สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมเด็จพระราชาคณะ

สมเด็จพระราชาคณะ

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ปากน้ำ/กทม.

2538

2

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศาราม/กทม.

2544

3

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กทม.

2552

4

สมเด็จพระวันรัต

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2552

5

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สุทัศนเทพวราราม/กทม.

2553

6

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

เทพศิรินทราวาส/กทม.

2553

7

สมเด็จพระพุทธชิณวงศ์

พิชยญาติการาม/กทม.

2554

8

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ไตรมิตรวิทยาราม/กทม.

2557

 

view