สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                     

                                    คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา

๑. พระราชพิพัฒนาภรณ์                   เจ้าคณะจังหวัดสงขลา           ประธานกรรมการ

๒. พระศรีรัตนวิมล                           รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา      รองประธาน

๓. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ         รองเจ้าคณะจังหวัด              รองประธาน

๔.พระพิศาลสิกขกิจ                          เจ้าอาวาสวัดแจ้ง                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.พระครูอาทรวรคุณ                        เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๘    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. พระครูวรคณานุกูล                      เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่        กรรมการ

๗.พระครูปัญญาวรกิจ                       เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร         กรรมการ

๘.พระครูภัทรกิจจานุยุต                    เจ้าคณะอำเภอสะทิงพระ       กรรมการ

๙.พระมหามนัส คุณธมฺโม                  เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์     กรรมการ

๑๐.พระครูโกวิทธรรมสาร                  เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ            กรรมการ

๑๑.พระครูปัญญาธรรมาวุธ                เจ้าคณะอำเภอควนเนียง        กรรมการ

๑๒.พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์              เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ         กรรมการ

๑๓.พระครูโสภณคณาภิบาล               เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง  กรรมการ

๑๔. พระครูภูริวิจิตร                         เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม        กรรมการ

๑๕.พระครูพิทักษ์นิมพเขต                 เจ้าคณะอำเภอสะเดา            กรรมการ

๑๖.พระครูพิทักษ์ธรรมศาสตร์            เจ้าคณะอำเภอจะนะ            กรรมการ

๑๗.พระครูสิริจันทโชติ                      เจ้าคณะอำเภอนาทวี            กรรมการ

๑๘.พระครูภัทรคุณาภรณ์                  เจ้าคณะอำเภอเทพ               กรรมการ

๑๙.พระครูสุนทรธรรมานุกิจ              เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย       กรรมการ

๒๐.พระครูศรีคณาภิรักษ์                   เจ้าคณะอำเภอระโนด           กรรมการ

๒๑.พระครูวิรัตธรรมโชติ                   รก.เจ้าคณะอำเภอเมือง         กรรมการและเลขานุการ

๒๒.พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร          เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓.พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส         เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 กลับไปหน้าหลัก

view