สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรมที่ผ่านการอบรมฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม   ประจำจังหวัด  สงขลา

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วิทยฐานะ สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา รหัส
น.ธ. ป.ธ. วัด ตำบล อำเภอ ไปรษณีย์
1 พระมหาวิชาญ  ปภสฺสโร เอก อ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ 90270
2 พระครูโสภณคณาภิบาล เอก - โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง 90230
3 พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป เอก - โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง 90230
4 พระสมุห์สิทธิพร  ญาณทีโป เอก โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง 90230
5 พระครูวิศิษฎ์สารธรรม เอก - สะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ 90130
6 พระอธิการสายัณห์  ธมฺมธีโร เอก - คงคาสวัสดิ์ สะกอม เทพา 90260
7 พระครูเมตตาธรรมรัตน์ เอก - สุริยาราม เทพา เทพา 90260
8 พระมหาพิรุณ  ฐานุตฺตโร  เอก ในวัง นาทวี นาทวี 90000
9 พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร เอก   ลำชิง คลองทราย นาทวี 90000
10 พระพลอย   ญาณวโร เอก - นาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม 90110
11 พระมหาสนอง  กิตฺติปญฺโญ เอก - แม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม 90110
12 พระครูสถิตสุตพจน์ เอก - คงคาเลียบ ท่าช้าง บางกล่ำ 90110
13 พระครูพิมลชลธาร เอก - ชลธาราวาส บางกล่ำ บางกล่ำ 90110
14 พระครูปคุณสังฆกิจ เอก - บางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ 90110
15 พระปลัดสมปอง  ปญฺญาสโม เอก - ไทรงาม บ่อยาง เมือง 90000
16 พระครูกิตติธรรมานุกูล เอก - บางดาน  พะวง เมือง 90000
17 พระครูปลัดประสิทธิ์ รกฺขิตธมฺโม เอก - หัวป้อมใน บ่อยาง เมือง 90000
18 พระครูสังฆรักษ์นิคม  ฐานะธมฺโม เอก - แหลมทราย บ่อยาง เมือง 90000
19 พระปลัดประเสริฐ  สมาจาโร เอก   อ่างทอง ทุ่งหวัง เมือง 90000
20 พระครูวิวิธวรกิจจาทร เอก - ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด 90140
21 พระโอภาส  มนาโป เอก - ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด 90140
22 พระมหาไพรัช ธมฺมโชโต เอก ธรรมาวาส กำแพงเพชร รัตภูมิ 90220
23 พระสมุห์วัชรินทร์  อติพโล เอก - ไทรใหญ่ คนรู รัตภูมิ 90180
24 พระครูสุวิมลธรรมวาที เอก - คูหานอก ควนรู รัตภูมิ 90180
25 พระครูภัทรกิจจานุยุต เอก - จะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ 90190
26 พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ เอก - บ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ 90190
27 พระปลัดสุวิทย์  อานฺนโท เอก - ประเจียก สนามชัย สทิงพระ 90190
28 พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ เอก - สนามชัย สนามชัย สทิงพระ 90190
29 พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เอก - ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา 90240
30 สามเณรจารุเดช ถาวรจิต เอก ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา 90240
31 พระครูวิศาลสุขวัฒน์ เอก - สืบสุข พังลา สะเดา 90170
32 พระสมุห์อนันต์  อตฺถกาโม เอก - สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 90210
33 พระสมุห์จำเนียร  โชติปญฺโญ เอก  -  ตองหน ทำนบ สิงหนคร 90280
34 พระมหาคล่อง  เตชปญฺโญ เอก ธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร 90280
35 พระครูสมุห์อนุกูล  อนุวัฒโน เอก - ปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร 90280
36 พระมหาประเสริฐ  จนฺทสุวณฺโณ เอก แม่ลาด สทิงหม้อ สิงหนคร 90280
37 พระครูปลัดปราโมทย์  คนฺธปรโม เอก - คลองเรียน คลองเรียน หาดใหญ่ 90110
38 พระนิพัทธ์  ชาคโร เอก - ควนลัง ควนลัง หาดใหญ่ 90110
39 พระบุญจอง  ธมฺมครุโก เอก - ควนลัง ควนลัง หาดใหญ่ 90110
40 พระอุดม  อกิญฺจโน เอก - ควนลัง ควนลัง หาดใหญ่ 90110
41 พระครูวินัยธรประภาส  กตปุญฺโญ เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
42 พระปลัดบุญโชค  ติสฺสวํโส เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
43 พระสาธิต  ฐิตสาโร เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
44 พระมหาพงษ์ศักดิ์  มหาปุญฺโญ เอก โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
45 พระทะนงศักดิ์  อภิวฑฺฒโน เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
46 พระมหาวิเชียร  วิโรจโน เอก - โคกสูง ท่าข้าม หาดใหญ่ 90110
47 พระครูปยุตสุตคุณ เอก ท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่ 90110
48 พระครูอุทัยธรรมธาดา เอก - ม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่ 90110
49 พระครูวินัยธรกรวิทย์  กรวิทฺโธ เอก - มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
50 พระมหาศิจะพรรณ  สุธมฺโม เอก หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
51 พระมหาเอกพล  วิสุทธิญาโณ เอก ราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด 90140
52 พระปลัดเจริญ  วฑฺฒโน เอก - เอก เชิงแส กระแสสินธุ์ 90140
ธรรมยุต
1 พระมหาชลอ  สุเมโธ เอก มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมือง 90000
2 พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์ เอก - บ้านขาว บ้านขาว ระโนด 90140
3 พระครูปภัสสรสีลโสภณ เอก - อมฤตวราราม สะเดา สะเดา 90120
4 พระครูปลัดอุดมเกียรติ  อนุโชโต เอก - ควนเจดีย์ เกาะแก้ว เมือง 90000
5 พระครูประทีปวิทยาคุณ เอก - เกษตรชลธี ตะเครียะ ระโนด 90140
6 พระครูโกศลอรรถกิจ เอก - โคกเบี้ยว เกาะยอ เมือง 90000
7 พระวันชัย  เมธิโก เอก - พระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่ 90250
8 พระครูใบฎีกาชัยยุทธ  โชติธมฺโม เอก - ผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ 90190
9 พระครูสมุห์ไชยันต์  ชยทตฺโต เอก - มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมือง 90000
10 พระครูปลัดวัชรพล  ธนธมฺโม เอก - มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมือง 90000
11 พระครูสังฆรักษ์อำนาจ  อิสฺสโร เอก - รัตภูมิธรรมาวาส กำแพงเพชร รัตภูมิ 90180
12 พระวีรชัย  ธมฺมสาโร เอก - ธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ 90190

 

 กลับไปหน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

view