สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖
  จภ. ๑๖ พระธรรมวิมลโมลี(ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
      โทร. ๐๗๗๒๘๓๔๕๘, โทรสาร ๐๗๗๒๘๙๙๖๑๒
  เลข. พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ทีปธมฺโม วัดพัฒนาราม  จ.สุราษฎร์ธานี 
      โทร. ๐๘๑๖๐๖๗๖๓๓
  รจภ.  พระเทพสิทธิมุนี (ป.ธ.๙) วัดสุสิดาราม  กทม.๑๐๗๐๐
      โทร. ๐๘๑๖๓๗๓๖๘๒
  เลข. พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์(ป.ธ.๖) วัดปทุมคงคา   กทม.๑๐๑๐๐
      โทร. ๐๘๑๖๓๗๓๖๘๒
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๒๑   อำเภอ
  จจ.๘๐๐๐๐ พระเทพสิริโสภณ (ป.ธ.๘) วัดวังตะวันตก โทร.๐๘๑๗๔๗๐๑๕๗
  เลข. พระครูปริยัติคุณาศัย วัดประดู่พัฒนาราม โทร.๐๘๑๐๘๒๗๒๘๐
  รจจ. ๘๐๒๕๐ พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน โทร.๐๘๑๙๕๖๒๕๑๙
  เลข. พระมหาสมศัดิ์ ปรมาภินฺนที (ป.ธ.๙) วัดมะนาวหวาน    โทร.๐๘๗๐๕๓๘๑๙๙
  รจจ.๑๔๐ พระสิริวงศาจารย์(ป.ธ.๓) วัดเสาธงทอง   โทร.๐๘๙๕๘๘๐๔๗๕
  เลข. พระสุพร  อหึสโก วัดบ้านงาม  โทร.๐๘๓๑๐๗๘๖๒๐
จอ. เมือง๘๐๐๐๐ พระครูปริยัติคุณาศัย วัดประดู่พัฒนาราม โทร.๐๘๑๐๘๒๗๒๘๐
รจอ. พระครูสิริรัตนวราภรณ์ วัดแจ้ง  โทร. ๐๘๑๙๕๖๘๔๔๒
จอ.ปากพนัง ๘๐๑๔๐ พระครูพินิตธรรมสุนทร วัดคงคาสวัสดิ์ โทร. ๐๘๑๙๗๐๓๒๐๕
รจอ. พระครูปัญญาวรานุยุต วัดสุขุม  โทร.๐๘๑๙๗๘๓๐๓๘
จอ.ร่อนพิบูลย์ ๘๐๑๓๐ พระศรีปริยัติบดี (ป.ธ.๙) วัดมุมป้อมอ.เมือง โทร.๐๗๕๓๔๔๘๔๖
จอ.จุฬาภรณ์ ๘๐๑๓๐ พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙ วัดวังฆ้อง โทร.๐๘๑๗๐๕๘๖๖๔
จอ.ทุ่งสง ๘๐๑๑๐ พระครูจารุวรรณโสภิต วัดเขาปรีดี  โทร.๐๗๕๔๑๑๘๗๓
จอ.บางขัน ๘๐๓๖๐ พระครูวีรสิริคุณ วัดวังหิน  โทร.๐๘๐๘๖๗๑๘๑๖
จอ.ฉวาง-ช้างกลาง ๘๐๑๕๐ พระครูบัณฑิตธรรมรัต วัดควนยูง โทร.๐๘๙๘๗๔๐๖๑๑
จอ.บางศาลา-นกพิตำ ๘๐๑๖๐ พระครูวรดิตถานุรักษ์ วัดพระอสาน์  โทร.๐๘๒๒๘๓๙๐๖๘
จอ.สิชล ๘๐๑๒๐ พระครูอินทวัชรคุณ วัดสโมสรสันนิบาต  โทร.๐๗๕๓๖๗๓๓๘
๑๐ จอ.หังไทร ๘๐๑๗๐ พระครูโกศลเวทย์ วัดแหลม โทร.๐๘๑๔๖๔๕๗๙๖
๑๑ จอ.เชียรใหญ่ ๘๐๑๙๐ พระครูสิริคณาพิทักษ์ วัดบ่อล้อ  โทร.๐๗๕๖๒๒๔๐
๑๒ จอ.ชะอวด ๘๐๑๘๐ พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙  วัดดิษฐวราราม โทร.๐๗๕๓๘๑๒๑๙
๑๓ จอ.ลานสะกา ๘๐๒๓๐ พระครูสุธรรมคณารักษ์ วัดคีรีกันทร์  โทร.๐๘๕๖๙๑๘๘๐๙
๑๔ จอ.ทุ่งใหญ่ ๘๐๒๔๐  พระครูพิศษลเขตคณารักษ์ วัดขนาน โทร.๐๘๙๒๑๒๔๘๙๐
๑๕ จอ.ขนอม ๘๐๒๑๐ พระครูพิพัฒนสีลานุกูล วัดกระดังงา โทร.๐๘๖๑๔๑๒๓๒๓
๑๖ จอ.พิปูน  ๘๐๒๗๐ พระครูสันติธรรมธัช วัดโพธาราม โทร.๐๘๑๗๓๗๐๗๖๓
๑๗ จอ.พรหมคีรี ๘๐๓๒๐ พระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก โทร. ๐๘๗๘๙๘๕๕๗๖
๑๘ จอ.นาบอน ๘๐๒๒๐ พระครูสุตธรรมรัต วัดเกาะสระ  โทร. ๐๘๗๒๗๐๒๖๒๙
๑๙ จอ.ถ้ำพรรณรา ๘๐๒๖๐ พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ วัดถ้ำทองพรรณรา โทร.๐๘๙๓๙๐๖๐๘๖
๒๐ จอ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐๑๙๐ พระครูปริยัติวุฒิธาดา วัดนันทาราม อ.ปากพนัง โทร.๐๗๕๕๑๗๖๙๓
๒๑ จอ.พระพรหม ๘๐๐๐๐ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ วัดสระเรียง อ.เมือง โทร.๐๘๔๐๕๗๔๐๒๙
  จังหวัดชุมพร
  ๘   อำเภอ
  จจ. ๘๖๑๑๐  พระธรรมโกษาจารย์ ป.ธ.๙ วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๗๗๕๔๑๓๐๙
  เลข. พระมหาสุริยา อาจิตปุญฺโญ วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๘๗๐๔๓๔๔
  รจจ.๘๖๑๑๐ พระวิจิตรธรรมนิเทศ  วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๘๖๘๐๙๔๙
  เลข. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙ วัดดอนทรายแก้ว อ.เมือง โทร.๐๘๑๗๙๗๔๑๓๘
จอ.เมือง ๘๖๐๐๐ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ โทร.๐๘๗๒๗๘๙๒๒๔
รจอ. พระครูวรธรรมาภิวัฒน์ วัดวังไผ่ โทร.๐๘๙๖๘๔๙๖๙๔
จอ.หลังสวน ๘๖๑๑๐ พระครูอดุลวีรวัฒนื วัดวาลุการาม ๐๘๙๙๗๐๑๑๓๘
รจอ. พระครูวีรกิจจาทร วัดสว่างมนัส โทร.๐๘๙๕๘๘๔๒๒๓
จอ.สวี ๘๖๑๓๐ พระครูพิสิฐสังฆการ วัดบรรพตวารีเขต โทร.๐๘๑๓๒๗๔๘๙๕
จอ.ท่าแซะ ๘๖๑๔๐ พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘  วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๑๙๗๙๙๔๙๓
จอ.ประทิว ๘๖๑๖๐ พระครูวรอรรถโกวิท วัดเอราวัณณนันทิยาราม โทร.๐๘๑๗๘๗๓๐๓๙
จอ.ละแม พระครูสุวรรณอินทโชติ วัดสุวรรณธาราราม โทร.๐๘๑๘๙๒๑๙๓๕
จอ.ทุ่งตะโก ๘๖๒๒๐ พระมหาจันทร์ ฐิตวํโส ป.ธ.๘ วัดขันเงิน อ.หลังสวน โทร.๐๘๗๘๘๙๐๒๓๒
จอ.พะโต๊ะ ๘๖๑๘๐ พระครูสุพัฒนโกศล วัดหาดสำราญ อ.หลังสวน โทร.๐๘๙๗๒๔๒๒๕๗
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ๑๗ อำเภอ 
  จจ.๘๔๒๙๐ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ วัดท่าไทร อ.กาญจดิษฐ์ โทร.๐๘๑๖๐๖๐๒๔๔
  รจจ.๘๔๐๐๐ พระอุดมธรรมปรีชา วัดพระโยค อ.เมือง โทร.๐๗๗๒๗๓๘๓๐
จอ.เมือง ๘๖๐๐๐ พระศรีปริยัตยาภรณ์ (ป.ธ.๙ ) วัดพัฒนาราม โทร.๐๗๗๒๗๓๙๗๕
จอ.กาญจนดิษฐ์ ๘๔๑๖๐ พระครูวิบูลธรรมรักษ์ วัดแสงประดิษฐ์ โทร.๐๘๑๙๖๘๔๘๗๒
จอ.พุนพิน ๘๔๑๓๐ พระครูสุวิมลสังฆกิจ วัดดอนกระถิน โทร.๐๘๑๒๗๒๐๕๙๑
รจอ. พระครูโกวิทนวการ วัดพุนพินใต้  โทร.๐๗๗๓๑๑๗๑๘
จอ.บ้านนาเดิม ๘๔๒๔๐ พระครูกิตติวรรณวิมล วัดชโชตตมาราม โทร.๐๗๗๒๕๒๑๑๐
จอ.บ้านนาสาร ๘๔๑๒๐ พระครูวิเวกสุตาคม วัดวิเวกการาม โทร.๐๗๗๒๖๓๔๒๔
จอ.ดอนสัก ๘๔๒๒๐ พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม่ อ.เมือง โทร.๐๗๗๒๒๐๙๒๐
จอ.เกาะสมุย ๘๔๑๔๐ พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘ วัดประเดิม โทร.๐๗๗๔๑๘๐๖๙
จอ.เกาะพะงัน ๘๔๒๘๐ พระครูประภาตธรรมคุณ วัดสว่างอารมณ์  โทร.๐๘๑๓๙๖๓๑๓๑
จอ.คีรีรัฐนิคม ๘๔๑๘๐ พระครูสุตวราภิยุต วัดเกษตรราราม โทร.๐๘๑๐๘๖๔๘๑๑
๑๐ จอ.เวียงสระ ๘๔๑๙๐ ว่าง  
๑๑ จอ.พระแสง ๘๔๒๑๐ พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต วัดสมัยสุวรรณ อ.ชัยบุรี โทร.๐๗๗๓๖๗๐๙๓ 
๑๒ จอ.บ้านตาขุน ๘๔๒๓๐ พระครูคีรีเขตคณารักษ์ วัดตาขุน โทร.๐๗๗๒๖๑๑๕๕
๑๓ จอ.เคียนซา ๘๔๒๖๐ พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗  วัดบ่อกรัง อ.พุนพิน โทร.๐๘๑๙๗๘๕๖๘๗
๑๔ จอ.พนม ๘๔๒๕๐ พระครูอินทธรรมวงศ์ วัดอินทราวาส โทร.๐๘๗๖๗๐๖๔๘๐
๑๕ จอ.ท่าฉาง ๘๔๑๕๐ พระครูถาวรจันทโชติ วัดจันทาราม โทร.๐๗๗๒๖๐๑๒๑
๑๖ จอ.ท่าชนะ ๘๔๑๗๐ พระครูวรกิจโกศล วัดถ้ำใหญ่ โทร.๐๘๙๔๙๗๑๗๕๕
๑๗ จอ.ไชย ๘๔๑๑๐ พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์  วัดเวียง  โทร.๐๗๗๔๓๑๐๗๑
view