2557

3.

พระยิ่งยศ

นิสฺสโภ

จันทร์แก้ว

32

6

หงษ์ประดิษฐาราม

สงขลา

2528

ป.1-2

2557

4.

พระวระวุฒิ

จารุธมฺโม

สระแก้ว

33

7

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2529

ป.1-2

2557

5.

พระทวีศักดิ์

ปริปุณฺโณ

แก่นมั่น

25

6

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2530

ป.1-2

2557

6.

พระศุภณัฐ

สุทนฺโต

หิมะคุณ

24

4

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2531

ป.1-2

2557

7.

พระเอกมล

กนฺตธมฺโม

กันหาทิพย์

27

1

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2532

ป.1-2

2557

8.

พระนิคม

อธิปญฺโญ

ใจอารีย์

26

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2533

ป.1-2

2557

9.

พระอัจฉริยะ

สุวณฺโณ

กรวยทอง

24

1

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2534

ป.1-2

2557

10.

สามเณรภานุวัฒน์

คนไว

17

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2535

ป.1-2

2557

11.

สามเณรศุภชัย

คชฤทธิ์

15

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2536

ป.1-2

2557

12.

สามเณรธนากรณ์

แพ่งพนม

15

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2537

ป.1-2

2557

13.

สามเณรจิรวัฒน์

นุกิจ

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2538

ป.1-2

2557

14.

สามเณรชัยเฉลิม

ไพบูลย์สุข

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2539

ป.1-2

2557

15.

สามเณรจรายุทธ

วงค์ตา

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2540

ป.1-2

2557

16.

สามเณรปริญญา

บุญช่วย

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2541

ป.1-2

2557

17.

สามเณรภานุวัฒน์

ตะโนนทอง

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2542

ป.1-2

2557

18.

สามเณรภูมินทร์

สุทันรัมย์

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2543

ป.1-2

2557

19.

สามเณรจิรภัทร

พันธุเสนา

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2544

ป.1-2

2557

20.

สามเณรณรงค์ฤทธิ์

ฆังคะมโณ

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2545

ป.1-2

2557

21.

สามเณรประคอง

บุเงิน

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2546

ป.1-2

2557

22.

สามเณรจันถา

วุฒฒี

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2547

ป.1-2

2557

23.

สามเณรถกลเกียรติ

สุวรรณสุข

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2548

ป.1-2

2557

24.

สามเณรภัทรพงษ์

ธรรมรัตน์

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2549

ป.1-2

2557

25.

สามเณรอานนท์

เย็นใจ

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2550

ป.1-2

2557

26.

สามเณรกัมพล

ม่วงผุย

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2551

ป.1-2

2557

27.

สามเณรณัฐวัฒน์

หาญมโน

12

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2552

ป.1-2

2557

28.

สามเณรนัฐพล

สุขล้อม

12

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

2553

ป.1-2

2557

29.

พระพรหม

พฺรหฺมโชโต

วงพงษ์

48

10

หงษ์ประดิษฐาราม

สงขลา

873

ป.ธ.3

2557

30.

พระวัชรินทร์

ปญฺญาทีโป

ชูศรี

30

4

หงษ์ประดิษฐาราม

สงขลา

874

ป.ธ.3

2557

31.

พระบุญเจิด

กุสลจิตฺโต

นนทรัตน์

35

7

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

875

ป.ธ.3

2557

32.

พระเพชระ

โชติปญฺโญ

บุญฤทธิ์

35

4

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

876

ป.ธ.3

2557

33.

พระสุเมียน

วิจิตฺตสาโร

ลี

25

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

877

ป.ธ.3

2557

34.

พระสัมบู

ปญฺญาปทีโป

สุข

23

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

878

ป.ธ.3

2557

35.

พระณรงค์

จรณธมฺโม

โนรีรัตน์

23

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

879

ป.ธ.3

2557

36.

พระทรงพล

รตนโชโต

แซ่คู

22

3

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

880

ป.ธ.3

2557

37.

พระสีวร

วรปฺปญฺโญ

ขุน

22

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

881

ป.ธ.3

2557

38.

สามเณรวง

จา

22

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

882

ป.ธ.3

2557

39.

สามเณรจิน

จิ

20

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

883

ป.ธ.3

2557

40.

สามเณรดิน

ลอน

20

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

884

ป.ธ.3

2557

41.

สามเณรเสมอ

เมตตาสระน้อย

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

885

ป.ธ.3

2557

42.

สามเณรสุผา

วาน

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

886

ป.ธ.3

2557

43.

สามเณรจานนิต

สัง

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

887

ป.ธ.3

2557

44.

สามเณรจอมขวัญ

ไชยวงษ์

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

888

ป.ธ.3

2557

45.

สามเณรปิยะพนธ์

หิ้นยกฮิ้น

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

889

ป.ธ.3

2557

46.

สามเณรสมรส

สำนวนเลิศ

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

890

ป.ธ.3

2557

47.

สามเณรภาณุวัฒน์

ศรีสุวรรณ

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

891

ป.ธ.3

2557

48.

สามเณรภาณุพงศ์

คล้ายสีนวล

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

892

ป.ธ.3

2557

49.

สามเณรไกรเลิศ

ปานดวง

15

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

893

ป.ธ.3

2557

50.

สามเณรพรมมินทร์

ปัตถามัย

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

894

ป.ธ.3

2557

51.

สามเณรโชติชฌาน์

สอนกุล

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

895

ป.ธ.3

2557

52.

สามเณรธีรเทพ

พันธ์บุปผา

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

896

ป.ธ.3

2557

53.

สามเณรนิพนธ์

นวลเจริญ

13

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

897

ป.ธ.3

2557

54.

พระพิรุณ ป.

ฐานุตฺตโร

วิบูลกิจ

47

4

ในวัง

สงขลา

410

ป.ธ.4

2557

55.

พระมหาเยียน

อคฺคทินฺโน

ยานันท์

26

4

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

411

ป.ธ.4

2557

56.

พระมหาภัทรพงศ์

ฐิตธมฺโม

จุติกะสะ

35

4

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

412

ป.ธ.4

2557

57.

พระมหาชลสา

สุตฺตมโย

เมต

22

2

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

413

ป.ธ.4

2557

58.

สามเณรคุณเถง

นึม

19

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

414

ป.ธ.4

2557

59.

สามเณรวุฒิศักดิ์

จันทร์คง

19

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

415

ป.ธ.4

2557

60.

สามเณรอิทธิชัย

บุรินรัมย์

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

416

ป.ธ.4

2557

61.

สามเณรธนาวุฒิ

วิลาชัย

17

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

417

ป.ธ.4

2557

62.

สามเณรจักรภพเจษฏ์

หนูเกตุ

17

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

418

ป.ธ.4

2557

63.

สามเณรสถาพร

สายศรี

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

419

ป.ธ.4

2557

64.

สามเณรธีรศักดิ์

พูลแก้ว

15

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

420

ป.ธ.4

2557

65.

สามเณรวีรยุทธ์

จันยีน

17

โคกเปี้ยว

สงขลา (ธ)

421

ป.ธ.4

2557

66.

สามเณรสุทธิพงษ์

อนุชาญ

20

ยางทอง

สงขลา

204

ป.ธ.5

2557

67.

พระมหาเอกอนันต์

ฐานวิโร

เชี่ยวชาญยิ่ง

28

8

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

205

ป.ธ.5

2557

68.

พระมหาวิสิทธิ์

ถิรญาโณ

วงศ์สิน

33

6

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

206

ป.ธ.5

2557

69.

พระมหาธีรโชติ

ญาณรํสี

ชะโณวรรณะ

25

6

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

207

ป.ธ.5

2557

70.

พระมหาวุฒิชัย

ยโสธโร

หาริชัย

24

5

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

208

ป.ธ.5

2557

71.

สามเณรพงษ์ทอง

จีนเที่ยง

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

209

ป.ธ.5

2557

72.

สามเณรอรรถพล

นพกิจ

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

210

ป.ธ.5

2557

73.

สามเณรวัฒนา

สันโดด

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

211

ป.ธ.5

2557

74.

สามเณรอานนท์

บำเพ็จขจรศักดิ์

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

212

ป.ธ.5

2557

75.

สามเณรวิทยา

แซ่ลี

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

213

ป.ธ.5

2557

76.

สามเณรสันติ

จังอินทร์

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

214

ป.ธ.5

2557

77.

พระมหาณัฐพงศ์

ชิตธมฺโม

ชูช่วย

50

14

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

274

ป.ธ.6

2557

78.

พระมหาทวีศักดิ์

รตนโชโต

สายชลอัมพร

32

11

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

275

ป.ธ.6

2557

79.

พระมหาวิทยา

อธิปญฺโญ

ช่วยมิตร

28

8

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

276

ป.ธ.6

2557

80.

สามเณรไตรรัตน์

ถิ่นผกาสัย

21

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

277

ป.ธ.6

2557

81.

สามเณรปรีชา

บุญรัตนัง

18

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

278

ป.ธ.6

2557

82.

สามเณรธสุวรรณ

สุวรรณแสน

17

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

279

ป.ธ.6

2557

83.

สามเณรปิยพงษ์

แสนชมภู

20

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

119

ป.ธ.7

2557

84.

สามเณรสาธิต

ผะเดิมดี

19

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

120

ป.ธ.7

2557

85.

พระมหาอาวุฒิ

วิสุทฺโธ

แสงแก้ว

35

16

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

83

ป.ธ.8

2557

86.

พระมหาอุดม

อุปสโม

วงจาระ

31

10

หาดใหญ่สิตาราม

สงขลา

84

ป.ธ.8

2557

 

รายชื่อ ฉายา และนามสกุล ฯลฯ ของผู้สอบได้รูปใดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน ให้เจ้าสำนักเรียน เจ้าคณะจังหวัด มีหนังสือขอแก้ไขไปยังสำนักเลขาฯ แม่กองบาลีสนามหลวง ไม่เกิน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 (15 เมษายน 2557) ของทุกปี

 

view