สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รองสมเด็จพระราชาคณะ

 

 

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

พระอุดมญาณโมลี

โพธิสมภรณ์/อุดรธานี

2544

2

พระพรหมวชิรญาณ

ยานนาวา/กทม.

2544

3

พระพรหมคุณาภรณ์

ญาณเวศกวัน/นครปฐม

2547

4

พระพรหมเมธาจารย์

บุรณศิริมาตยาราม/กทม.

2547

5

พระพรหมสุธี

สระเกศ/กทม.

2548

6

พระวิสุทธิวงศาจารย์

ปากน้ำ/กทม.

2549

7

พระพรหมจริยาจารย์

กระพังสุรินทร์/ตรัง

2550

8

พระสุธรรมาธิบดี

ธรรมบูชา/สุราษฏร์ธานี

2551

9

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ศรีโคมคำ/พะเยา

2551

10

พระธรรมวโรดม

ทินกรนิมิตร/นนทบุรี

2551

11

พระสาสโสภณ

โสมนัสวิหาร/กทม.

2552

12

พระพรหมเมธี

สัมพันธวงศาราม/กทม.

2553

13

พระพรหมมุนี

ราชบพิธ/กทม.

2553

14

พระพรหมดิลก

สามพระยา/กทม.

2553

15

พระพรหมโมลี

ปากน้ำ/กทม.

2554

16

พระพรหมสิทธิ

สระเกศ/กทม.

2554

17

พระพรหมบัณฑิต

ประยุรวงศาวาส/กทม.

2555

18

พระพรหมวิสุทธาจารย์

เครือวัลย์วรวิหาร/กทม.

2556

19

พระพรหมมังคลาจารย์

ไตรมิตรวิทยาราม/กทม.

2556

20

พระมหาโพธิวงศาจารย์

ราชโอรสาราม/กทม.

2557

21

พระพรหมกวี

กัลยาณมิตร/กทม.

2557

22

พระพรหมเวที

ปฐมเจดีย์/นครปฐม

2557

23

พระพรหมเสนาบดี

ปทุมคงคา/กทม.

2557

 

 

 


view