สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะชั้นราช

พระราชาคณะชั้นราช

ที่

ชื่อสมณศักดิ์

วัด

ปีที่แต่งตั้ง

1

พระราชปัญญาวิสารัท

กระดึงทอง/บุรีรัมย์

2535

2

พระราชสันทัศกาจารย์

เนินหอม/ปราจีนบุรี

2536

3

พระราชธรรมานุวัตร

เหนือ/ร้อยเอ็ด

2537

4

พระราชปริยัตยาลังการ

บ้านบัว/บุรีรัมย์

2537

5

พระราชสุเมธี

ภูตูมวนาราม/เลย

2540

6

พระราชธรรมเวที

ราชโอรสาราม/กทม

2542

7

พระราชวิสุทธิมงคล

มกุฏกษัตริยาราม/กทม

2542

8

พระราชสมุทรรังสี

อัมวันเจติยาราม/สมุทรสงคราม

2543

9

พระราชปัญญากวี

ถาวรคุณาราม/ภูเก็ต

2543

10

พระราชสารโมลี

นาควัชรโสภณ/กำแพงเพชร

2543

11

พระราชวีรกร

มณีไพรสณฑ์/ตาก

2543

12

พระราชวิจิตรการ

เศวตฉัตร/กทม

2544

13

พระราชประสิทธิวิมล

ระฆังโษสิตาราม/กรุงเทพ

2544

14

พระราชวชิรโมลี

สวนพลู/กทม

2544

15

พระราชปริยัติดิลก

ประยูรวงศาวาส/กทม

2545

16

พระราชวิสุทธาภรณ์

พระแท่นดงรัง/กาญจนบุนี

2545

17

พระราชศีลสังวร

มัชฌิมาวาส/สงขลา

2545

18

พระราชญาณปริชา

ราชาธิวาส/กทม

2545

19

พระราชญาณดิลก

ปลดสัตว์/อ่างทอง

2545

20

พระราชอุทัยกวี

มณีสถิตกปิกฐาราม/อุทัยธานี

2545

21

พระราชเมธาจารย์

จำทรายมูล/ลำปาง

2545

22

พระราชพรหมเถร

ปากน้ำ/กทม

2546

23

พระราชรัตนดิลก

จักรวรรดิราชาวาส/กทม

2546

24

พระราชธรรมสุนทร

พระเชตุพน/กทม

2546

25

พระราชวิสุทธิโมลี

มหาธาตุ/กทม

2546

26

พระราชวินยเวที

โบสถ์/สิงห์บุรี

2546

27

พระราชวิสุทธิกวี

ภูผาภิมุข/พัทลุง

2546

28

พระราชสุธรรมาภรณ์

ป่าโมกข์/อ่างทอง

2546

29

พระราชพิศาลมุนี

มกุฏกษัตริยาราม/กทม

2546

30

พระราชธรรมโกศล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

2546

31

พระราชรัตนกวี

มหาธาตุ/ยโสธร

2546

32

พระราชธรรมโมลี

แก้วพิทักษ์เจริญธรรม/กทม

2546

33

พระราชรัตนมงคล

บวรนิเวศวิหาร/กทม

2546

34

พระราชสุวรรณมุนี

มหาธาตุ/เพชรบุรี

2547

35

พระราชปรีชาญาณมุนี

บ่อชะเนง/อำนาจเจริญ

2547

36

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

สุทัศเทพวนาราม/กทม

2547

37

พระราชธรรมวาที

ประยูรวงศวาส/กทม

2547

38

พระราชธรรมนิเทศ

สวนแก้ว/นนทบุรี

2547

39

พระราชวราลังการ

โพธิสมภรณ์/อุดรธานี

257

40

พระราชสุทธาจารย์

ศรีธรรมาราม/ยโสธร

2547

41

พระราชกวี

บวรนิเวศวิหาร/กทม

2547

42

พระราชเมธากรกวี

เสนาสนาราม/อยุธยา

2547

43

พระราชวราภรณ์

ราชประดิษฐ์/กทม

2547

44

พระราชสิริชัยมุนี

บ้านใหม่/ชัยนาท

2547

45

พระราชวิจิตรโมลี

ท่าหลวง/พิจิตร

2547

46

พระราชปัญญาภรณ์

นางชี/กทม

2547

47

พระราชวิสุทธิโกศล

พิชยญาติการาม/กทม

2547

48

พระราชเจติยาจารย์

เจดีย์หลวง/เชียงใหม่

2547

49

พระราชปริยัติโสภณ

หนองกุง/ของแก่น

2547

50

พระราชวชิรโสภณ

วชิรธรรมสาธิต/กทม

2547

51

พระราชภัทรธาดา

กระเบา/ปราจีนบุรี

2547

52

พระราชมุกดาหารคณี

ศรีมงคลใต้/มุกดาหาร

2547

53

พระราชสมุทรเมธี

พิชัยสงคราม/สมุทรปราการ

2547

54

พระราชวิสุทธิ

ทุ่งกวาว/แพร่

2547

55

พระราชวิสุทธิมงคล

ดอนเมือง/กทม

2547

56

พระราชคุณาภรณ์

ภูมินทร์/น่าน

2548

57

พระราชพุฒิมุนี

ศรีษะเกษ/หนองคาย

2548

58

พระราชวรคุณ

บูรพาราม/สุรินทร์

2548

59

พระราชเจติยาภิบาล

พระประโทณเจดีย์/นครปฐม

2548

60

พระราชกิตติเวที

เบญจมบพิตร/กทม

2548

61

พระราชปริยัติกวี

กลาง/บุรีรัมย์

2548

62

พระราชสังวรคุณ

พระพุทธบาท/สระบุรี

2548

63

พระราชวินัยสุนทร

นิเวศธรรมประวัติ/อยุธยา

2548

64

พระราชปัญญาเมธี

จันทาราม/กทม

2548

65

พระราชวิสุทธิญาณ

บวรนิเวศวิหาร/กทม

2548

66

พระราชสิทธิมุนี

มหาธาตุ/กทม

2548

67

พระราชภาวนาพินิจ

พุทธบูชา/กทม

2548

68

พระราชรัตนากร

ธาตุเรณู/นครพนม

2548

69

พระราชวิริยสุนทร

ชัยชนะสงคราม/กทม

2548

70

พระราชเวที

พระเชตุพน/กทม

2548

71

พระราชรัตนวิสุทธิ์

ด่านประชากร/ชุมพร

2549

72

พระราชธรรมคณี

ศรีรัตนาราม/พิษณุโลก

2549

73

พระราชปัญญาเวที

ตากฟ้า/นครสวรรค์

2549

74

พระราชเมธาภรณ์

สัตนารถปริยัตร/ราชบุรี

2549

75

พระราชพิศาลสุธี

โพธิการาม/ชุมพร

2549

76

พระราชปฏิภาณมุนี

ประยูรวงศาวาส/กทม

2549

77

พระราชกิตติรังษี

เพียนา/ศรีษะเกษ

2549

78

พระราชเมธากร

ศรีบุรีรตนาราม/สระบุรี

2549

79

พระราชญาณมุนี

ประชานิยม/สกลนคร

2549

80

พระราชสิทธิญาณ

เขาโบสถ์/ประจวบคีรีขันธุ์

2549

81

พระราชไพศาลมุนี

โมกขธรรมาราม/สุราษฏร์ธานี

2549

82

พระราชสิทธิวิมล

ใหญ่อินทาราม/ชลบุรี

2549

83

พระราชสุตาภรณ์

ปากน้ำ/กทม

2549

84

พระราชภาวนาวิกรม

หนองป่าพง/อุบลราชธานี

2549

85

พระราชรัตนสุธี

ชนะสงคราม/กทม

2549

86

พระราชวิสุทธิโสภณ

ราชสิทธาราม/กทม

2549

87

พระราชวิมลโมลี

พายัพ/นครราชสีมา

2549

88

พระราชสุทธิธรรมาจารย์

ประยูรวงสาราม/ปทุมธานี

2549

89

พระราชสิทธิโกศล

อนงคาราม/กทม

2549

90

พระราชญาณเวที

ราชผาติการาม/กทม

2549

91

พระราชธรรมาลังการ

บุญวาทย์วิหาร/ลำปาง

2549

92

พระราชสุตาลงกรณ์

บูรพารามใต้/ยโสธร

2549

93

พระราชวิสุทธิดิลก

สามพระยา/กทม

2549

94

พระราชสุมนต์มุนี

บวรนิเวศวิหาร/กทม.

2549

95

พระราชวรเวที

ราชคฤห์/กทม.

2549

96

พระราชปฏิภาณโสภณ

ราชโอรสาราม/กทม.

2550

97

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

ศรีอภัยวัน/เลย

2550

98

พระราชวีราภรณ์

ศรีบุญเรือง/เลย

2550

99

พระราชวชิรดิลก

เพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม

2550

100

พระราชวราจารย์

นพวงสาราม/ปัตตานี

2550

101

พระราชปฏิภาณโกศล

เขมาภิรตาราม/นนทบุรี

2550

102

พระราชสุตกวี

มหรรณพาราม/กทม.

2550

103

พระราชปริยัติโกศล

ใหม่พิเรนทร์/กทม.

2550

104

พระราชจริยาภรณ์

พระเชตุพน/กทม.

2550

105

พระราชธรรมสุธี

เกตการาม/สมุทรสงคราม

2550

106

พระราชพุทธิรังษี

ธาตุน้อย/นครศรีรรมราช

2550

107

พระราชวิสุทธิเมธี

ไชยชุมพลฯ/กาญจนบุรี

2550

108

พระราชวิมลเมธี

ราษฏร์ศรัทธาธรรม/สุโขทัย

2550

109

พระราชปัญญารังษี

ชิโนรสาราม/กทม

2550

110

พระราชศีลโสภณ

วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กทม.

2551

111

พระราชสุทธิญาณ

วัดกาญจนสิงหาสน์ กทม.

2551

112

พระราชปัญญาโมลี

วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

2551

113

พระราชธรรมภาณี

วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

2551

114

พระราชพรหมาจารย์,

วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์

2551

115

พระราชสุธี

วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม กทม.

2551

116

พระราชปริยัติมุนี

วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

2551

117

พระราชวรญาณ

วัดบุปผาราม กทม.

2551

118

พระราชศีลโสภิต

วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์

2551

119

พระราชพัฒโนดม

วัดยาง กทม.

2551

120

พระราชสารเวที

วัดสัมพันธวงศ์ กทม.

2551

121

พระราชภัทราจารย์

ราชาธิวาส

2552

122

พระราชจันทโมลี

บูรพาพิทยาราม/จันทบุรี

2552

123

พระราชรัตนวิมล

กาญจนบุรีเก่า/กาญจนบุรี

2552

124

พระราชสุทธิโสภณ

ปากคลองมะขามเฒ่า/ชัยนาท

2552

125

พระราชธีราจารย์

มณีวนาราม/อุบลราชธานี

2552

126

พระราชปริยัติวิมล

มิ่งเมือง/ร้อยเอ็ด

2552

127

พระราชกิตติสุนทร

เจดีย์งาม/เชียงใหม่

2552

128

พระราชบัณฑิต

เฉลิมกาญจนภิเษก/อ่างทอง

2552

129

พระราชสารธรรมมุนี

ขวัญเมืองระบือธรรม/มหาสารคาม

2552

130

พระราชจินดานายก

พระเจดีย์ซาวหลัง/ลำปาง

2552

131

พระราชสิทธาจารย์

ชัยพฤกษ์มาลา/อุดรธานี

2552

132

พระราชปริยัติสุนทร

เทพลีลา/กทม

2552

133

พระราชโสภณ

ราษฎร์บำรุง/กทม

2552

134

พระราชพุทธิวราภรณ์

กวิศราราม/ลพบุรี

2552

135

พระราชปริยัติกิจ

พรหมวงศาราม/กทม

2552

136

พระราชสังวรญาณ

เวฬุวัน/ลพบุรี

2552

137

พระราชญาณกวี

พระราม ๙/กรุงเทพฯ

2553

138

พระราชศิริธรรมเมธี

คูหาสวรรค์/พัทลุง

2553

139

พระราชดิลก

อาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพฯ

2553

140

พระราชวชิรเมธี

พระบรมาตุ/กำแพงเพชร

2553

141

พระราชธรรมสารสุธี

มหาพุทธาราม/ศรีษะเกษ

2553

142

พระราชปริยัติเวที

สุวรรณาราม/กรุงเทพฯ 2556

2553

143

พระราชประสิทธิคุณ

เทพปูรณาราม/ขอนแก่น

2553

144

พระราชสุวรรณเวที

ต้นสน/อ่างทอง

2553

145

พระราชสุทธิโมลี

ธรรมิการาม/ประจวบคีรีขันธ์

2553

146

พระราชวิมลญาณ

เทพพิทักษ์ปุณณาราม/นครราชสีมา

2553

147

พระราชวรมุนี

สังเวชวิศยาราม/กรุงเทพฯ

2553

148

พระราชปริยัตยาภรณ์

อมรคีรี/กรุงเทพฯ

2553

149

พระราชสิทธินายก

เนินพระ/ระยอง

2553

150

พระราชพัฒนโสภณ

ทุ่งเศรษฐี/กรุงเทพฯ

2553

151

พระราชพุทธิมุนี

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2554

152

พระราชวรากร

กระพังสุรินทร์/ตรัง

2554

153

พระราชเมธี

วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพฯ

2554

154

พระราชญาณโสภณ

หลวงสุมังคลาราม/ศรีสะเกษ

2554

155

พระราชวิสุทธินายก

ป่าสุทธาวาส/สกลนคร

2554

156

พระราชสิทธิวราจารย์

ประสิทธิเวช/นครนายก

2554

157

พระราชวิมลมุนี

สุทธิวารี/จันทบุรี

2554

158

พระราชปัญญาสุธี

สร้อยทอง/กรุงเทพฯ

2554

159

พระราชวินัยโสภณ

ล้านนาญาณสังวราราม/เชียงใหม่

2554

160

พระราชพรหมมาภรณ์

ยานนาวา/กรุงเทพฯ

2554

161

พระราชสารเมธี

นรนาถสุนทริการาม/กรุงเทพ

2554

162

พระราชสิงหวรมุนี

พระสิงห์/เชียงใหม่

2554

163

พระราชปริยัติ

ศรีโคมคำ/พะเยา

2554

164

พระราชรัตนาภรณ์

แก้วฟ้าจุฬามณี/กรุงเทพฯ

2554

165

พระราชวิริยาลังการ

ไร่ขิง/นครปฐม

2554

166

พระราชศาสนกิจโสภณ

เสมียนนารี/กรุงเทพฯ

2554

167

พระราชวรเมธาจารย์

โบสถ์/ปทุมธานี

2554

168

พระธานินทราจารย์

กษัตราธิราช/พระนครศรีอยุธยา

2554

169

พระราชธีรสารมุนี

พระศรีมหาธาตุ/กรุงเทพฯ

2554

170

พระราชปรีชามุนี

นันทวิชัย/หนองบัวลำภู

2554

171

พระราชวิสุทธิเวที

ชนะสงคราม/กรุงเทพฯ

2554

172

พระราชปัญญามุนี

เวฬุวัน/ยะลา

2555

173

พระราชปริยัติเมธี

สุวรรณภูมิ/สุพรรณบุรี

2555

174

พระราชกิตติเมธี

เขียนเขต/ปทุมธานี

2555

175

พระราชรัตนาลงกรณ์

โพธิชัย/หนองคาย

2555

176

พระราชวิทยาคม

ป่าไม้แดง/ตาก

2555

177

พระราชธีรคุณ

สระเกศ/กรุงเทพฯ

2555

178

พระราชมังคลาจารย์

ปากน้ำ/กรุงเทพฯ

2555

179

พระราชพิพัฒนาภรณ์

หลักสี่/กรุงเทพฯ

2555

180

พระราชโมลี

หงส์รัตนาราม/กรุงเทพฯ

2555

181

พระราชสิทธิโมลี

ราชบพิตร/กรุงเทพฯ

2555

182

พระราชภาวนาพิธาน

โสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา

2555

183

พระราชภัทรญาณ

สุศเทพวนาราม/กรุงเทพฯ

2555

184

พระราชภาวนาจารย์

ธรรมกาย/ปทุมธานี

2556

185

พระราชมุนี

บวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพฯ

2556

186

พระราชปริยัติบัณฑิต

สนธิกรประชาราม/เพชรบูรณ์

2556

187

พระราชเขมากร

พระบาทมิ่งเมือง/แพร่

2556

188

พระราชวรเมธี

วัดประยูรวงศาราม/กรุงเทพฯ

2556

189

พระราชรัตนโมลี

ศรีบุญเรื่อง/มุกดาหาร

2556

190

พระราชมงคลวุฒาจารย์

พุทธภูมิ/ยะลา

2556

191

พระราชวัลภาจารย์

หนองหอย/ราชบุรี

2556

192

พระราชวรญาณโสภณ

ธาตุทอง/กรุงเทพฯ

2556

193

พระราชรัตนเมธี

ศรีเอี่ยม/กรุงเทพฯ

2556

194

พระราชปริยัติโมลี

โมลีโลกยาราม/กรุงเทพฯ

2556

195

พระราชรัตนมุนี

พิชยญาติการาม/กรุงทพฯ

2556

196

พระราชสีมาภรณ์

บึง/นครราชสีมา

2556

197

พระราชสุรวาที

มหาธาตุ/กทม.

2557

198

พระราชรัชมุนี

สวนดอก/เชียงใหม่

2557

199

พระราชพิพัฒนโกศล

เศวตรฉัตร/กทม.

2557

200

พระราชพุทธเมธี

โพธาราม/นครสรรค์

2557

201

พระราชธรรมาภรณ์

สุทัศนเทพวราราม/กทม.

2557

202

พระราชปัญญาโสภณ

บพิตรพิมุข/กทม.

2557

203

พระราชวัชราภรณื

ชูจิตรธรรมาราม/อยุธยา

2557

204

พระราชธีราภรณ์

พระพุทธบาทฉาย/สระบุรี

2557

205

พระราชปริยัติวิธาน

ตากฟ้า/นครสวรรค์

2557

206

พระราชสิทธิมงคล

คฤหบดี/กทม.

2557

207

พระราชวชิราภรณ์

มหาพฤฒาราม/กทม.

2557

208

พระราชวิสุทธิมุนี

เขาศาลาอตุลฐานะจาโร/สุรินทร์

2557

209

พระราชสิริวัฒน์

สว่างสุวรรณาราม/สกลนคร

2557

210

พระราชวินยาภรณ์

บุรณศิริมาตยาราม/กทม.

2557

211

พระราชนันทมุนี

บัวขวัญ/นนทบุรี

2557

212

พระราชรัตนโสภณ

บางนานอก/กทม.

2557

213

พระราชปริยัติสุธี

ธรรมามูล/ชัยนาท

2557

214

พระราชสารสุธี

ตรีทศเทพ/กทม.

2557

215

พระราชสิริมุนี

ท่าเรือ/ภูเก็ต

2557

216

พระราชธรรมมุนี

ทองธรรมชาติ/กทม.

2557

215

พระราชพรหมคุณ

พราหมณี/นครนายก

2557

แก้ไข  วันที่ ๑๒ ธันควคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๓.๔๒

 

 

 

 

 


 


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view