สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นิตยภัต/ลำดับสมณศักดิ์

 

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ

ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี

สมเด็จพระราชาคณะ

          1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

          2. สมเด็จพระสังฆราช

          3. สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ

พระราชาคณะ

          4.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ

          5.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

          6.  พระราชาคณะชั้นธรรม

          7.  พระราชาคณะชั้นเทพ

          8.  พระราชาคณะชั้นราช

          9.  พระราชาคณะชั้นสามัญ

              -พระราชาคณะ ปลัดขวา-กลาง-ซ้าย

              -พระราชาคณะ รองเจ้าคณะภาค

              -พระราชาคณะ รองเจ้าคณะจังหวัด

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ  ฝ่ายวิปัสสนา

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ  ป.ธ.๙-๘-๗-๖-๕-๔-๓

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก   ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก

พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรม เปรียญธรรม

            10.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะจังหวัด

          11.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะจังหวัด

          12.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก(จล.ชอ.)

          13.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

          14.  พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ

          15.  พระเปรียญธรรม ๙  ประโยค

          16.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท(จล.ชท.)

          17.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

          18.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี(จล.ชต.)

          19.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นโท

          20.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก(รจล.ชอ.)

          21.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท(รจล.ชท.)

          22.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี(รจล.ชต.)

          23.  พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษหรือเทียบเท่า(ผจล.ชพ,ทผจล.ชพ.)

          24.  พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ(ผจล.ชอ.วิ)

          25.  พระครูสัญญาบัตร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.)

          26.  พระครูปลัดของพระราชาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

          27.  พระครูปลัดของพระราชาคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

          28.  พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช

          29.  พระเปรียญธรรม ๘ ประโยค

          30.  พระครูสัญญาบัตร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทหรือเทียบเท่า (ผจล.ชท)

          31.  พระเปรียญธรรม ๗ ประโยค

          32.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม

          33.  พระครูฐานานุกรมชั้นโทของสมเด็จพระสังฆราช(พระครูปริตร)

          34.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

          35.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

          36.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบลชั้นเอก   ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          37.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก 

          38.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท

          39.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นตรี

          40.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นเอก

          41.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นโท  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          42.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นโท

          43.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นตรี

          44.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 

          45.  พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  

          46.  พระเปรียญธรรม    ประโยค

          47.  พระเปรียญธรรม    ประโยค

          48.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นเทพ

          49.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นราช

          50.  พระครูวินัยธร

          51.  พระครูธรรมธร

          52.  พระครูคู่สวด

          53.  พระเปรียญธรรม ๔ ประโยค

          54.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

          55.  พระเปรียญธรรม ๓  ประโยค

          56.  พระครูรองคู่สวด

          57.  พระครูสังฆรักษ์

          58.  พระครูสมุห์

          59.  พระครูใบฎีกา

          60.  พระสมุห์

          61.  พระใบฎีกา

          62.  พระพิธีธรรม

 


 

  บัญชีอัตรานิยตภัตของพระภิกษุ

ที่

สมณศักดิ์/ตำแหน่ง

เดือนละ

1

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

37,700

2

สมเด็จพระสังฆราช

34,200

3

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

30,800

4

สมเด็จพระราชาคณะ

27,400

5

กรรมการมหาเถรสมาคม

23,900

6

เจ้าคณะใหญ่

23,900

7

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ

20,500

8

เจ้าคณะภาค

17,100

9

แม่กองบาลี

17,100

10

แม่กองธรรม

17,100

11

รองเจ้าคณะภาค

13,700

12

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร

13,700

13

พระราชาคณะชั้นธรรม

13,700

14

เจ้าคณะจังหวัด

10,300

15

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

10,300

16

พระราชาคณะชั้นเทพ

10,300

17

พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด

10,300

18

พระราชาคณะชั้นราช

6,900

19

พระราชาคณะปลัดขวา

5,500

20

พระราชาคณะปลัดซ้าย

5,500

21

พระราชาคณะปลัดกลาง

5,500

22

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 ประโยค

5,500

23

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 ประโยค

5,200

24

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 ประโยค

4,800

25

พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

4,800

26

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4/รองเจ้าคณะจังหวัด

4,500

27

พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

4,500

28

พระราชาคณะชั้นสามัญป.ธ.3

4,100

29

พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

4,100

30

พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ)

4,100

31

พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

4,100

32

พระป.ธ.9 ประโยค

4,100

33

พระคณาจารย์เอก

4,100

34

พระราชาคณะชั้นสามัญยก

3,800

35

พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ

3,800

36

พระคณาจารย์โท

3,800

37

พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

3,800

38

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก   

3,800

39

เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (มหานิกาย/ธรรมยุต) 

3,800

40

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

3,400

41

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

3,400

42

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

3,400

43

พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

3,400

44

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,400

45

เลขานุการเจ้าคณะภาค

3,400

46

พระครูปลัด  รองสมเด็จพระราชาคณะ

3,400

47

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท

3,100

48

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

3,100

49

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

3,100

50

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,100

51

พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,100

52

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

3,100

53

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

3,100

54

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

3,100

55

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

3,100

56

พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ

3,100

57

พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก

3,100

58

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

2,700

59

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท

2,700

60

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

2,700

61

พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

2,700

62

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

2,700

63

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

2,700

64

พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท

2,700

65

พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม

2,700

66

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

2,700

67

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี

2,500

68

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท

2,500

69

เจ้าอธิการ

2,500

70

พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี

2,200

71

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

2,200

72

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

1,800

73

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 

1,800 

74

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

1,800

75

พระอธิการ

1,800

76

เลขานุการเจ้าคณะตำบล

1,200

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    มงคล
    มงคล suwan.9@gmail.com 11/01/2013 21:48
    หน้านี้ตัวอักษรตรางนิยภัตตัวเล็กมองไม่คอยเห็น น่าขยายใหญ่อีกนิด
  2. 2
    30/09/2017 14:57

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view