สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะชั้นเทพ

พระราชาคณะชั้นเทพ

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

พระเทพปัญญาสุธี

แจ้ง/นครศรีธรรมราช

2533

2

พระเทพประสิทธิคุณ

ระฆังโฆษิตาราม/กทม.

2536

3

พระเทพวิมลเมธี

โพทะเล/พิจิตร

2543

4

พระเทพปัญญากวี

มกุฏกษัตริยาราม/กทม.

2543

5

พระเทพสิทธิโมลี

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2544

6

พระเทพสิทธิเวที

นางนอง/กทม

2545

7

พระเทพสุทธิโมลี

พุทโธธัมมธโร/มุกดาหาร

2545

8

พระเทพสารเวที

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2545

9

พระเทพเวที

อนงคาราม/กทม.

2546

10

พระเทพเมธาจารย์

วรดิตถาราม/ตราด

2546

11

พระเทพวิสุทธิคุณ

บุพพาราม/เชียงใหม่

2546

12

พระเทพสุทธาจารย์

เขาบางทราย/ชลบุรี

2547

13

พระเทพวิทยาคม

บ้านไร่/นครราชสีมา

2547

14

พระเทพวรเมธี

บางขวาง/นนทบุรี

2547

15

พระเทพวิสุทธิกวี

ราชาธิวาส/กทม.

2547

16

พระเทพสุเมธมุนี

โยธานิมิต/ตราด

2547

17

พระเทพประสิทธิโสภณ

เทพศิรินทราวาส/กทม.

2547

18

พระเทพปริยัติมุนี

ทองนพคุณ/กทม.

2547

19

พระเทพสุเมธี

ศรีสุริยวงศ์/ราชบุรี

2547

20

พระเทพกวี

พระยายัง/กทม.

2547

21

พระเทพสมุทรโมลี

เพชนสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม

2547

22

พระเทพมุนี

ไตรมิตรวิทยาราม/กทม.

2548

23

พระเทพพิพัฒนาภรณ์

ท่าไทร/สุราษฎร์ธานี

2548

24

พระเทพวิมลโมลี

รัชฏาธิษฐาน/กทม.

2548

25

พระเทพมงคลสุธี

พุทธมงคลนิมิตร/นครสวรรค์

2549

26

พระเทพกิตติโมลี

เบญจมบพิตร/กทม.

2549

27

พระเทพกิตติเมธี

อาษาสงคราม/กทม.

2549

28

พระเทพปริยัติวิมล

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2549

29

พระเทพเมธี

อรุณราชวราราม/กทม.

2549

30

พระเทพโสภณ

ราชบุรณะ/กทม.

2549

31

พระเทพกิตติรังษี

ธาตุ/ขอนแก่น

2549

32

พระเทพศีลวิสุทธิ์

ประชุมชลธาร/นราธิวาส

2549

33

พระเทพรัตนดิลก

ศาลาลอย/นครราชสีมา

2549

34

พระเทพสารเมธี

ประชานิยม/กาฬสินธุ์

2549

35

พระเทพวราภรณ์

ตรีรัตนาราม/ระยอง

2549

36

พระเทพสิทธิโกศล

พลับพลาชัย/กทม.

2549

37

พระเทพสิริโสภณ

วังตะวันตก/นครศรีธรรมราช

2549

38

พระเทพคุณาธาร

ดุลยาราม/สตูล

2549

39

พระเทพโกศล

ศรีโสดา/เชียงใหม่

2550

40

พระเทพวรคุณ

บรมนิวาส/กทม.

2550

41

พระเทพปริยัติเวที

สุทัศเทพวนาราม/กทม.

2550

42

พระเทพวินยาภรณ์

พระมหาธาตุ/นครศรีธรรมราช

2550

43

พระเทพสารคามมุนี

อภิสิทธิ์/มหาสารคาม

2550

44

พระเทพวิริภรณ์

หัวลำโพง/กทม.

2550

45

พระเทพชลธารมุนี

บางพระ/ชลบุรี

2550

46

พระเทพสุวรรณโมลี

ป่าเลไลย์/สุพรรณบุรี

2551

47

พระเทพรัตนกวี

มหาธาตุ/เพชรบูรณ์

2551

48

พระเทพวราลังการ

พระศรีมหาธาตุ/กทม.

2551

49

พระเทพวิสุทธิเมธี

เทพธิดาราม/กทม.

2551

50

พระเทพคุณาภรณ์

เทวราชกุญชร/กทม.

2551

51

พระเทพวิสุทธิญาณ

อนาลโยทิพยาราม/พะเยา

2551

52

พระเทพปริยัติวงศ์

ปากน้ำ/กทม.

2552

53

พระเทพญาณวิศิษฏ์

ปทุมวนาราม/กทม.

2552

54

พระเทพสิทธิวิมล

คลองวาฬ/ประจวบคีรีขันธ์

2552

55

พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์/นครสวรรค์

2552

56

พระเทพกิตติเวที

เบญจมบพิตร/กทม.

2552

57

พระเทพวรมุนี

พระธาตุพนม/นครพนม

2552

58

พระเทพญาณกวี

เทพศิรินทราวาส/กทม.

2552

59

พระเทพรัตนากร

พนัญเชิง/อยุธยา

2552

60

พระเทพปัญญามุนี

อาวุธวิกสิตาราม/กทม.

2552

61

พระเทพสิทธิมงคล

ตโปตาราม/ระนอง

2552

62

พระเทพสิทธินายก

พระสิงห์/เชียงราย

2553

63

พระเทพสิทธิมุนี

ดุสิตาราม/กทม.

2553

64

พระเทพเจติยาจารย์

โสมนัสวิหาร/กทม.

2553

65

พระเทพสิทธิโสภณ

พระธาตุเชิงชุม/สกลนคร

2553

66

พระเทพดิลก

ปทุมวนาราม/กทม.

2553

67

พระเทพรัตนสุธี

เขียนเขต/ปทุมธานี

2553

68

พระเทพญาณมหามุนี

พระธรรมกาย/ปทุมธานี

2554

69

พระเทพวรเวที

ปากน้ำ/กทม.

2554

70

พระเทพวิสุทธิเวที

ราชนัดดา/กทม.

2554

71

พระเทพวิสุทธาภรณ์

อินทรวิหาร/กทม.

2554

72

พระเทพปริยัติ

เจ็ดยอด/เชียงใหม่

2554

73

พระเทพมงคลญาณ

บวรมงคล/กทม.

2554

74

พระเทพมงคลเมธี

ชัยสามหมอ/ชัยภูมิ

2554

75

พระเทพสาครมุนี

เจษาราม/สมุทรสาคร

2554

76

พระเทพปัญญาโมลี

ประชุมโยธี/พังงา

2554

77

พระเทพวิสุทธินายก

เทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา

2554

78

พระเทพพุทธมุนี

ศรีจันทร์/ขอนแก่น

2554

79

พระเทพปัญญาเมธี

กลาง/กาฒสินธุ์

2554

80

พระเทพญาณมงคล

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม/ราชบุรี

2554

81

พระเทพสิทธเมธี

บุญยประดิษฐ์/กทม.

2554

82

พระเทพสารสุธี

เทพสิรินทราวาส/กทม.

2554

83

พระเทพวิสุทธิโมลี

จักรวรรดิราชาวาส/กทม.

2555

84

พระเทพวิมลมุนี

ชนะสงคราม/กทม.

2555

85

พระเทพปัญญากวีปริยัติสุธี

ชนพระนอนจักรสีห์/สิงห์บุรี

2555

86

พระเทพวิมลญาณ

ปทุมวนาราม/กทม.

2555

87

พระเทพรัตนโมลี

อนงคาราม/ กทม.

2555

88

พระเทพมังคลาจารย์

ปรท่าตอน/เชียงใหม่

2555

89

พระเทพสิทธาจารย์

มหาชัย/มหาสารคาม

2555

90

พระเทพญาณโมลี

ทรายขาว/สงขลา

2555

91

พระเทพเมธาจารย์

สิริกาญจนาราม/กาญจนบุรี

2556

92

พระเทพมหาเจติยาจารย์

พระปฐมเจดีย์/นครปฐม

2556

93

พระเทพญาณเวที

ศรีอุโมงค์คำ/พะเยา

2556

94

พระเทพสุธี

นิมมานรดี/กทม.

2556

95

พระเทพโมลี

เทพสิรินทราวาส/กทม.

2556

96

พระเทพสิทธิญาณรังษี

โสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา

2556

97

พระเทพประสิทธิมนต์

ศรีสุดาราม/กทม.

2557

98

พระเทพวีราภรณ์

พระเชตุพน/กทม.

2557

99

พระเทพภาวนาวิกรม

ชัยภูมิพิทักษ์/ชัยภูมิ

2557

100

พระเทพปริยัติมงคล

จองคำ/ลำปาง

2557

101

พระเทพสุธรรมญาณ

ชัยมงคล/สงขลา

2557

102

พระเทพสมุทรมุนี

กลาง/สมุทรปราการ

2557

103

พระเทพรัตนมุนี

สระเกศ/กทม.

2557

 

 ปรับปรุง วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

view