สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แม่กองบาลีสนามหลวง

รายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วิทยฐานะ สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา รหัส
น.ธ. ป.ธ. วัด ตำบล อำเภอ ไปรษณีย์
1 พระมหาธีรวัฒน์  สุภาจาโร เอก 9 ชัยมงคล บ่อยาง เมือง 90000
2 พระครูสิริญาณวิมล เอก 5 เลียบ คูหาใต้ รัตภูมิ 90230
3 พระมหาสกล  อภิปุญฺโญ เอก 3 เลียบ ม่วงงาม สิงหนคร 90260
4 พระมหากลด  กิตฺติเมธี เอก 6 หัวป้อมใน บ่อยาง เมือง 90000
5 พระมหาบุญทิพย์  กิตฺติโสภโณ เอก 7 ธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร 90280
6 พระครูสิริเมตตาภรณ์ เอก 5 เปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร 90280
7 พระศรีรัตนวิมล เอก 9 โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
8 พระมหาธวัช  ธนิโต เอก 7 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
9 พระมหาพงษ์พัฒน์  อุปติสฺโส เอก 9 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
10 พระมหาพนม  อคฺคธมฺโม เอก 7 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
11 พระมหาไพรัช  ปภสุสโร เอก 8 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
12 ระมหาไพโรจน์  จนฺทโสภโณ เอก 6 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
13 พระมหาลำปาง  ฐานวโร เอก 6 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
14 พระมหาวิวัฒน์  วิริโย เอก 8 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
15 พระมหาอาวุฒิ  วิสุทฺโท เอก 6 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
view