สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะต่างประเทศ

รายนามพระราชาคณะที่อยู่ต่างประเทศ
 
 

ที่

รายนามสมณศักดิ์

สถานที่พำนัก

ปีที่ได้รับ

1

พระเทพสารมุนี

วัดพุทธรัตนาราม/สหรัฐ

2546

2

พระเทพสิทธิวิเทศ

วัดอนันเมตยาราม/สิงคโปร์

2547

3

พระเทพสีลาภรณ์

วัดพระพุทธรังสี/ออสเตรีย

2553

4

พระเทพพุทธิวิเทศ

วัดพุทธาราม/เนเธอแลนด์

2554

5

พระเทพกิตติวิมล

วัดพุทธบูชา/สหรัฐ

2555

6

พระเทพโพธิวิเทศ

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์/อินเดีย

2556

7

พระราชธรรมวิเทศ

วัดไทยในลอสแองเจลิส /สหรัฐ

2539

8

พระราชภาวนาวิมล วิ.

วัดพุทธประทีป/อังกฤษ

2547

9

พระราชสุเมธาจารย์ วิ.

วัดอมรวาที/อังกฤษ

2547

10

พระราชธรรมธาดา

วัดเทพบัณฑิต/มาเลเซีย

2550

11

พระราชวรญาณมุนี

วัดญาณประทีป/นิวซีแลนด์

2549

12

พระราชสารมุนี

วัดวิชิตาราม/สหรัฐ

2555

13

พระราชพุทธิวิเทศ

วัดพุทธาวาส/สหรัฐ

2555

14

พระราชกิตติวิมล

วัดพุทธดักลัส/สหรัฐ

2555

15

พระราชสีลาภรณ์

วัดธรรมธโร/ออสเตรเลีย

2556

16

พระปัญญาวราภรณ์

วัด เมนดูท/อินโดนีเซีย

2541

17

พระนิเทศศาสนคุณ

วัดธรรมบูชา/สหรัฐ

2542

18

พระวิเทศธรรมรังษี

วัดไทยในวอชิงตัน/สหรัฐ

2542

19

พระวิเทศธรรมกวี

วัดพุทธานุสรณ์/สหรัฐ

2544

20

พระวิจิตรธรรมภาณี

วัดฟลอริดาธรรมาราม/สหรัฐ

2545

21

พระภาวนาญาณวิเทศ วิ.

วัดป่าธรรมชาติ/สหรัฐ

2547

22

พระสิริธรรมวิเทศ

วัดพระพุทธรังสี/สหรัฐ

2547

23

พระภาวนาวิเทศ วิ.

วัดฟอรัสท์ / อังกฤษ

2547

24

พระวิจารณ์วุฒิคุณ

วัดพิกุลทองวราราม/มาเลเซีย

2547

25

พระสุธีญาณวิเทศ

วัดไทยธรรมาราม/ เบลเยี่ยม

2548

26

พระวิธูรธรรมาภรณ์

วัดคาโรไลน่า พุทธจักรวนาราม/สหรัฐ

2548

27

พระภาวนาวิธานปรีชา วิ.

วัดเมตตาวนาราม/สหรัฐ

2548

28

พระวิสุทธิสังวรเถร วิ.

วัดป่าโพธิญาณ/ออสเตรเลีย

2549

29

พระวิสุทธิศีลคุณ

วัดวิสุทธิประดิษฐาราม/มาเลเซีย

2550

30

พระวิเทศโพธิคุณ

วัดปากน้ำนิวซีแลนด์/นิวซีแลนด์

2550

31

พระวิเทศวิสุทธิคุณ

วัดปากน้ำ/อเมริกา

2551

32

พระวิบูลย์ธรรมวิเทศ

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม/สหรัฐ

2553

33

พระรัตนรังษี

วัดพระธาตุสายเมือง/พม่า

2553

34

พระอุทัยโพธิวิเทศ

วัดปากน้ำ/ญี่ปุ่น

2553

35

พระศรีพุทธิวิเทศ

วัดไทยพุทธาราม/ออสเตรเลีย

2554

36

พระวิเทศธรรมมงคล

วัดมงคลเทพมุนี/สหรัฐ

2554

37

พระปัญญาพุทธิวิเทศ

วัดพุทธวิหาร/อังกฤษ

2554

38

พระโสภณพุทธิวิเทศ

วัดพุทธาราม/เยอรมัน

2554

39

พระปัญญารังษี

วักป่าเซร์/ประเทศจีน

2554

40

พระนิโครธธรรมาดา

วัดนิโครธาราม/มาเลเซีย

2555

41

พระสิทธิธรรมวิเทศ

พุทธาราม/สหรัฐ

2555

42

พระปัญญาธรรมวิเทศ

วัดอนันเมตยาราม/สิงคโปร์

2555

43

พระวิเทศธรรมญาณ

วัดพุทธรังษี/ออสเตรเลีย

2556

44

พระศรีญาณวิเทศ

วัดปากน้ำมิชิแกน/สหรัฐ

2556

45

พระวรญาณวิเทศ

วัดธัมมาราม/สหรัฐ

2556

46

พระวิเทศธรรมคุณ

วัดสุทธาวาส/สหรัฐ

2556

47

พระกิตติโสภณวิเทศ

วัดพุทธสามัคคี/นิวซีแลนด์

2556

48

พระวินัยธรรมนเทศ

วัดสันติวนาราม/มาเลเซีย

2556

49

พระมหาสิทธิวิเทส

วัดปากน้ำนิวซีแลนด์/นิวซีแลนด์

2556

view