สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหารจังหวัดสงขลา ปี  2555

ที่

ชื่อ

ฉายา

วัด

ตำบล

อำเภอ

ตำแหน่ง

1

พระราชวรธรรมโกศล

เขมปญฺโญ

ชัยมงคล

บ่อยาง

เมืองสงขลา

ที่ปรึกษา จจ.(ม)

2

พระราชศีลสังวร  (ธ)

จิรธมฺโม

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

ที่ปรึกษา จจ.(ธ)

3

พระปริยัติกิตติคุณ

ธมฺมรกฺโข

มหัตตมังคลาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

ที่ปรึกษา จจ.(ม)

4

พระราชพิพัฒนาภรณ์

ปสนฺโน

ทรายขาว

ทุ่งหวัง

เมืองสงขลา

จจ.สงขลา

5

พระสุทธิสารสุธี (ธ)

สุเมโธ

ดอนรัก

บ่อยาง

เมืองสงขลา

จจ.สงขลา.

6

พระศรีรัตนวิมล

ติกฺขปญฺโญ

โคกสมานคุณ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

รจจ.สงขลา

7

พระเมธาธรรมรส

ชตินฺธโร

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

รจจ.สงขลา -สตูล

8

พระมหาบัณฑิต

ปณฺฑิตญาโณ

หัวป้อมใน

บ่อยาง

เมืองสงขลา

รจจ.สงขลา

9

พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ธ)

อาจาโร

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

จอ.เมืองสงขลา

10

พระครูภัทรกิจจานุยุต

ฐานปญฺโญ

สทิ้งพระ

สทิ้งพระ

สทิงพระ

จอ.สทิงพระ

11

พระครูพิพัฒนสิริชัย (ธ)

สุเมโธ

ผาสุกาวาส

บ่อดาน

สทิงพระ

จอ.สทิงพระ

12

พระครูพิทักษ์ธรรมสาสน์

สาครโว

กาญจนวาส

บ้านนา

จะนะ

จอ.จะนะ

13

พระครูโสภณศีลวัตร  (ธ)

ฐิตญาโณ

ควนมิตร

คลองเปียะ

จะนะ

จอ.จะนะ .

14

พระครูศรีคณาภิรักษ์

เขมจาโร

ราษฎร์บำรุง

ระโนด

ระโนด

จอ.ระโนด

15

พระครูศาสนการโกวิท (ธ)

 

จาก

ระโนด

ระโนด

จอ.ระโนด

16

พระมหามนัส

คุณธมฺโม

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

จอ.กระแสสินธุ์

17

พระครูวรคณากูล

ยสินฺโธ

หงษ์ประดิษฐาราม

คอหงส์

หาดใหญ่

จอ.หาดใหญ่

18

พระมหาประเทือง  (ธ)

จตฺตมโล

พระบาท

บ้านพรุ

หาดใญ่

จอ.หาดใหญ่ .

19

พระครูภัทรคุณาภรณ์

เขมปญฺโญ

สุริยาราม

เทพา

เทพา

จอ.เทพา

20

พระครูพิทักษ์นิมพเขต

สิริปญฺโญ

พังลา

พังลา

สะเดา

จอ.สะเดา

21

พระครูโกวิทธรรมสาร

โกวิโท

ห้วยลาด

คูหาใต้

รัตภูมิ

จอ.รัตภูมิ

22

พระครูปัญญาธรรมาวุธ

วุธปญฺโญ

ควนเนียงใน

รัตภูมิ

ควนเนียง

จอ.ควนเนียง

23

พระครูปัญญาวรกิจ

ปญฺญาวโร

โลการาม

สทิงหม้อ

สิงหนคร

จอ.สิงหนคร

24

พระมหาบุญทิพย์

กิตติโสภโร

ธรรมโฆษ

สทิงหม้อ

สิงหนคร

รจอ.สิงหนคร

25

พระครูสิริจันทโชติ

จนฺทสุวณฺโณ

เขตตารา ม

ท่าประดู่

นาทวี

จอ.นาทวี

26

พระครูสุนทรธรรมานุกิจ

สุนฺทโร

คูหา

คูหา

สะบ้าย้อย

จอ.สะบ้าย้อย

27

พระครูภูริวิจิตร

ภูริจิตโธ

แม่เปียะ

คลองหรัง

นาหม่อม

จอ.นาหม่อม

28

พระครูโสภณคณาภิบาล

ปญฺญาคโม

โคกเหรียง

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

จอ.คลองหอยโข่ง

29

พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์

เตชปุญโญ

ท่าเมรุ

บางกล่ำ

บางกล่ำ

จอ.บางกล่ำ

รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการจังหวัดสงขลา ปี 2555

ที่

ชื่อ

ฉายา

วัด

ตำบล

อำเภอ

ปีที่อบรม

1

พระพิศาลสิกขกิจ

ฉนฺทธมฺโม

แจ้ง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี  37

2

พระครูสิริญาณวิมล

มหาวิริโย

เลียบ

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี  36

3

พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์

มุนินนฺโท

สระเกษ

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 45

4

พระมหาธีรวัฒน์

สุภาจาโร

ชัยมงคล

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 46

5

พระเกียงงี่

ติกฺขวีโร

แจ้ง

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 49/4

6

พระมหาณรงค์ชัย

สุวณฺณวํโส

หัวป้อมใน

บ่อยาง

เมืองสงขลา

อ.ต.ว.ปี 51/4

7

พระครูวิสุทธิกิจจานุกูล

สนฺตุสฺสโก

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สทิงพระ

อ.ต.ว.36

8

พระครูปุญญาพิศาล

กตปุญฺโญ

พะโคะ

ชุมพล

สทิงพระ

อ.ต.ว.ปี 52/2

9

พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์

อภิชาโต

บ่อประดู่

วัดจันทร์

สทิงพระ

19/2534

10

พระครูวิศิษฐ์สารธรรม

รวิวณฺโณ

สะพานไม้แก่น

สะพานไม้แก่น

จะนะ

รุ่น 32/36

11

พระครูธีรสุตคุณ

ธีรธมฺโม

ขุนทอง

จะโหนง

จะนะ

รุ่น 32/36

12

พระครูเมตตาธรรมรัต

อภิวณฺโณ

สุริยาราม

เทพา

เทพา

รุ่น 32/36

13

พระครูสุตปัญญากร

ภูริปญฺโญ

นาม่วง

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

อ.ต.ว ปี 46

14

พระอธิการสมศักดิ์

นาคเสโน

เถรแก้ว

ระวะ

ระโนด

อ.ต.ว.ปี 50/2

15

พระครูปริยัติธรรมนันท์

พุทธินนฺโท

วัดสน

วัดสน

ระโนด

อ.ต.ว.ปี 48

16

พระปลัดวินัย

วินโย

เอก

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อ.ต.ว.ปี 48

17

พระครูศรีรัตนาธาร

มานิโต

รัตนาราม

เชิงแส

กระแสสินธุ์

อ.ต.ว.ปี 2546

18

พระครูกิตติธรรมานุรักษ์

ขนฺติโก

เขารักเกียรติ

กำแพงเพชร

รัตภูมิ

อ.ต.ว.ปี 36

19

พรครูรัตนธรรมวงศ์

จนฺทวํโส

รัตนวราราม

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

อ.ต.ว.ปี 2537

20

พระครูสุวิมลธรรมวาที

อชิโต

คูหานอก

ควนรู

รัตภูมิ

อ.ต.ว. ปี 45

21

พระครูประโชติกิจโกศล

ธมฺมกาโม

หัวถนน

ปริก

สะเดา

อ.ต.ว. ปี50/2

22

พระครูศีลวรวัฒน์

ปุปผคนฺโธ

บ้านใหม่

ปริก

สะเดา

อ.ต.ว. ปี 49/4

23

พระครูพิศาลสุขวัฒน์

อภิชาโต

สืบสุข

พังลา

สะเดา

อ.ต.ว.ปี 36

24

พระครูโสภณคุณาทร

อชิโต

วัดคลองแปล

คอหงส์

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 2536

25

พระครูสังฆรักษ์ผาด

ฐิติโก

โคกนาว

คอหงส์

หาดใหญ่

อ.ต.ว.ปี 46

26

พระมหาวรรณรุจ

รุจวณฺโณ

คลองเรียน

หาดใหญ่

หาดใหญ่

อ.ต.ว. ปี 50/2

27

พระปลัดสวัสดิ์

ฐิตธมฺโม

มหัตตมังคลาราม

หาดใหญ่

หาดใหญ่

รุ่น 32/36

28

พระมหาวรรณลภ

ปณาโท

นาหม่อม

นาหม่อม

นาหม่อม

อ.ต.ว.44/2544

29

พระครูภาวนากันตธรรม

ตุลิตธมฺโม

ป่ากันตพงษ์

บางเหรียง

ควนเนียง

อ.ต.ว.ปี 2551

30

พระมหาประเสริฐ

จนฺทสุวณฺโณ

แม่ลาด

ทำนบ

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 46

31

พระครูสมุห์อนุกูล

อนุวฑฺฒโน

ปะโอ

ม่วงงาม

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2551

32

พระครูโสภณภัทรธรรม

ติสวํโส

บ่อทรายเจริญธรรม

ปากรอ

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

33

พระครูไพบูลกัลยาณวัตร

กลฺยาณการี

สลักป่าเก่า

ชิงโค

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

34

พระครูสุวัฒนธรรมคุณ

เตชธมฺโม

บ่อสระ

ชิงโค

สิงหนคร

อ.ต.ว.ปี 2537

35

พระมหาเชษฐา

เชษฐจาโร

โคกเหรียง

คลองหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง

 

36

พระครูใบฏีกาชัยยุทธ์  (ธ)

โชติธมฺโม

ผาสุกาวาส

บ่อดาน

สทิงพระ

2550

37

พระมหาพงษ์ศักดิ์

มหาปุญฺโญ

โคกสมานคุณ

หาดใหญ่

หาดใหญ่

2553

38

พระครูสมุห์ไชยันต์  (ธ)

ชยทตฺโต

มัชฌิมาวาส

บ่อยาง

เมืองสงขลา

2550

 

view