สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

พระธรรมกิตติโสภณ

สระเกศ/กทม.

2535

2

พระธรรมวราจารย์

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2537

3

พระธรรมโสภณ

สุทธจินดา/นครราชสีมา

2539

4

พระธรรมกิตติมุนี

เฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี

2542

5

พระธรรมกวี

ราชาธิวาส/กทม.

2543

6

พระธรรมวรนายก

พระนารายณ์มหาราช/นครราชสีมา

2545

7

พระธรรมเสนานี

วังตะกู/นครปฐม

2545

8

พระธรรมรัตนวิสุทธิ์

ราชสิทธาราม/กทม.

2545

9

พระธรรมฐิติญาณ

บึงพระลานชัย/ร้อยเอ็ด

2546

10

พระธรรมราชานุวัตร

พระแก้ว/เชียงราย

2546

11

พระธรรมวรมุนี

คูหาสวรรค์/พัทลุง

2546

12

พระธรรมวราลังการ

เพชรวราราม/เพชรบูรณ์

2547

13

พระธรรมสิงหบุราจารย์

อัมพวัน/สิงห์บุรี

2547

14

พระธรรมปิฏก

พระพุทธบาท/สระบุรี

2547

15

พระธรรมเสนานุวัตร

พระศรีมหาธาตุ/พิษณุโลก

2548

16

พระธรรมโมลี

ศาลาลอย/สุรินทร์

2548

17

พระธรรมรัตนดิลก

สุทัศนเทพวราราม/กทม.

2548

18

พระธรรมไตรโลกาจารย์

ราชประดิษฐ์/กทม.

2549

19

พระธรรมสุธี

มหาธาตุ/กทม.

2549

20

พระธรรมสิทธิมงคล

เมือง/ยะลา

2549

21

พระธรรมเมธาจารย์

โสมนัสวิหาร/กทม.

2549

22

พระธรรมรัตนากร

ปากน้ำ/กทม.

2550

23

พระธรรมดิลก

ป่าแสงอรุณ/ขอนแก่น

2550

24

พระธรรมเจติยาจารย์

พระศรีมหาธาตุ/กทม.

2550

25

พระธรรมนันทโสภณ

พระธาตุช้างค้ำ/น่าน

2550

26

พระธรรมธีรราชมหามุนี

ระฆังโฆสิตาราม/กทม.

2551

27

พระธรรมธัชมุนี

ปทุมวนาราม/กทม.

2551

28

พระธรรมสิทธิเวที

สังเวชวิศยาราม/กทม.

2551

29

พระธรรมมงคลรังษี

โพธิ์ชัย/หนองคาย

2552

30

พระธรรมบัณฑิต

พระราม ๙ /กทม.

2552

31

พระธรรมปริยัติโมลี

บพิตรพิมุข/กทม.

2552

32

พระธรรมมังคลาจารย์

พระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่

2552

33

พระธรรมเมธาภรณ์

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2553

34

พระธรรมมงคลญาณ

ธรรมมงคล/กทม.

2553

35

พระธรรมเมธี

จันทนาราม/จันทบุรี

2554

36

พระธรรมภาณพิลาส

คูยาง/กำแพงเพชร

2554

37

พระธรรมสิทธินายก

จันทราม/กทม.

2554

38

พระธรรมปัญญาภรณ์

มหาธาตุ/ราชบุรี

2554

39

พระธรรมวงศาจารย์

โคกสมานคุณ/สงขลา

2554

40

พระธรรมปริยัติมุนี

ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์/ฉะเชิงเทรา

2554

41

พระธรรมปาโมกข์

ราชผาติการาม/กทม.

2555

42

พระธรรมโกศาจารย์

ขันเงิน/ชุมพร

2555

43

พระธรรมวราภรณ์

สนามพราหมณ์/เพชรบุรี

2556

44

พระธรรมวิสุทธาจารย์

หนองแวง/ขอนแก่น

2556

45

พระธรรมมหาวีรานุวัตร

คลองโพธิ์/อุตรดิตถ์

2556

46

พระธรรมวิมลโมลี

ไตรธรรมาราม/สุราษฎร์ธานี

2556

47

พระธรรมวิมลมุนี

มัชฌิมาวาส/อุดรธานี

2557

48

พระธรรมเสนานี

พระธาตุดอยสุเทพ/เชียงใหม่

2557

49

พระธรรมปริยัติโสภณ

สร้อยทอง/กทม.

2557

50

พระธรรมมงคลเจดีย์

อรุณราชวราราม/กทม.

2557

 

 
ปรับปรุงล่าสุด  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
 
 
 
 
view