สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วิทยฐานะ สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา
น.ธ. ป.ธ. วัด ตำบล อำเภอ
1 พระศรีรัตนวิมล เอก ป.ธ.9,ศษ.ม โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่
2 พระมหาวิชิต  ฐิตธมฺโม เอก ป.ธ.9 มงคลพิพัฒน์สมาธิ ทุ่งขมิ้น นาหม่อม
3 พระมหามนัส  คุณธมฺโม เอก ป.ธ.7,ศษ.บ เอก เชิงแส กระแสสินธุ์
4 พระครูศรีคณาภิรักษ์ เอก ป.ธ.6,พธ.บ ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
5 พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ เอก ป.ธ.7,พธ.ม วัดหัวป้อมใน บ่อยาง เมือง
6 พระมหาสัมพันธ์  ปิยธมฺโม เอก ป.ธ.9 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่
7 พระครูศาสนภารพินิจ เอก ป.ธ. 5 มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมือง
view