สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา

เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา

อำเภอเมือง

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูมุนีวงศานุวัตร

แหลมทราย

ม. 1

บ่อยาง

เมือง

2

พระครูสุตกิจวิบูล

ดอนแย้

ม. 7

บ่อยาง

เมือง

3

พระครูประภัศรธรรมวิธาน

สระเกษ

ม. 5

บ่อยาง

เมือง

4

พระครูวิบูลวัฒนากร

ศาลาหัวยาง

ม. 15

บ่อยาง

เมือง

5

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ รก.

โพธิ์ปฐมาวาส

ม. 12

บ่อยาง

เมือง

6

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ

หัวป้อมใน

ม. 14

บ่อยาง

เมือง

7

พระพิศาลสิกขกิจ

แจ้ง

ม. 3

บ่อยาง

เมือง

8

พระครูนพกิจโสภณ

โรงวาส

ม. 5

บ่อยาง

เมือง

9

พระอธิการเจริญ ฐิตธมฺโม

ตีนเมรุศรีสุดาราม

ม. 1

บ่อยาง

เมือง

10

พระราชวรธรรมโกศล

ชัยมงคล

ม. 5

บ่อยาง

เมือง

11

พระครูนพกิจโกศล

เลียบ

ม. 7

บ่อยาง

เมือง

12

พระครูสมุห์รณสิทธิ์ วิมโล

เพชรมงคล

ม. 5

บ่อยาง

เมือง

13

พระอธิการชัยสิทธิ์ อธิปญฺโญ

ไทรงาม

ม. 3

บ่อยาง

เมือง

14

พระมหาสุนอง สุเมโธ

หัวป้อมนอก

ม. 14

บ่อยาง

เมือง

15

พระครูอุทัยวินัยกิจ

อุทัยธาราม

ม. 14

บ่อยาง

เมือง

16

พระมหาชัยวุธ ฐานุตฺตโม ป.ธ.๗

ยางทอง

ม. 7

บ่อยาง

เมือง

17

พระครูพิมลธรรมวิจิตร

อ่างทอง

ม. 1

ทุ่งหวัง

เมือง

18

พระเทพญาณโมลี

ทรายขาว

ม. 6

ทุ่งหวัง

เมือง

19

พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ

ทุ่งหวังใน

ม. 5

ทุ่งหวัง

เมือง

20

พระครูอัตถธรรมพินิจ

ทุ่งหวังนอก

ม. 3

ทุ่งหวัง

เมือง

21

พระมหาเอกชัย ชุติมนฺโต

น้ำกระจาย

ม. 2

พะวง

เมือง

22

พระปลัดแวว โชติธมฺโม

บ่อระกำ

ม. 6

พะวง

เมือง

23

พระครูกิตฺติธรรมานุกูล

บางดาน

ม. 1

พะวง

เมือง

24

พระครูวาทีธรรมวิภัช

แหลมพ้อ

ม. 4

เกาะยอ

เมือง

25

พระอธิการกระจ่าง กตปุญฺโญ ป.

เขาบ่อ

ม. 1

เกาะยอ

เมือง

26

พระครูสถิตสุวรรณบรรพต

เขาแก้ว

ม. 2

เขารูปช้าง

เมือง

27

พระสมุห์วัชรา ยนฺตสีโล

แช่มอุทิศ

ม. 6

เขารูปช้าง

เมือง

28

29

พระอธิการสุธรรม ปริสุทฺโธ

พระเทพญาณโมลี

ห้วยขันประชาราม

รก.วัดภูเขาหลง

พะวง

ทุ่งหวัง

เมือง

เมือง

อำเภอสิงหนคร

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระวิสุทธาจารคุณ

โลการาม

ม. 4

สทิงหม้อ

สิงหนคร

2

พระอธิการวิโรจน์ ธมฺมปาโล

มะม่วงหมู่

ม. 4

สทิงหม้อ

สิงหนคร

3

พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ

ธรรมโฆษณ์

ม. 3

สทิงหม้อ

สิงหนคร

4

พระอธิการสายชล ปคุโณ

บ่อปาบ

ม. 3

สทิงหม้อ

สิงหนคร

5

พระอธิการสุภาพ  ปิยธมฺโม

สถิตย์ชลธาร

ม.6

สทิงหม้อ

สิงหนคร

6

พระครูสุวัฒนธรรมคุณ

บ่อสระ

ม. 8

ชิงโค

สิงหนคร

7

พระครูสุวรรรณากร

บ่อทอง

ม. 1

ชิงโค

สิงหนคร

8

พระครูไพบูลกัลยาณวัตร

สลักป่าเก่า

ม. 1

ชิงโค

สิงหนคร

9

พระครูกิตติธราภรณ์

เลียบ

ม. 10

ชิงโค

สิงหนคร

10

พระครูอรัญญาภิวัฒน์

สลักป่าใหม่

ม. 3

ชิงโค

สิงหนคร

11

พระอธิการเจียร สคารโว

ประตูไชย

ม. 3

ชิงโค

สิงหนคร

12

พระอธิการฉัตรชัย ฐิตสีโล

โสภณคุณาราม

ม.2

ชิงโค

สิงหนคร

13

พระครูมงคลวรสิทธิ์

ดีหลวงใน

ม. 9

ชิงโค

สิงหนคร

14

พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม

เปรมศรัทธา

ม.1

ชิงโค

สิงหนคร

15

พระอธิการเซ่ง รตนโชโต

บ่อป่า

ม. 5

ชิงโค

สิงหนคร

16

พระปลัดเฉลิม สุกฺกธมฺโม

เสื้อเมือง

ม. 10

ม่วงงาม

สิงหนคร

17

พระอธิการทิพย์ อติเทโว

ปะโอ

ม. 1

ม่วงงาม

สิงหนคร

18

พระครูประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก

ม่วงงาม

ม. 6

ม่วงงาม

สิงหนคร

19

พระครูถาวรสังฆโสภณ

ประตูเขียน

ม. 5

ม่วงงาม

สิงหนคร

20

พระครูกิตติวินัยคุณ

มะขามคลาน

ม. 10

ม่วงงาม

สิงหนคร

21

พระครูอรุณสิงหธรรม

อรุณดาราราม

ม. 9

ม่วงงาม

สิงหนคร

22

พระสมุห์จําเนียร โชติปญโญ

ตางหน

ม. 7

ทำนบ

สิงหนคร

23

พระจำลอง ยชตฺตธมฺโม รก.

ไทรทอง

ม. 4

ทำนบ

สิงหนคร

24

พระมหาประเสริฐ จนฺทสุวณฺโณ

แม่ลาด

ม. 3

ทำนบ

สิงหนคร

25

พระครูถาวรธรรมานุยุต

ทำนบ

ม. 7

ทำนบ

สิงหนคร

26

พระอธิการดรุณ กิตฺติญาโณ

ภูผาเบิก

ม. 3

หัวเขา

สิงหนคร

27

พระบุญเนาว์ สิริปุญฺโญ รก.

บ่อทรัพย์

ม. 2

หัวเขา

สิงหนคร

28

พระอธิการสมชาย สุจิตฺโต

เจ้านคร

ม.6

หัวเขา

สิงหนคร

29

พระครูปริยัติกิจจาภิรม

เขาน้อย

ม. 7

หัวเขา

สิงหนคร

30

พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ

สุวรรณคีรี

ม. 2

หัวเขา

สิงหนคร

31

พระมาพบ สิริมงฺคโล รก.

แหลมจาก

ม. 6

ปากรอ

สิงหนคร

32

พระครูโสภณภัทรธรรม

บ่อทราย

ม. 2

ปากรอ

สิงหนคร

33

พระครูโอภาสธรรมเสวี

สว่างอารมณ์

ม. 5

ป่าขาด

สิงหนคร

34

พระอธิการสมนึก สนฺตจิตฺโต

ป่าขาด

ม. 2

ป่าขาด

สิงหนคร

35

พระครูประโชติกิตติสาร

วาส

ม. 8

วัดขนุน

สิงหนคร

36

พระครูสุทิน ปญฺญาทีโป

ขนุน

ม. 1

วัดขนุน

สิงหนคร

37

พระอธิการมงคล จกฺกวโร

หนองหอย

ม. 3

วัดขนุน

สิงหนคร

38

พระครูจันทสารวินิจ

ชะแล้

ม. 4

ชะแล้

สิงหนคร

39

พระครูโกศลธรรมมงคล

บางเขียด

ม. 2

บางเขียด

สิงหนคร

อำเภอสทิงพระ

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูปุญญาพิศาล

พะโคะ

ม. 6

ชุมพล

สทิงพระ

2

พระครูโอภาสธรรมรัตน์

ศิลาลอย

ม. 4

ชุมพล

สทิงพระ

3

พระครูจุมพลวรพินิต

ชุมพล

ม. 7

ชุมพล

สทิงพระ

4

พระครูสังฆรักษ์กิตติกร วนฺตมโล

นางเหล้า

ม. 3

ชุมพล

สทิงพระ

5

พระอธิการการเจี้ยง ยสธมฺโม

ชลธาร์วาส

ม. 1

ชุมพล

สทิงพระ

6

พระครูประสาทศีลพรต

จะทิ้งพระ

ม. 4

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

7

พระครูบุญญเดชาภิวัฒน์

คลองรี

ม. 4

คลองรี

สทิงพระ

8

พระครูพิพัฒน์ธรรมจารี

ท่าคุระ

ม. 9

คลองรี

สทิงพระ

9

พระครูสุทธิธรรมวาที

ประดู่หอม

ม. 1

คลองรี

สทิงพระ

10

พระอธิการเริ่ม ปารวิมุตฺโต

โคกโพธิ์

ม. 7

คลองรี

สทิงพระ

11

พระครูประจักษ์นวการ

พังเถียะ

ม.7

กระดังงา

สทิงพระ

12

พระอธิการคมสันต์ ปสาสโน

กระดังงา

ม. 3

กระดังงา

สทิงพระ

13

พระครูมัชฌิมธรรมบาล

กลาง

ม. 5

กระดังงา

สทิงพระ

14

พระครูสุพัฒน์ปัญญากร

แหลมวัง

ม. 6

คูขุด

สทิงพระ

15

พระอธิการพงษ์เทพ เทววํโส

ศรีไชย

ม. 2

คูขุด

สทิงพระ

16

พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์

คูขุด

ม. 4

คูขุด

สทิงพระ

17

พระปลัดผลึก เตชสีโล

สุคันธาวาส

ม. 7

คูขุด

สทิงพระ

18

พระครูพลิทธิธรรมวงศ์

ชะแม

ม. 5

ดีหลวง

สทิงพระ

19

พระครูขันตยาภิรักษ์

ชะลอน

ม.3

ดีหลวง

สทิงพระ

20

พระใบฎีกาประสิทธิ์ อภินนฺโท

ดีหลวง

ม. 2

ดีหลวง

สทิงพระ

21

พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์ จิตฺตสุโภ

พิกุล

ม. 6

บ่อแดง

สทิงพระ

22

พระครูวินัยธรนิคม โฆสโก

สุวรรณาราม

ม. 2

บ่อดาน

สทิงพระ

23

พระครูสุนทรธรรมชัย

ใหม่

ม. 6

บ่อดาน

สทิงพระ

24

พระครูวิชิตธรรมรส

บ่อแดง

ม. 3

บ่อแดง

สทิงพระ

25

พระอธิการเผียน ชิตงฺกโร

วาส

ม.2

บ่อแดง

สทิงพระ

26

พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์

บ่อประดู่

ม. 3

วัดจันทร์

สทิงพระ

27

พระสมุห์วิจิตร ผลธมฺโม

จันทร์

ม. 5

วัดจันทร์

สทิงพระ

28

พระอธิการภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน

ห้วยลาด

ม. 2

ท่าหิน

สทิงพระ

29

พระอธิการฟอง รวิวณฺโณ

โพธิ์กลาง

ม. 8

ท่าหิน

สทิงพระ

30

พระครูวินัยธรผ่อง ถิรสทฺโธ ป.

ท่าหิน

ม. 6

ท่าหิน

สทิงพระ

31

พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์

สนามไชย

ม.2

สนามชัย

สทิงพระ

32

พระครูนันทสารกิจ

ประเจียก

ม. 5

สนามชัย

สทิงพระ

33

พระอธิการสัญญา อิทฺธิปาโล

พังกก

ม. 1

สนามชัย

สทิงพระ

34

พระอธิการพิภพ กนฺตสีโล

ดอนเค็ด

ม.4

สนามชัย

สทิงพระ

อำเภอระโนด

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูศรีคณาภิรักษ์

ราษฎร์บำรุง

ม. 4

ระโนด

ระโนด

2

พระแก็ป โกวิโท

มหาการ

ม. 1

ระโนด

ระโนด

3

พระครูสมุห์ประเสริฐ ปภสฺสโร

มะขามเฒ่า

ม. 4

ระโนด

ระโนด

4

พระครูวิมลญาณกิตต์

ระโนด

ม. 3

ระโนด

ระโนด

5

พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์

เฉียงพง

ม. 2

ระโนด

ระโนด

6

พระครูโกวิทพุทธิสาร

หัวเค็ด

ม. 5

ระโนด

ระโนด

7

พระธนัท ฉนฺทธมฺโม รก.

เบิก

ม. 1

ระวะ

ระโนด

8

พระครูรัตนวราราม

เถรแก้ว

ม. 1

ระวะ

ระโนด

9

พระครูสันตยาภิรักษ์

พังตรี

ม. 7

ระวะ

ระโนด

10

พระครูอัคคมงคล

หัวระวะ

ม. 4

ระวะ

ระโนด

11

พระอธิการมหิทธิศักดิ์ ฐิตธมฺโม

แจ้ง

ม. 7

ระวะ

ระโนด

12

พระครูปริยัติสิกขการ

ใหญ่

ม. 2

ระวะ

ระโนด

13

พระมหาซ้อน เตชปญฺโญ

พร้าว

ม.3

ระวะ

ระโนด

14

พระครูประกาศธรรมกิจ

ประดู่

ม. 3

บ่อตรุ

ระโนด

15

พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์

สีหยัง

ม. 3

บ่อตรุ

ระโนด

16

พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส

พระเจดีย์งาม

ม.2

บ่อตรุ

ระโนด

17

พระครูสุมณฑ์กิตติสาร

ตะพังหม้อ

ม. 1

ปากแตระ

ระโนด

18

พระครูแช่ม  อติธมฺโม

ปากแตระ

ม. 3

ปากแตระ

ระโนด

19

พระอธิการชัยศักดิ์ ปญฺญาธโร ป.

ดอกสร้อย

ม. 2

พังยาง

ระโนด

20

พระครูจรัล สีลธโร

สามี

ม. 1

พังยาง

ระโนด

21

พระอธิการอนุพงษ์ อินฺทโชโต

พังยาง

ม. 2

พังยาง

ระโนด

22

พระครูสุนทรธรรมภิยุต

หัวถิน

ม. 4

พังยาง

ระโนด

23

พระครูสุขุมจันทวงศ์

หน้าเมือง

ม. 3

พังยาง

ระโนด

24

พระประจวบ   ปญฺญธโร รก.

หัวคุ้ง

ม. 1

คลองแดน

ระโนด

25

พระครูฉันทวรากร

สิกขาราม

ม. 5

คลองแดน

ระโนด

26

พระครูปริยัติธรรมนันท์

สนธิ์

ม. 3

วัดสน

ระโนด

27

พระครูวรสุตาธิคุณ

สามบ่อ

ม. 1

วัดสน

ระโนด

28

พระอธิการพร้อม อุปสโม

หัวป่า

ม. 1

บ้านขาว

ระโนด

29

พระครูจิตสังวราธิคุณ

คูวา

ม. 5

บ้านขาว

ระโนด

30

พระอธิการสราวุธ ฉนฺทโชโต

หัววัง

ม. 5

บ้านใหม่

ระโนด

31

พระอธิการไมตรี จิตฺตสุโภ

ผักกูด

ม. 4

บ้านใหม่

ระโนด

32

พระครูประภัศร์วรคุณ

บ้านใหม่

ม. 2

บ้านใหม่

ระโนด

33

พระอธิการเปลือน ชินวํโส

ศาลาธรรม์

ม. 1

บ้านใหม่

ระโนด

34

พระครูมงคลศีลญาณ

มงคลนิมิต

ม. 7

ท่าบอน

ระโนด

35

พระอธิการจักรภัทร อาทโร

ศาลาหลวงบน

ม. 4

ท่าบอน

ระโนด

36

พระอธิการเอื้อน จนฺทโชโต

อู่ตะเภา

ม. 2

ท่าบอน

ระโนด

37

พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์

ท่าบอน

ม. 3

ท่าบอน

ระโนด

38

พระสมุห์สมบูรณ์ อโสโก

วารีปาโมกข์

ม. 4

ตะเครียะ

ระโนด

39

พระอธิการเกลื้อม โกวิโท

ทุ่งสงวน

ม. 1

แดนสงวน

ระโนด

อำเภอกระแสสินธุ์

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระสิริพัฒโนดม

เอก

ม.3

เชิงแส

กระแสสินธุ์

2

พระครูสุทธิศีลประยุต

เชิงแสใต้

ม. 3

เชิงแส

กระแสสินธุ์

3

พระครูวินิจธรรมานุกูล

กาหรำ

ม. 2

โรง

กระแสสินธุ์

4

พระอธิการล่อง มนฺตจิตฺโต

โรง

ม. 5

โรง

กระแสสินธุ์

5

พระอธิการสุทิน กลฺยาโณ

ทุ่งบัว

ม. 1

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

6

พระครูวิจิตรสาธุรส

เกาะใหญ่

ม. 7

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

7

พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ

โตนดด้วน

ม. 2

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

8

พระมหามานพ ปภสฺสโร

เชิงแสกลาง

ม. 3

เชิงแส

กระแสสินธุ์

9

พระมหาวิชาญ ปภสฺสโร

อ่าวบัว

ม. 2

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

10

พระครูวิรุฬห์ศาสนกร

แหลมหาด

ม. 6

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

11

พระครูวิมลวุฒิธรรม

อินทราวาส

ม. 4

กระแสสินธุ์

กระแสสินธุ์

12

พระอธิการเฉลียว ฐิตธมฺโม

แหลมบ่อท่อ

ม.4

เกาะใหญ่

กระแสสินธุ์

13

พระครูศรีรัตนาธาร

รัตนาราม

ม.2

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อำเภอหาดใหญ่

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูสุคนสีลวัฒน์

อู่ตะเภา

ม. 8

คูเต่า

หาดใหญ่

2

พระอธิการเคลื่อน จิตฺตญาโณ

พรุเตาะ

ม. 5

ทุ่งใหญ่

หาดใหญ่

3

พระครูชยุตสุตคุณ

ท่าข้าม

ม. 3

ท่าข้าม

หาดใหญ่

4

พระอธิการอัศ  สีลสุทโธ

น้ำน้อยใน

ม. 3

น้ำน้อย

หาดใหญ่

5

พระครูพิพัฒนโชติ

ดอน

ม. 8

คูเต่า

หาดใหญ่

6

พระครูปัญญาภิมัณฑ์

คลองเรียน

ม.4

คอหงส์

หาดใหญ่

7

พระครูประภัศร์ปัญญารัตน์

ท่านางหอม

ม. 5

น้ำน้อย

หาดใหญ่

8

พระครูวาปีธรรมอุดม

คลองแห

ม. 4

คลองแห

หาดใหญ่

9

พระครูสมุห์ชอบ ถาวโร

หินเกลี้ยง

ม. 6

ท่าข้าม

หาดใหญ่

10

พระสมุห์บรรจง สุเมโธ

แม่เตย

ม. 1

ท่าข้าม

หาดใหญ่

11

พระครูอุทัยธรรมาดา

ม่วงค่อม

ม. 5

ควนลัง

หาดใหญ่

12

พระครูปราโมทย์พัฒนกิจ

ควนเนียง

ม.3

พะตง

หาดใหญ่

13

พระปลัดปรีชา อปฺปกิจฺโจ

ท่าแซ

ม. 3

คลองอู่ตะเภา

หาดใหญ่

14

พระครูสุเทพธรรมานุรักษ์

เทพชุมนุม

ม. 3

บ้านพรุ

หาดใหญ่

15

พระครูปลัดดำรง   ถิรจิตฺโต

ควนลัง

ม. 3

ควนลัง

หาดใหญ่

16

พระครูศรีธรรมาคุณากร

ศรีษะคีรี

ม. 4

น้ำน้อย

หาดใหญ่

17

พระครูมนุญธรรมานุวัตร

หูแร่

ม. 3

ทุ่งตำเสา

หาดใหญ่

18

พระมหาธวัชชัย  กิตติปญฺโญ

ชลธารประสิทธิ์

ม. 9

คูเต่า

หาดใหญ่

19

พระอธิการสุวรรณ ญาณสุทฺโธ

น้ำน้อยนอก

ม. 1

น้ำน้อย

หาดใหญ่

20

พระอธิการวิจักร วิจกฺขโณ

บางธน

ม. 8

บ้านพรุ

หาดใหญ่

21

พระครูปลัดผ่อน ปิยวณฺโณ

บางโหนด

ม. 2

คูเต่า

หาดใหญ่

22

พระธรรมวงศาจารย์

โคกสมานคุณ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

23

พระครูวิมลปริยัติสุนทร

หงษ์ประดิษฐาราม

ม. 3

คอหงส์

หาดใหญ่

24

พระครูเกษมพัฒนคุณ

เจริญราษฎร์

ม. 5

ฉลุง

หาดใหญ่

25

พระอธิการสิทธินันท์ จารุธมฺโม

เนินไศล

ม. 9

น้ำน้อย

หาดใหญ่

26

พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร

ทุ่งลุง

ม. 1

พะตง

หาดใหญ่

27

พระปริยัติกิตฺติคุณ

มหัตตมังคลาราม

ม. 2

ควนลัง

หาดใหญ่

28

พระครูมงคลสุตาภรณ์

ชัยชนะสงคราม

ม. 3

ควนลัง

หาดใหญ่

29

พระเวียง  พรหมวโร รก.

พรุชะบา

ม.7

ทุ่งตำเสา

หาดใหญ่

30

พระครูสังฆรักษ์ผาด  ฐิติโก

โคกนาว

ม.5

คอหงส์

หาดใหญ่

31

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์

หาดใหญ่สิตาราม

ม.1

ควนลัง

หาดใหญ่

32

พระอธิการสุชาติ คุณวโร

บ้านไร่

ม.10

บ้านพรุ

หาดใหญ่

33

พระปลัดเจษฎา ปิยธมฺโม

มงคลเทพาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

34

พระครูมงคลถิรวัตร

ศรีสว่างวงศ์

หาดใหญ่

หาดใหญ่

35

พระครูสมุห์อดุล อนาลโย

เกาะ

ม. 4

ควนลัง

หาดใหญ่

36

พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์ ธมฺมรโส

อัมพวัน

ม. 3

คลองแห

หาดใหญ่

37

พระมหาชัชรินทร์ จตฺตภโย

ชินวงศ์ประดิษฐ์

ม. 2

บ้านพรุ

หาดใหญ่

38

พระวิเชียร วิโรจโน ป. รก.

โคกสูง

ม. 1

ท่าข้าม

หาดใหญ่

39

พระครูสมุห์วิศรุต เตชญาโณ

วิมลคุณากร

ม. 8

บ้านพรุ

หาดใหญ่

40

พระครูโสภณคุณาทร

คลองเปล

ม. 6

คอหงส์

หาดใหญ่

41

พระปลัดเสน จิณฺณสาโร

ท่าเคียน

ม. 1

ควนลัง

หาดใหญ่

42

43

44

พระอธิการปรีชา ปญฺญาพโล

พระอธิการเปรม กตปุญฺโญ

พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตฺโต

บุญญมณีวนาราม

ทุ่งปรือ

คลองพระยา

ทุ่งตำเสา

พะตง

บ้านพรุ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อำเภอบางกล่ำ

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูสิริเขมากร

นารังนก

ม. 6

แม่ทอม

อ.บางกล่ำ

2

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์

ท่าเมรุ

ม. 5

บางกล่ำ

อ.บางกล่ำ

3

พระอธิการสุกาน จิปุณฺโณ

ท่าช้าง

ม. 2

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

4

พระครูประกิตศาสนการ

บางหยี

ม. 4

บางกล่ำ

อ.บางกล่ำ

5

พระครูพิมลชลธาร

ชลธาราวาส

ม. 1

บางกล่ำ

อ.บางกล่ำ

6

พระครูโพธิสุตรักษ์

ศาลาโพธิ์

ม. 4

บ้านหาร

อ.บางกล่ำ

7

พระครูใบฎีกาโอฬาร ปญฺญาสิริ

ม่วงหอม

ม. 5

แม่ทอม

อ.บางกล่ำ

8

พระครูสถิตสุตพจน์

คงคาเลียบ

ม. 14

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

9

พระครูขันติธรรมานุยุต

เนินพิชัย

ม. 5

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

10

พระครูวิมลปัญญาสาร

ยูงทอง

ม. 4

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

11

พระสมุห์เสถียร ปภาธโร

ดินลาน

ม. 15

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

12

พระครูอรัญญานุรักษ์

ป่ายาง

ม.9

ท่าช้าง

อ.บางกล่ำ

13

พระอธิการมาโนช กตปุญโญ

คูเต่า

ม. 3

แม่ทอม

อ.บางกล่ำ

อำเภอคลองหอยโข่ง

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูสุทธิจิตตาภรณ์

โคกกอ

ม. 6

คลองหลา

คลองหอยโข่ง

2

พระครูประสุตโพธิคุณ

โพธิ์

ม. 6

คลองหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง

3

พระครูสุภัทรธรรมรส

บางศาลา

ม. 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

4

พระอธิการประจวบ กลฺยาโณ

โคกม่วง

ม. 8

โคกม่วง

คลองหอยโข่ง

5

พระครูสุตรัตนคุณ

ปรางแก้ว

ม.8

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

6

พระครูวีรเขมกร

ปลักคล้า

ม. 6

โคกม่วง

คลองหอยโข่ง

7

พระครูพิริยมงคล

เลียบ

ม. 2

คลองหลา

คลองหอยโข่ง

8

พระครูโสภณคณาภิบาล

โคกเหรียง

ม. 1

โคกม่วง

คลองหอยโข่ง

9

พระครูรัตนบุญวัฒน์

ชูนวลรัตนาราม

ม. 3

โคกม่วง

คลองหอยโข่ง

อำเภอนาหม่อม

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระมหาประทีป ปญฺญาทีโป

ทุ่งโตนด

ม. 1

นาหม่อม

นาหม่อม

2

พระวิชา สุจิณฺโณ รก.

ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม

ม. 2

นาหม่อม

นาหม่อม

3

พระครูภูริวิจิตร

แม่เปียะ

ม. 2

คลองหรัง

นาหม่อม

4

พระมหาสนอง  กิตฺติปญฺโญ

นาหม่อม

ม.9

นาหม่อม

นาหม่อม

5

พระครูโสตถิธาดา

เนินพิจิตร

ม. 1

พิจิตร

นาหม่อม

6

พระอธิการจับ  กิตฺติวณฺโณ

พรหมประดิษฐ์

ม. 4

พิจิตร

นาหม่อม

7

พระครูโพธิธรรมาภิยุต

โพธาราม

ม. 2

ทุ่งขมิ้น

นาหม่อม

8

พระครูเกษมวรวิวัฒน์

มงคลพิพัฒน์สมาธิ

ม.6

ทุ่งขมิ้น

นาหม่อม

9

พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙

ป่ากอสุวรรณาราม

ม.7

นาหม่อม

นาหม่อม

อำเภอรัตภูมิ

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูมงคลรัตนโชติ

คูหาใน

ม. 3

คูหาใต้

รัตภูมิ

2

พระครูปรีชาศาสนคุณ

เขาตกน้ำ

ม. 1

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

3

พระอธิการวิชัย สนฺตโชโต

เจริญภูผา

ม. 5

คูหาใต้

รัตภูมิ

4

พระครูสุวรรณเขตตารักษ์

นาสีทอง

ม. 5

เขาพระ

รัตภูมิ

5

พระครูสุวิมลธรรมวาที

คูหานอก

ม. 7

ควนรู

รัตภูมิ

6

พระสมุห์วัชรินทร์ อติผโล

ไทรใหญ่

ม. 5

ควนรู

รัตภูมิ

7

พระครูวุฒธรรมนิเทศก์

ใหม่ทุ่งคา

ม. 8

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

8

พระครูโกวิทธรรมสาร

ห้วยหลาด

ม. 4

คูหาใต้

รัตภูมิ

9

พระครูกิตติธรรมานุรักษ์

เขารักเกียรติ

ม. 4

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

10

พระครูปิยสุตาภรณ์

จังโหลน

ม. 11

คูหาใต้

รัตภูมิ

11

พระครูรัตยธรรมวงศ์

รัตนวราราม

ม. 4

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

12

พระครูมงคลสีลาจารย์

ถ้ำเขาพระ

ม. 5

เขาพระ

รัตภูมิ

13

พระครูวรสุตาภรณ์

ควนหวาด

ม. 1

คูหาใต้

รัตภูมิ

14

พระครูปริยัติธรรมาวิธาน

ไสท้อน

ม.9

ควนรู

รัตภูมิ

15

พระอธิการห้อง จนฺทสโร

ควนขัน

ม.8

คูหาใต้

รัตภูมิ

16

พระครูสุวรรณกิจโกวิท

สุวรรณวนาราม

ม.6

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

17

พระมหาไพรัตน์ ธมฺมโชโต

ธรรมาวาส

ม.6

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

18

พระอธิการชัยรัตน์ โอฬาริโก

เนินสุวรรณ

ม.1

เขาพระ

รัตภูมิ

19

พระอธิการบุญช่วย จนฺทสโร

ทุ่งมะขาม

ม.10

คูหาใต้

รัตภูมิ

20

พระครูมงคลสีลกร

เสรีสามัคคีธรรม

ม.7

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

21

พระอธิการวรรณา กนฺตธมฺโม

คลองเขาล้อน

ม.8

เขาพระ

รัตภูมิ

22

พระครูสุวรรณอัมพารักษ์

ม่วงทอง

ม. 7

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

อำเภอควนเนียง

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระอธิการปรี อตฺถกาโม

ควนโส

ม. 3

ควนโส

ควนเนียง

2

พระครูสิริวัชรานุกูล

ควนเนียง

ม. 10

รัตภูมิ

ควนเนียง

3

พระครูกิตติดำรง

บางเหรียง

ม. 3

บางเหรียง

ควนเนียง

4

พระครูสันติวิริยคุณ

บางทีง

ม. 7

บางเหรียง

ควนเนียง

5

พระอธิการสุวิทย์ สนฺตจิตฺโต

บ่อหว้า

ม. 11

ควนโส

ควนเนียง

6

พระครูสิริธรรมาภิวัฒน์

ปากจ่า

ม. 5

ควนโส

ควนเนียง

7

พระครูประดิษฐ์ภัทรคุณ

ท่าม่วง

ม. 4

รัตภูมิ

ควนเนียง

8

พระครูวิมลสิริสุนทร

คงคาวดี

ม. 3

รัตภูมิ

ควนเนียง

9

พระครูโพธิธรรมญาณ

โพธิธรรมาราม

ม. 2

ควนโส

ควนเนียง

10

พระอธิการพิภพ โสตฺถิโก

ท่าหยี

ม. 6

ห้วยลึก

ควนเนียง

11

พระอธิการประเสริฐ  เตชปุญฺโญ

แสงอรุณ

ม. 1

บางเหรียง

ควนเนียง

12

พระปลัดกรวิทธิ์ สทฺธาธิโก

ปานศึกษาธิการาม

ม. 2

รัตภูมิ

ควนเนียง

13

พระครูโสภณจริยาภินันท์

โคกเมือง

ม. 12

บางเหรียง

ควนเนียง

14

พระครูปัญญาธรรมาวุธ

ควนเนียงใน

ม.13

รัตภูมิ

ควนเนียง

15

พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์

บ่อบัวแก้ว

ม.9

รัตภูมิ

ควนเนียง

16

พระอธิการจารัญ อาจาโร

บ้านกรอบ

ม.5

รัตภูมิ

ควนเนียง

17

พระครูภาวนากันตธรรม

เกาะใหญ่

ม.8

บางเหรียง

ควนเนียง

18

พระสมุห์เสรี วิมโล

แพรกสุวรรณ

ม.11

บางเหรียง

ควนเนียง

19

พระใบฎีกาสานิตย์  ปสนฺนจิตฺดต

ท่าข้าม

ห้วยลึก

ควนเนียง

อำเภอสะเดา

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูเกษมนิมพารักษ์

สองพี่น้อง

ม. 12

ท่าโพธิ์

สะเดา

2

พระครูพิทักษ์นิมพเขต

พังลา

ม. 1

พังลา

สะเดา

3

พระครูสังวรคุณ

ม่วงก้อง

ม. 7

พังลา

สะเดา

4

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ

ยางทอง

ม. 2

ทุ่งหมอ

สะเดา

5

พระครูอรุณวิริยานุศาสน์

วังปริง

ม. 2

เขามีเกียรติ

สะเดา

6

พระครูปุณณสิริวัฒน์

สันติวรคุณ

สะเดา

สะเดา

7

พระครูประโชติกิจโกศล

หัวถนน

ม.8

ปริก

สะเดา

8

พระครูสีลวรวัฒน์

บ้านใหม่

ม. 1

ปริก

สะเดา

9

พระครูใบฏีกาสมศักดิ์ จารุวณฺโณ

บ่อเกตุ

ม. 5

พังลา

สะเดา

10

พระครูพิศาลสุขวัฒน์

สืบสุข

ม. 5

พังลา

สะเดา

11

พระอธิการถวิล พุทฺธรกฺขิตฺโต

ห้วยคู

ม. 4

สำนักแต้ว

สะเดา

12

พระธนา สุจิตฺโต รก.

ศรีวิเทศสังฆาราม

ม. 6

สำนักขาม

สะเดา

13

พระครูสุทธิจิตสุนทร

ปาดังเบซาร์

ม. 7

ปาดังเบซาร์

สะเดา

14

พระสมุห์บุญมี คุณากโร

ต้นพยอม

ม. 9

ปาดังเบซาร์

สะเดา

15

พระอธการโฮชี ฉนฺทโก

เขารูปช้าง

ม.6

ปาดังเบซาร์

สะเดา

16

17

พระครูโสภณกิตยารักษ์

พระอธิการสะอาด อุทาโน

เขามีเกียรติ

ปทุมทอง

ม. 11

เขามีเกียรติ

ทุงหมอ

สะเดา

สะเดา

อำเภอจะนะ

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์

กาญจนาวาส

ม. 2

บ้านนา

จะนะ

2

พระอธิการสิทธิ์ เตชปญฺโญ

เกษมรัตน์

ม. 7

สะพานไม้แก่น

จะนะ

3

พระครูวิศิฏฐ์สารธรรม

สะพานไม้แก่น

ม. 1

สะพานไม้แก่น

จะนะ

4

พระครูสันติวโรปกรณ์

โคกทราย

ม. 1

จะโหนง

จะนะ

5

พระครูธีรสุตคุณ

ขุนทอง

ม. 4

จะโหนง

จะนะ

6

พระอธิการอนุชิต อติสโร

ช้างคลอด

ม. 4

ท่าหม้อไทร

จะนะ

7

พระอธิการไพจิตร รตนญาโณ

โพรงงู

ม. 3

ท่าหม้อไทร

จะนะ

8

พระครูกิตติยาภิวัฒน์

ประจ่า

ม. 6

นาหว้า

จะนะ

9

พระอธิการอำนวย สปฺปญโญ

คลองคล้า

ม. 6

นาหว้า

จะนะ

10

พระครูปราโมทย์สมณคุณ

ทุ่งพระ

ม. 2

ป่าชิง

จะนะ

11

พระอธิการเดชา นนฺทิโย

บ้านไร่

ม. 5

ป่าชิง

จะนะ

12

พระครูสุเขตศาสนคุณ

นาเจริญ

ม. 6

นาทับ

จะนะ

13

พระอธิการวินัย โชติปญฺโญ

ช่องเขา

ม. 4

คลองเปียะ

จะนะ

14

พระปลัดไสว ชวนปญฺโญ

ทุ่งแนะ

ม. 1

คลองเปียะ

จะนะ

15

พระครูปัญญาศาสนกิจ

สะกอม

ม. 2

สะกอม

จะนะ

16

ขุนตัดหวาย

ม. 3

ขุนตัดหวาย

จะนะ

17

18

พระครูเกษมโชติวัฒน์

พระอธิการสุรเดช เตชวณฺโณ

มัชฌิมเขต

ควนนาหว้า

ม. 8

คู

นาหว้า

จะนะ

จะนะ

อำเภอนาทวี

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูสุวัฒนาภรณ์

นาทวี

ม. 4

นาทวี

นาทวี

2

พระครูโชติยาธิคุณ

ในวัง

ม. 1

นาทวี

นาทวี

3

พระครูสุเมธาพิมล

วังโต้

ม.14

นาทวี

นาทวี

4

พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร

ลำชิง

ม. 2

คลองทราย

นาทวี

5

พระครูบุญญาภรณ์

โต้นนทาราม

ม.7

คลองทราย

นาทวี

6

ว่าง

ราชมานิตฯ

ม.2

คลองทราย

นาทวี

7

พระครูสถุธรรมานุรักษ์

สะท้อน

ม. 1

สะท้อน

นาทวี

8

พระทัศนะ ญาณวโร รก.

หลวงปู่อิ่ม

ม.2

สะท้อน

นาทวี

9

พระครูสิริจันทโชติ

เขตตาราม

ม. 8

ท่าประดู่

นาทวี

10

พระครูจันทสาราภิรม

ท่าประดู่

ม. 1

ท่าประดู่

นาทวี

11

พระครูประคุณศุภกิจ

บ้านลุ่ม

ม. 8

ทับช้าง

นาทวี

12

พระสมุห์สมพงษ์ ชินธมฺโม

วังไทร

ม. 6

ทับช้าง

นาทวี

13

พระครูโชติปัญญาโสภณ

ทับช้าง

ม. 1

ทับช้าง

นาทวี

14

พระอธิการไกรสร สิริธโร

ปลักหนูเหนือ

ม. 1

ปลักหนู

นาทวี

15

พระครูสุธรรมบาล

ปลักหนูใต้

ม.3

ปลักหนู

นาทวี

16

พระครูสุขวิหารคุณ

ปลักชะเมา

ม. 3

ฉาง

นาทวี

17

พระครูจันทเขตสารากร

นาหว้า

ม. 1

ฉาง

นาทวี

18

พระครูบัณฑิตธรรมาธร

ประดู่หมู่

ม. 2

ฉาง

นาทวี

19

พระอธิการบุญชู ชีวกโร

เกาะไม้ใหญ่

ม. 5

ประกอบ

นาทวี

20

พระครูภาสวุฒิคุณ

นาปรังประชาราม

ม. 1

คลองกวาง

นาทวี

21

พระครูปริยัติสิทธิสุนทร

วังใหญ่

นาทวี

นาทวี

22

23

พระอธิการเอี่ยม รตินฺธโร

พระปลัดชัยวัฒน์ อภิปุญฺโญ

ทุ่งลัง

ท่าพรุ

นาทวี

ฉาง

นาทวี

นาทวี

อำเภอเทพา

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูวรคุณโสภณ

วังใหญ่

ม. 6

วังใหญ่

เทพา

2

พระครูถาวรจิตคุณ

คลองยอ

ม. 1

วังใหญ่

เทพา

3

พระครูโสภิตกิตติวัฒน์

ควนหมาก

ม. 3

วังใหญ่

เทพา

4

พระครูวีรธรรมวัตร

ปริก

ม. 8

ลำไพล

เทพา

5

พระครูพิพัฒน์เมธากร

ลำไพล

ม. 1

ลำไพล

เทพา

6

พระปลัดวชิรวรรชย์ ปฏิภาโณ

ท่าไทร

ม.7

ลำไพล

เทพา

7

พระสมุห์สัญญา อภิปสนฺโน

นิคมประสาท

ม. 3

เกาะสะบ้า

เทพา

8

พระครูโสตถิธีรคุณ

คงคาสวัสดิ์

ม. 5

สะกอม

เทพา

9

พระจ้าย จิตฺตกโร

เขาแก้ว

ม. 6

สะกอม

เทพา

10

พระสมุห์ชม กตปุญฺโญ

โคกนา

ม. 11

ท่าม่วง

เทพา

11

พระครูสุเทพธรรมโชติ

นิคมเทพา

ม. 3

ท่าม่วง

เทพา

12

พระมหาภูสิต ฐิตสิริ

พรุตู

ม.6

เกาะสะบ้า

เทพา

13

พระอธิการพรประดิษฐ์ อาภากโร

โคกกอ

ม. 9

ท่าม่วง

เทพา

14

พระใบฏีกาสมบูรณ์ ธมฺมสโร

ทุ่งโพธิ์

ลำไพล

เทพา

15

16

พระครูภัทรคุณาภรณ์

สุริยาราม

โคกพยอม

ลำไพล

เกาะสะบ้า

เทพา

เทพา

อำเภอสะบ้าย้อย

ที่

เจ้าอาวาส

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

พระครูญาณโกศล

ถ้ำตลอด

ม. 6

เขาแดง

สะบ้าย้อย

2

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ

คูหา

ม. 4

คูหา

สะบ้าย้อย

3

พระครูอินทปัญญาทร

ตำแย

ม. 3

เปียน

สะบ้าย้อย

4

พระครูภัทรธรรมพินิจ

ทุ่งไพล

ม. 1

เขาแดง

สะบ้าย้อย

5

พระครูสมุห์ประสิทธิ์ โชติโก

บ้านเก่า

ม. 3

เปียน

สะบ้าย้อย

6

พระสมุห์สุชาติ โชติโก

บาโหย

ม. 1

บาโหย

สะบ้าย้อย

7

พระครูประภาสเขตตารักษ์

ทุ่งเภา

ม. 5

เปียน

สะบ้าย้อย

8

พระอธิการจีรชัย สิริปญฺโญ

บ้านโหนด (โตนด)

ม. 3

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

9

พระครูไพบูลย์สิกขการ

สะบ้าย้อย

ม. 1

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

10

พระครูสุตปัญญากร

นาม่วง

ม.4

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

11

พระพล  เตชปุญฺโญ

เพ็งยา

ม.9

สะบ้าย้อย

สะบ้าย้อย

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  03/03/2012 08:38

  ช่วยเปลี่ยนข้อมูลอำเภอเทพาด้วยครับ
  วัดนิคมประสาท  พระสมุห์สัญญา  อภิสนฺโน  เจ้าอาวาส
  วัดพรุตู  พระมหาภูษิต ฐิตสิริ  รักษาการเจ้าอาวาส
  วัดโคกนา  พระสมุห์ชม  กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาส
  วัดโคกกอ  พระพรประดิษฐ์  อาภากโร  รักษาการเจ้าอาวาส
  วัดเขาแก้ว  พระปลัดสายัณห์  ธมฺมธีโร  รักษาการเจ้าอาวาส

 2. 2
  เจ้าอาวาสวัดยางทอง เมืองสงขลา

  วัดยางทอง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา


  เจ้าอาวาสชื่อ พระมหาชัยวุธ ฉาย ฐานุตฺตโม


  ไม่ใช่ พระมหาชัยวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ  3. 3
  พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ

  น่าใส่เบอร์โทรของวัดหรือว่าเบอร์มือของเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เพื่อสะดวกในการติดต่อ ไม่ต้องเดินทางไปหา เป็นการประยัดเวลาและปลอดภัยจากอันตรายในท้องถนนด้วย

 4. 4
  นายธนา นนทพุทธ
  นายธนา นนทพุทธ thananon2490@gmail.com 20/09/2013 06:58
  นมัสการด้วยความเคารพ
  น่าจะมีการตรวจทานโดยผู้ที่ดูแลสักครั้งหนึ่่งให้ถูกต้องเสียสักครั้ง หลังจากนั้นเจ้าอาวาสรูปใดได้มรณภาพก็ให้แก้ไขทันที ข้อมูลจะได้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ก็จำเป็นมาก หากเรียบร้อบเป็นปัจจุบันหมด ใคร ๆก็เข้ามาอ่านเพิ่มขึ้น รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับวัดด้วย
 5. 5
  นายธนา นนทพุทธ
  นายธนา นนทพุทธ thananon2490@gmail.com 20/09/2013 07:01
  นมัสการด้วยความเคารพ
  น่าจะมีการตรวจทานโดยผู้ที่ดูแลสักครั้งหนึ่่งให้ถูกต้องเสียสักครั้ง หลังจากนั้นเจ้าอาวาสรูปใดได้มรณภาพก็ให้แก้ไขทันที ข้อมูลจะได้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ก็จำเป็นมาก หากเรียบร้อบเป็นปัจจุบันหมด ใคร ๆก็เข้ามาอ่านเพิ่มขึ้น รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับวัดด้วย
 6. 6
  นิยม
  นิยม 23/10/2013 10:21

    กำหนดการพุทธาภิเสกพระหลวงปู่ทวด... ณวัดท่าไทร.ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่7 ธันวาคน 2556. ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5ค่ำ เดือน1.ปีมะเส็ง ..สนใจสั่งจองได้ที่ วัดท่าไทร ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.088-5046625..หรือที่เจ้าอาวาส วัดท่าไทร โทร 080-7080809....

 7. 7
  วัดท่าไทร
  วัดท่าไทร hrm_1799@hotmail.com 23/10/2013 10:29

        กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องหลวงปู่ทวด ณ วัดท่าไทร รุ่นฝังลูกนิมิตวัดท่าไทร 57 (รุ่นแรก) วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำเดือน 1 สนใจติดต่อบูชาได้ที่ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร โทร 080-7080809 หรือ โทร 088-5046625 พระดี พิธีดี จุดประสงค์ดีครับผม

 8. 8
  พระมหาศิจะพรรณ
  พระมหาศิจะพรรณ wawa2-20@hotmail.com 07/02/2014 00:21

  วัดน้ำน้อยในเจ้าอาวาสตั้งแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ชื่อ พระอธิการอัศ  สีลสุทฺโธ ป.


  วัดวิมลคุณากร ตำบลบ้านพรุ  ตั้งแล้วเมื่อปี 2555 คือพระครูสมุห์วิศรุต  เตชญาโณ


  วัดโคกนาว ตั้งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2556 คือพระครูสังฆรักษ์ผาด  ฐิติโก


  วัดโคกสูง  พระวิเชียร  วิโรจโณ  ป. รักษาการแทนเจ้าอาวาส


  วัดคลองพระยา  พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตฺโต  รักษาการเจ้าอาวาส


  วัดอู่ตะเภา ชื่อผิด ที่ถูกคือ  พระครูสถคนธ์สีลวัตร


  วัดทุ่งลุงชื่อผิด ที่ถูกคือ พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร


  ขอความกรุณาแก้ให้ด้วยนะครับ

 9. 9
  พระมหาศิจะพรรณ
  พระมหาศิจะพรรณ wawa2-20@hotmail.com 07/02/2014 00:23

  วัดน้ำน้อยในเจ้าอาวาสตั้งแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ชื่อ พระอธิการอัศ  สีลสุทฺโธ ป.


  วัดวิมลคุณากร ตำบลบ้านพรุ  ตั้งแล้วเมื่อปี 2555 คือพระครูสมุห์วิศรุต  เตชญาโณ


  วัดโคกนาว ตั้งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2556 คือพระครูสังฆรักษ์ผาด  ฐิติโก


  วัดโคกสูง  พระวิเชียร  วิโรจโณ  ป. รักษาการแทนเจ้าอาวาส


  วัดคลองพระยา  พระมหาไพศาล  ปสนฺนจิตฺโต  รักษาการเจ้าอาวาส


  วัดอู่ตะเภา ชื่อผิด ที่ถูกคือ  พระครูสุคนธ์สีลวัตร


  วัดทุ่งลุงชื่อผิด ที่ถูกคือ พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร


  ขอความกรุณาแก้ให้ด้วยนะครับ

 10. 10
  Pharmaka Somporn
  Pharmaka Somporn Watthaisamakheegermany@hotmail.com 07/08/2014 01:24

  สาธุๆข้อมูลเยี่ยมมากครับ ถึงจะอยู่ต่างแดนจากพระสงขลาบ้านนอกยังได้รับรู้ข้อมูลเจ้าอาวาสแต่ละวัดในจังหวัดสงขลา ฝากเฟสวัดไทยสามัคคีต่างแดนให้แอตมาคุยแลกเปลี่ยนติชมกันได้ครับ Watthaisamakhee Deutsch Thailänddischer ชื่อเฟสวัดครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view