สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรรมการมหาเถร

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

สมเด็จพระพุทธชิณวงศ์

พระพรหมเวที

 

พระพรหมวชิรญาณ

พระพรหมเมธาจารย์

พระพรหมสุธี

พระวิสุทธิวงศาจารย์

พระพรหมเมธี

พระพรหมมุนี

พระพรหมดิลก

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมวิสุทธาจารย์

พระธรรมธัชมุนี

พระธรรมบัณฑิต

กรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบัน

 

ที่

สมณศักดิ์ในปัจจุบัน

วัด

1

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำ

2

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศาราม

       3

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

ราชบพิธสถิตสีมาราม

4

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศาราม

5

สมเด็จพระวันรัต

บวรนิเวศวิหาร

6

สมเด็จพระโฆษาจารย์

สุทัศนเทพวราราม

7

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

เทพสิรินทราวาส

8

สมเด็จพระพุทธชิณวงศ์

พิชยญาติการาม

9

พระพรหมเวที

ไตรมิตรวิทยาราม

10

พระพรหมวชิรญาณ

ยานนาวา

11

พระพรหมเมธาจารย์

บุรณศิริมาตยาราม

12

พระพรหมสุธี

สระเกศ

13

พระวิสุทธิวงศาจารย์ 

ปากน้ำ

14

พระพรหมเมธี

สัมพันธวงศ์

15

พระพรหมมุนี

ราชบพิตรสถิตย์มหาสีมาราม

16

พระพรหมดิลก

สามพระยา

17

พระพรหมบัณฑิต

วัดประยูรวงศาวาส

18

พระพรหมวิสุทธาจารย์

เครือวัลย์

19

พระธรรมรัชมุนี

ปทุมวนาราม

20

พระธรรมบัณฑิต

พระราม ๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view