สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจ้าคณะจังหวัด

 

พระศรีรัตนวิมล

เจ้าคณะจังหวัด 

พระมหาปัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ

รองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่ ๑

 

พระครูพิทักษ์นิมพเขต

รองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่ ๒

พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

 

 

พระปลัดภูวนัย สุเมธโส

เลขสนุการรองเจ้าคณะจังหวัด

view