สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะ ๙ ประโยค

พระราชาคณะ ๙ ประโยค

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2497

2

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศาราม/กรุงเทพฯ

2499

3

สมเด็จพระวันรัต

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2515

4

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2504

5

สมเด็จพระพุทธชิณวงศ์

พิชยญาติการาม/กรุงเทพฯ

2515

6

สมเด็จพระพุฒาจาร

ไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพ

2519

7

พระพรหมคุณาภรณ์

ญาณเวศกวัน/นครปฐม

2504

8

พระพรหมเมธาจารย์

บุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพฯ

2513

9

พระวิสุทธิวงศาจารย์

วัดปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2516

10

พระธรรมวโรดม

ทินกรนิมิตร/นนทบุรี

2515

11

พระศาสนโสภณ

โสมนัสวิหาร/กรุงเทพฯ

2517

12

พระพรหมดิลก

สามพระยา/กรุงเทพฯ

2523

13

พระพรหมโมลี

วัดปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2519

14

พระพรหมบัณฑิต

ประยูรวงศาราม/กรุงเทพฯ

2519

15

พระมหาโพธิวงศาจารย์

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2515

16

พระพรหมกวี

กัลยาณมิตร/กรุงเทพฯ

2519

17

พระพรหมเวที

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2525

18

พระธรรมวรมุนี

คูหาสวรรค์/พัทลุง

2522

19

พระธรรมปิฏก

พระพุทธบาท/สระบุรี

2523

20

พระธรรมโมลี

ศาลาลอย/สุรินทร์

2513

21

พระธรรมรัตนดิลก

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2523

22

พระธรรมดิลก

ป่าแสงอรุณ/ขอนแก่น

2517

23

พระธรรมธีรราชมหามุนี

ระฆังโฆษิตาราม/กรุงเทพฯ

2514

24

พระธรรมปริยัติโมลี

บพิตรพิมุข/กรุงเทพฯ

2529

25

พระธรรมเมธี

จันทาราม/กรุงเทพฯ

2518

26

พระธรรมปริยัติมุนี

ปิตุลาธราชฯ/ฉะเชิงเทรา

2531

27

พระธรรมโกษาจารย์

ขันเงิน/ชุมพร

2517

28

พระธรรมวิมลโมลี

ไตรธรรมาราม/สุราษฎร์ธานี

2528

29

พระเทพเวที

อนงคาราม/กรุงเทพฯ

2524

30

พระเทพมุนี

ไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพ

2528

31

พระเทพเมธี

อรุณราชวราราม/กทม

2525

32

พระเทพโสภณ

ราชบูรณะ/กรุงเทพฯ

2528

33

พระเทพปริยัติเมธี

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2526

34

พระเทพวิสุทธิเมธี

เทพธิดาราม/กรุงเทพฯ

2525

35

พระเทพคุณาภรณ์

เทวราชกุญชร/กรุงเทพฯ

2536

36

พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์/นครสวรรค์

2532

37

พระเทพกิตติเวที

เบญจมบพิตร/กรุงเทพฯ

2537

38

พระเทพสิทธิมุนี

ดุสิตาราม/กทม

2523

39

พระเทพวิสุทธิเวที

ราชนัดดาราม/กทม

2532

40

พระเทพสาครมุนี

เจษฎาราม/สมุทรสาคร

2537

41

พระเทพปัญญาโมลี

ประชุมโยธี/พังงา

2535

42

พระเทพวิสุทธโมลี

จักวรรดิราชาวาส/กรุงเทพฯ

2525

43

พระเทพปริยัติสุธี

พระนอนจักรสีห์/สิงห์บุรี

2533

44

พระเทพมหาเจติยาจารย์

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2515

45

พระเทพสุธี

นิมมานรดี/กรุงเทพฯ

2528

46

พระเทพวีราภรณ์

เชตุพนฯ/กทม

2521

47

พระเทพสมุทรมุนี

กลาง/สมุทรปราการ

2531

48

พระราชสุธรรมเมธี

พระบรมธาตุไชยา/สุราษฎร์ธานี

2513

49

พระราชธรรมเวที

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2518

50

พระราชวชิรโมลี

สวนพลู/กรุงเทพฯ

2523

51

พระราชปริยัติดิลก

ประยุรวงศาวาส/กรุงเทพฯ

2523

52

พระราชวิสุทธิโมลี

วัดมหาธาตุยุวราช/กรุงเทพฯ

2526

53

พระราชกวี

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2520

54

พระราชปัญญาภรณ์

นางชี/กทม

2533

55

พระราชปัญญาเมธี

จันทาราม/กรุงเทพฯ

2526

56

พระราชสิทธิมุนี

วัดมหาธาตุยุวราช/กรุงเทพฯ

2528

57

พระราชเวที

เชตุพนฯ/กทม

2535

58

พระราชรัตนวิสุทธิ์

ด่านประชากร/ชุมพร

2515

59

พระราชปัญญาเวที

ตากฟ้า/นครสวรรค์

2537

60

พระราชวิสุทธิโสภณ

ราชสิทธาราม/นครศรีธรรมราช

2515

61

พระราชวิมลโมลี

พายัพ/นครราชสีมา

2519

62

พระราชศาสนโมลี

โพธิ์เงิน/สิงห์บุรี

2524

63

พระราชวิสุทธิดิลก

สามพระยา/กรุงเทพฯ

2524

64

พระราชวรเวที

ราชคฤห์/กรุงเทพฯ

2536

65

พระราชปฎิภาณโสภณ

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2520

66

พระราชวชิรดิลก

เพชรสมุทรฯ/สมุทรสงคราม

2537

67

พระราชสุตกวี

มหรรณพาราม/กรุงเทพฯ

2541

68

พระราชปริยัติโกศล

ใหม่พิเรนทร์/กทม

2534

69

พระราชวิสุทธิเมธี

ไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี

2536

70

พระราชวิมลเมธี

ราษฎร์ศรัทธาธรรม/สุโขทัย

2537

71

พระราชสุธี

โพธินิมิร/กรุงเทพฯ

2523

72

พระราชปริยัติมุนี

คูหาสวรรค์/พัทลุง

2527

73

พระราชธีราจารย์

มณีวราราม/อุบลราชธานี

2532

74

พระราชญาณกวี

พระราม๙/กรุงเทพฯ

2530

75

พระราชสิริธรรมเมธี

คูหาสวรรค์/พัทลุง

2526

76

พระราชดิลก

อาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพฯ

2535

77

พระราชวชิรเมธี

พระบรมธาตุ/กำแพงเพชร

2533

78

พระราชธรรมสารสุธี

มหาพุทธาราม/ศรีษะเกษ

2522

79

พระราชวรมุนี

สังเวชวิศยาราม/กรุงเทพฯ

2530

80

พระราชปัญญาสุธี

สร้อยทอง/กทม

2540

81

พระราชปริยัติ

ศรีโคมคำ/พะเยา

2536

82

พระราชวิสุทธเวที

ชนะสงคราม/กทม

2550

83

พระราชปัญญามุนี

เวฬุวัน/ยะลา

2537

84

พระราชปริยัติเมธี

สุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ

2515

85

พระราชกิตติเมธี

เขียนเขต/ปทุมธานี

2541

86

พระราชโมลี

หงษ์รัตนาราม/กรุงเทพฯ

2540

87

พระราชเขมากร

พระบาทมิ่งเมือง/แพร่

2538

88

พระราชปริยัติโมลี

โมลีโลกยาราม/กทม

2538

89

พระราชรัชมุนี

สวนดอก/เชียงใหม่

2537

90

พระราชธีราจารย์

พระพุทธบาทฉาย/สระบุรี

2530

91

พระราชปริยัติสุธี

วัดธรรมามูล/ชัยนาท

2545

92

พระศรีวิสุทธิโมลี

สำนักสงฆ์วังสะท้อน/นครราชสีมา

2520

93

พระศรีปริยัติสุธี

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2520

94

พระศรีปริยัติโกศล

ป่าลิไลย์/สุพรรณบุรี

2525

95

พระเมธีรัตนดิลก

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2516

96

พระกวีวงศ์

ราชสิทธาราม/กทม

2524

97

พระเมธีธรรมานันท์

ดอนหวาย/นครปฐม

2520

98

พระศรีภัทรมุนี

ทองนพคุณ/กรุงเทพฯ

2534

99

พระปริยัติเมธาภรณ์

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2527

100

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต

สัมพันธวงศาราม/กรุงเทพฯ

2536

101

พระเมธีธรรมาภรณ์

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2527

102

พระสุธีวราลังการ

ราชโอรสาราม/กรุงเทพฯ

2536

103

พระศรีปริยัติบดี

มุมป้อม/นครศรีธรรมราช

2533

104

พระปริยัติเวที

สุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพฯ

2531

105

พระเมธีวราลังการ

ทองนพคุณ/กทม

2528

106

พระศรีสุธรรมโมลี

โมลีโลกยาราม/กรุงเทพฯ

2537

107

พระศรีมงคลเมธี

จันทร์กระพ้อ/ปทุมธานี

2542

108

พระเมธีวรคณาจารย์

จักวรรดิราวาส/กรุงเทพฯ

2528

109

พระศรีปริยัติบัณฑิต

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2527

110

พระศรีสุธรรมเวที

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2519

111

พระศรีวราภรณ์

ปทุมคงคา/กรุงเทพฯ

2527

112

พระศรีกิตติเมธี

เทพนิมิต/ฉะเชิงเทรา

2543

113

พระศรีวิสุทธิคุณ

ศาลาลอย/สุรินทร์

2536

114

พระปริยัติกวี

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2535

115

พระศรีธีรวงศ์

พระประโทณย์เจดีย์/นครปฐม

2545

116

พระศรีธวัชเมธี

ราชบูรณ/กรุงเทพฯ

2525

117

พระศรีวิสุทธิดิลก

วิเศษการ/กรุงเทพฯ

2521

118

พระศรีปริยัตยาภรณ์

พัฒนาราม/สุราษฎร์ธานี

2526

119

พระศรีปริยัติวงศ์

ราชนัดดาราม/กรุงเทพฯ

2533

120

พระศรีธรรมโสภณ

พระธาตุหริภุญชัย/ลำพูน

2540

121

พระศรีปริยัติเมธี

คลองวาฬ/ประจวบคีรีขันธุ์

2542

122

พระเมธีวราลงกรณ์

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2529

123

พระสุธีธรรมานุวัตร

พระเชตุพน/กรุงเทพฯ

2530

124

พระศรีธีรพงษ์

พญาภู/น่าน

2533

125

พระศรีธรรมบัณฑิต

อรุณราชวราราม/กรุงเทพฯ

2530

126

พระศรีวิสุทธาภรณ์

บรมนิวาส/กรุงเทพฯ

2543

127

พระปิฏกโกศล

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2530

128

พระสุธีรัตนาภรณ์

สุทัศนเทพวนาราม/กรุงเทพฯ

2533

129

พระศรีปริยัติญาณ

รวกบางบำหรุ/กรุงเทพฯ

2513

130

พระศรีวิสุทธิพงษ์

วัดศรีสุธรรมาราม นครสวรรค์

2535

131

พระศรีปริยัติโมลี

วัดราชนัดดาราม กทม.

2537

132

พระศรีปริยัติวิมล

วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์

2540

133

พระศรีรัตนโมลี

วัดราชสิทธาราม กทม.

2537

134

พระเมธีธรรมประนารถ

วัดท่าหลวง พิจิตร

2537

135

พระศรีวรญาณ

วัดป่าหนองคู จ.มหาสารคาม

2524

136

พระศรีกิตติโสภณ

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.

2528

137

พระศรีปริยัติเวที

วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

2543

138

พระศรีรัตนสุธี

วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่

2542

139

พระอมรโมลี

วัดปทุมวนาราม กทม.

2536

140

พระศรีวิสุทธิญาณ

วัดราชาธิวาส กทม.

2545

141

พระเมธีวชิรภูษิต

วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

2535

142

พระเมธีสุตาภรณ์

วัดคีรีวันต์ จ.นครราชสีมา

2526

143

พระศรีรัตนเมธี

วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

2543

144

พระศรีวิสุทธินายก

วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี

2545

145

พระศรีธรรมเมธี

วัดหิรัญรูจี กทม.

2519

146

พระศรีวิสุทธิโกศล

วัดราชคฤห์ กทม.

2544

147

พระศรีรัตนวิมล

วัดโคกสมานคุณ

2542

148

พระศรีวราภรณ์

วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.

2544

149

พระเมธีวรญาณ

วัดมหาธาตุ กทม.

2544

150

พระศรีปริยัติโยดม

วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี

2542

151

พระศรีรัตนมุนี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

2537

152

พระศรีธรรมาภรณ์

วัดทุ่งสว่าง จ.ศรีสะเกษ

2542

153

พระศรีศาสนโมลี

วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี

2539

154

พระศรีคัมภีรญาณ

วัดปากน้ำ กทม.

2528

155

พระวิเชียรโมลี

วัดหนัง กทม.

2544

156

พระศรีปริยัติธาดา

โพธิย่อย/บุรีรัมย์

2539

157

พระศรีวรเวที

บ้านเขวา/ศรีษะเกษ

2545

158

พระศรีวัชรมุนี

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2539

159

พระศรีวิสุทธิกวี

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2547

160

พระศรีวชิรโมลี

ชัยพร/หนองคาย

2536

161

พระศรีมุนีวงศ์

ธาตุทอง/กรุงเทพฯ

2536

162

พระศรีปริยัติมุนี

พระงาม/นครปฐม

2527

163

พระอมรเมธาจารย์

มหาธาตุฯ/กรุงเทพฯ

2530

164

พระศรีรัตนากร

ไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพฯ

2553

165

พระศรีภัททิยบดี

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2538

166

พระศรีพัชโรดม

มหาธาตุ/เพชรบูรณ์

2543

167

พระศรีวชิราภรณ์

ยานนาวา/กรุงเทพฯ

2540

168

พระศรีสุทธิเวที

อรุณราชวราราม

2543

169

พระศรีวิสุทธิวงศ์

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2534

170

พระปิฏกโมลี

จองคำ/ลำปาง

2545

171

พระศรีศาสนวงศ์

บางนาใน/กรุงเทพฯ

2547

172

พระปิฏกเมธี

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2537

173

พระศรีวิสุทธิเมธี

พระธาตุพนม/นครพนม

2546

174

พระศรีธรรมวงศาจารย์

ป่าศรัทธาราม/นครราชสีมา

2554

175

พระภาวนาสมณคุณ

เขาสมโภชน์/ลพบุรี

2548

176

พระศรีวิสุทธิโสภณ

เชิงหวาย/อ่างทอง

2542

177

พระอมรมุนี

นรนาถสุนทริการาม/กทม.

2545

178

พระศรีวีรมุนี

ไตรมิตร/กทม.

2541

179

พระศรีวชิราลังการ

ยานนาวา/กทม.

2547

180

พระเมธีปริยัติวิบูล

ไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี

2543

181

พระปริยัติโศภณ

สามพระยา/กทม.

2542

182

พระศรีวิกรมมุนี

ตะพานหิน/พิจิตร

2530

183

พระเมธีวราภรณ์

พนัญเชิง/อยุธยา

2550

184

พระศรีญาณวงศ์

พระศรีชมภูองค์ตื้อ/หนองคาย

2543

185

พระอมราภิรักขิต

บรมนิวาส/กทม.

2550

186

พระกิตติสารมุนี

เทพสิรินทราวาส/กทม.

2553

187

พระศรีปริยัติดิลก

ชนะสงคราม/กทม.

188

พระศรีธรรมคุณาธาร

พันม่วง/สุพรรณบุรี

189

พระศรีสุธรรมเมธี

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ/กทม.

190

พระศรีศากยวงศ์

สังฆานุภาพ/กำแพงเพชร

191

พระสุธีวินยานุวัตร

พุทธบูชา/กทม.

view